Apoteket ligger på Storgade 19 A i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1780'erne fik Sorø Apotek til huse på den store hjørnegrund langs Storgade og Vestergade. Det nuværende bygningskompleks stammer dog i hovedtræk fra en gennemgribende ombygning i perioden 1841-1850, hvor den ældre bindingsværksgård blev udvidet og omsat i grundmur. Oprindelig indeholdt forhuset blandt andet officin og apotekterbolig, mens de øvrige bygninger rummede laboratorium, stalde og diverse udhusformål. Loftsdekorationerne i den tidligere spisestue er udført af C. Dalsgaard i 1890'erne. Tagetagen blev indrettet til beboelse i 1937 og der blev isat kviste mod gården. Bygningsanlægget blev ombygget i 1976 ved arkitekt Knud Vodder og tagfladens nyere ovenlys stammer fra denne periode. Bygningerne har tidligere fremstået gulmalede med brunmalede vinduer.

Beskrivelse

Apoteket ligger midt i Sorø by, på hjørnet af Storgade og Vestergade. Bygningen består af et vinkelbygget forhus med to sidelænger samt et baghus, der tilsammen omkranser en gårdsplads. Forhuset er en grundmuret hjørnebygning i to etager med skråt afskåret hjørnefag, kælder og heltag af falstagsten. I tagfladen sidder en række nyere ovenlys samt tre murede skorstene med sokkel og krave. Mod gården sidder en bred taskekvist. Gavlen mod vest er afvalmet. Mursiderne har gråmalet sokkel, pudset og malet murværk i en lys, grå nuance samt hvide, profilerede hovedgesimser. Gadesidens stueetage har store butiksvinduer samt dannebrogsvinduer med tværsprosse. Førstesalen har udelukkende dannebrogsvinduer med to tværsprosser. Gårdsidens vinduer er torammede og trerudede. I gårdrummets sydøstlige hjørne findes en moderne tilbygning med fladt tag og glasfacader. Fra Storgade fører to granittrapper op til indgangspartierne med fyldingsdøre, indfatninger og volutbårne trekantfrontoner. I Vestergade består indgangen af en trefløjet fyldingsdør med opsprosset glas i øverste del. I det indre rummer forhuset lægekonsultationer, apotek og butikslokaler. I stueplan er omkring smigfaget mod gården bevaret et ældre rumforløb med pigekammer, køkken og trappe. I den tidligere spisestue, der nu er indrettet som apotek med nyere overflader på gulve og vægge, er bevaret et bemalet loft af C. Dalsgaard fra 1890'erne. Bygningens ældre trapper er bevaret, og på førstesalen er, på trods af mange nyere skillevægge og overflader, bevaret en ældre planløsning. Dertil kommer mange ældre døre, dørgreb, gerichter, højpaneler, stuk og loftsrosetter samt pejs. I kælderen er bevaret et ældre rumforløb og apotekerindretning med sluser, skabe og fliser på væggene. Tagetagen er delvist udnyttet til værelser. Det nordre sidehus ligger langs Vestergade og er bygget sammen med forhuset. Sidehuset er en énetages, grundmuret bygning med torammede vinduer og teglhængt heltag, hvori der sidder flere nyere, store ovenlys og udluftninger. Facaden er lukket. I det indre rummer sidehuset en lejlighed med nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Det søndre sidehus er bygget sammen med forhuset og er en grundmuret bygning i én etage med tag af falstagsten. I tagfladen sidder en række nyere ovenlys og udluftninger. Bygningen har sort sokkel, pudsede mursider og hvid, aftrappet hovedgesims. Vinduerne er småsprossede dannebrogsvinduer og hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med 15-rudet overvindue. I det indre har bygningen et nyere rumforløb med nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder linoleum, glasvæv og systemplader. Mellem det søndre sidehus og baghuset ligger en nyere, overdækket passage. Baghuset en grundmuret bygning i en etage med heltag af falstagsten, der er afvalmet ved nordgavlen. I tagfladen sidder en række ældre ovenlys og i rygningen en muret skorstenspibe. Bygningen har sort sokkel, pudsede mursider og profileret hovedgesims. Der er en gennemgang midt i bygningen. Til gården findes fire garageporte og mod vest ligger en grundmuret udbygning med halvtag, der fungerer som garage. I nordgavlen sidder en tofløjet fyldingsdør samt to store butiksvinduer. Baghuset fungerer som garage og frisørsalon.

Miljømæssig værdi

Apotekets miljømæssige værdi relaterer sig til den senklassicistiske forhusfacade, der indgår som et vigtigt led i hovedgadens gamle købstadsmiljø, samt til det gårdrum, som forhus, sidehuse og baghus lukker sig omkring, der i samspil med baghusets gennemgang til den tidligere, bagvedliggende have, danner et mindre, selvstændigt kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Apotekets kulturhistoriske værdi ligger i bygningskompleksets velbevarede helhed af forhus, sidehuse og baghus med gennemgang til den tidligere apotekerhave, der fysisk fortæller historien om købstadsgården i midten af 1800-tallet. Hertil kommer det stadig synlige hierarki mellem det det fine, repræsentative forhus, de mere sekundære sidehuse og det rent funktionelle baghus.I forhusets ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til facadens senklassicistiske fremtræden og detaljering i form af portalindfattede indgangsdøre med konsolbårne trekantsfordakninger. Hertil kommer sidehusenes og baghusets oprindelige fyldingsdøre og vinduesformater. I det indre ligger Apotekets kulturhistoriske værdi i forhusets delvist bevarede, ældre planløsning og køkkenets oprindelige placering i smigfaget mod gården. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder trapper, døre, dørgreb, gerichter, højpaneler, stuk, loftsrosetter og pejs. Særlig kulturhistorisk værdi har det bemalede loft af C. Dalsgaard.

Arkitektonisk værdi

Apotekets arkitektoniske værdi ligger i bygningsvolumenernes forskellige og funktionelt betingede fremtræden, der bindes sammen til en bygningsmæssig helhed af den ens materialeholdning, de velbevarede yderdøre, mursidernes farvesætning og de røde tegltage. Hertil kommer forhusets facade, der med sin enkle, vandret orienterede fremtræden, knækkede hjørne og markante detaljering omkring dørene har et roligt, magtfuldt og herskabeligt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links