Storgade 9 ligger på Storgade 9 i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført i 1832-1834, sandsynligvis ved F.F. Friis, som godsinspektørbolig for Sorø Akademi. Sidebygningen blev opført i 1889 til beboelse. Den nyere vinkelbygning blev opført i 2011.

Beskrivelse

Storgade 9 ligger på den vestlige side af Storgade, midt i Sorø by, hvor bygningen indgår i husrækken. Mod syd er forhuset bygget sammen med den ligeledes fredede bygning De Unge Herrers Gård. Forhuset er en grundmuret bygning i to etager med en høj kælder og teglhængt heltag med flere mindre ovenlys. I rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningen er inddelt i otte fag, hvoraf det nordligste er portgennemkørsel. Facaden står i rød blankmur med hamburgerfugning over en sort sokkel samt en høj, kvaderpudset og rødkalket kælderetage. Hertil kommer hvidmalede korspostvinduer med tværsprosse. Bygningen har gennemgående sandstensbånd under vinduerne og en profileret hovedgesims. I portgennemkørslen sidder en tofløjet flerfyldingsport. Til gårdsiden er såvel forhuset som sidehuset, der er tilbygget den sydlige ende af forhuset, grundmurede, glatpudsede og gulkalkede med hvid profileret hovedgesims og mørkegrønne vinduer. Sidehuset er bygget sammen med en nyere vinkelbygning, der lukker gårdrummet mod syd og vest. I forhuset er bevaret et gennemgående hovedskillerum. I stueplanet og på førstesalen ligger de repræsentative stuer mod gaden og de sekundære rum mod gården. Mod portrummet er det oprindelige trapperum med bræddegulv, tofløjede flerfyldingsdøre, pilastre og loftsstukkatur med æggestavsmotiv bevaret. Trappen har drejede balustre. De en suite beliggende stuer har parketgulve, brystningspaneler, klassicistiske gerichter, rosetter og loftsstukkatur. Flere af dørene er nedtaget. Bygningens vinduer har forsatsrammer. Kælderen har teglgulv og bærende konstruktioner af træ. Tagetagen er udnyttet og indrettet til henholdsvis udstilling og mindre funktionsrum. I sidehusets indre findes et nyere trapperum, der forbinder forhuset med den nyere vinkelbygning.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi relaterer sig til den senklassicistiske facade, der indgår som et vigtigt element i Storgades historiske miljø. Hertil kommer den kalkede gårdside, der sammen med sidebygningen og den nyere vinkelbygning skaber et traditionelt, lukket gårdrum.

Kulturhistorisk værdi

Forhusets kulturhistoriske værdi ligger i det ydre i det tidstypiske, senklassicistiske formsprog med en markant forskel på den fine, repræsentative facade og så den mere nedtonede, funktionelt orienterede gårdside. Facaden fremstår med sin vandrette deling og taktfaste vinduessætning særdeles velbevaret, idet datidens interesse for formmæssig enkelhed, rene linjer, orden og symmetri tydeligt ses. Dette gælder også for portgennemkørslens hoveddør, der har tidstypiske fyldinger, dobbelte slaglister, overvindue og konsolbåren fordakning. I forhusets indre ligger den kulturhistoriske værdi i de bevarede dele af den oprindelige planløsning med trapperum og trappe ud mod portgennemkørslen samt hovedskillerum med en suite beliggende stuer mod gaden. Der ligger endvidere stor kulturhistorisk værdi i trapperummets bevarede udsmykning samt i stuernes bevarede brystningspaneler, gerichter og loftsstukkaturer, hvoraf flere har tidstypiske referencer til antikke motiver.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ligger i det ydre i bygningskroppens sluttede form med en næsten ubrudt tagflade, en enkel gårdside og en udpræget repræsentativ facade, der holdes i et fast kompositorisk greb af vinduernes taktfaste placering og den horisontale lagdeling ved sokkel og murbånd. Hertil kommer den markante hamburgerfugning, der skaber en interessant reliefvirkning. I forhusets indre ligger den arkitektoniske værdi i trapperummets elegante udformning og imponerende durchsicht samt i de højloftede og lyse stuers rene linjer og rumligheder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links