Borbjerg Holmgård, Den tidl. Præstegård
.
Borbjerg Holmgård, Den tidl. Præstegård
.
Borbjerg Holmgård, Den tidl. Præstegård
.
Borbjerg Holmgård, Den tidl. Præstegård
.
Borbjerg Holmgård, Den tidl. Præstegård
.
Borbjerg Holmgård, Den tidl. Præstegård
.

Borbjerg Holmgård, Den tidl. Præstegård ligger på Bukdalvej 52 i Holstebro Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Borgbjerg Præstegård kan føres tilbage til 1496, hvor den blev skænket af Stubbergård nonnekloster til præstekaldet i Borbjerg. Gården blev i år 1500 skænket af væbneren Oluf Nielsen til præstegård for Borbjerg Kirke, selvom den lå flere kilometer fra både kirke og landsby. Præstegården fungerede som sådan frem til 1951. At Borbjerg har haft en præstegård af så høj bygningsmæssig kvalitet skyldes sognepræst Christian von Hielmcrone, der i årene 1750-60 lod de nuværende bygninger opføre for egen regning. Faderen Adolf Høeg, som var godsejer til Herningsholm, blev adlet og præsten var selv adeligt gift, så Borbjerg Holmgård blev bygget for at skabe en passende ramme om præstens livsførelse. I trappen foran hoveddøren er indstøbt det gamle, til evig tid indviede, katolske stenalter fra Borgbjerg Kirke. Det skulle holde onde ånder fra huset.

Søen og området omkring Præstegården blev fredet i 1975, med det formål at bevare området i sin daværende tilstand, herunder at søens vandspejl ikke må ændres.Holstebro Kommune købte området i 1980 med det formål at sikre offentligheden adgang til bygningerne, parken og søen. Det viste sig dog ikke muligt at finde en investor til et kursusvirksomhedsprojekt, så bygningerne blev i 1984 solgt til bolig. Inden salget blev Metalsvinet (kopi af den berømte bronzeskulptur i Firenze), der længe stod midt på gårdspladsen, flyttet til sin nuværende placering midt i Holstebro. I midten af 2000 tallet blev bygningerne gennemgribende restaureret, der blev lagt nyt stråtag og stort set alt indvendigt blev udskiftet.

Beskrivelse

Borbjerg Holmgård ligger omgivet af marker og skov i et let kuperet landskab på bredden af Holmgård Sø.

Borbjerg Holmgård består af en hovedbygning og en lavere sidebygning, der begge er grundmurede i røde sten over en muret sokkel med synlige syldsten og hvidmalet gesims. Stråtaget er halvvalmet med mønning af græstørv, og i rygningen ses røde, murede skorstene med sokkel og krave. I sidebygningens nordvendte tagflade sidder to stråtagskviste og i facaderne murankre. Hovedbyg-ningens gårdside er pudset og rødkalket med hvide detaljer, herunder pilastre, facadebånd og gesims. Vinduerne er ældre, opsprossede vinduer med nyere forsatsruder, udformet som korspost i hovedbygningen og sidehængte i sidebygningen samt øverst i gavlene. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med rundbuet overvindue. Havedørene er nyere med opsprossede ruder og koblet ramme. Vinduer og døre er hvidmalede.

Borbjerg Holmgård er nyrestaureret og udgøres indvendigt af én bolig med nyere køkken og badeværelser. Der er nyere overflader overalt: naturstensklinkegulve, ølandsfliser, bræddegulve af douglas gran, pudsede vægge og fritliggende bjælker med loftbrædder. Der er nyere forsatsruder, som sidder langt fra vinduet i de meget dybe vinduesnicher. De eneste bevarede ældre bygningsdele er fyldingsdøre, gerichter og i hovedbygningens nordlige ende enkelte afrensede bjælker. En nyere kvartsvingstrappe fører op til den uudnyttede loftetage, der består af to store rum med nyere bræddegulve af douglasgran, vægge med gipsplader, og nyere fritliggende hanebånd samt to ældre fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

Borbjerg Holmgårds miljømæssige værdi knytter sig til bygningernes unikke beliggenhed i det kuperede landskab, der udgøres af en tunneldal fra istiden, ved bredden af den opstemmede Holmgård Sø, som er en del af et større vandsystem. Borbjerg Holmgårds isolerede beliggenhed i skovbrynet omgivet af en stor parklignende have med mange ældre træer, ved bredden af søen, danner tilsammen en enestående ramme omkring bebyggelsen og er med sit miljø med til at ophøje bygningernes i forvejen fornemme arkitektoniske fremtræden. Placeringen ved søen understreger bygningernes afsondrethed og giver et fabelagtigt udsyn til det omkringliggende landskab, samt bidrager til en tilbagetrukket elegance, idet offentligheden kun kan betragte bygningerne på distancen.

Kulturhistorisk værdi

Borgbjerg Holmgårds kulturhistoriske værdi knytter sig til hovedbygningens gårdside med den pudsede og overkalkede facade med fremhævede pilastre, markeret hovedindgang og høje vinduer, der vidner om bygherrens behov for at understrege præsteembedets økonomiske og sociale position i datidens samfund. Den store rumhøjde indvendigt i hovedbygningen bidrager endvidere til fortællingen om dette. Materialeanvendelsen vi form af blårøde, håndstrøgne tegl med fyldte fuger og hvidkalkede dekorative elementer er et egnskarakteristisk træk ved flere gårde i Midtjylland. Det katolske stenalter, der er indstøbt i hovedtrappen understreger bygningernes tilknytning til Borgbjerg Kirke.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Borgbjerg Holmgård som et gedigent og storladent bygningsanlæg med klart afgrænsede former og en nedtonet, men særdeles virkningsfuld detaljering, der kulminerer i gårdsidens symmetriske facade med udsmykninger, herunder pilastre, facadebånd og gesims. Hovedbygningens fortløbende, hvide gesims bidrager med en lethed til den ellers djærve bygningskrop og løfter visuelt stråtaget fra de røde, blanke mure.

Kontrasten imellem gårdsidens forfinede facade og de øvrige mere enkle sider, i blank mur, understreger, at denne er bygningens repræsentative facade, og hierarkiet imellem bygningerne ses tydeligt ved sidebygningens lavere højde samt mindre og mere enkle vinduer. Borgbjerg Holmgård har endvidere en stedtilpasset elegance, der viser sig ved den enkle farve- og materialeholdning, herunder i særdeleshed anvendelsen af de lokale, hårdtbrændte blårøde teglsten. Stuehusets horisontale virkning understreges af den lange facade med sokkel, facadebånd, gesims samt af den taktfaste vinduesplacering og den ubrudte tagflade. Sidebygningen er udstyret med mange dekorative murankre, der bibringer facaderne et raffineret spil.Indvendigt knytter den arkitektoniske værdi sig til de ældre fyldingsdøre og gerichter, samt til hovedbygningens ekstraordinære store rumhøjde, der i høj grad bidrager til bygningens grandiose virkning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links