norlige grav, sf V
.
østlige grav sf N
.
sydlige grav Ø-V orienterede østlige del, sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2503123
Sted- og lokalitetsnummer
180401-197
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bageovn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nedennævnte fredningstekst overført fra fredningsnummer 2503:119 d. 27/6- 1991, da der har været tale om en dobbeltnummering. Skal omtinglyses. ************************************************************ Brejninggård voldsted Voldstedet består af en rektangulær lav borgbanke, der i nord-syd måler ca. 45 m og i øst-vest ca. 50 m. Banken er omgivet af vandfyldte grave, der er fra ca. 10-14 m brede. De udvendige skråninger hæver sig indtil ca. 2,5 m (i syd) over vandspejlet og er græsklædte med enkelte buske og træer. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning. Over den østregrav fører en ca. 5 m bred og ca. 20 m lang vejdæmning. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens ydre overkant, idet den eksisterende bebyggelse samt dæmninger over graven ikke berøres af denne fredning. Fredet er endvidere den bevarede del af den ydre voldgrav, der er ca. 5-6 m bred og ca. 1,5 m dyb. Den er beliggende ca. 100 m syd og øst for den indre voldgrav. Af den nordre grav er bevaret de østligste ca. 50 m. Den østre grav er bevaret i hele sin længde, ca. 150 m, og følger matrikelskellet til matr.nr.1e af Brejning hovedgård, hvorved dens sydlige del danner et retvinklet knæk mod vest. Af den søndre grav er bevaret de østligste ca. 75 m. Voldgraven er tør og dens sider er delvis træbevoksede. Voldgraven indgår i parkanlægget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Den del af det fredede areal, der ligger hen som park kan fortsat anvendes på samme måde som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBrejninggård Voldsted. Som beskrevet i tinglysningsteksten. Dæmning bestående af 2 (ca. 3 x 2 m, H: 2 m) cementkasser opfyldt med jord med afløb over metalbjælke (højde ca. 2 m) imellem dem. Beliggende ud fra den nordlige voldgravs vestlige ende og føres ud til vejen i en dyb kløft. Mosbegroet. Vejdæmning bestående af betonrør i stensætning med grusbelagt sti henover, ca. 9 m lang i voldsiden og ca. 4 m bred. Beliggende ud fra voldgravens SV hjørne. Udløb i kløft. Vejdæmning af samme art (4 m lang og 4 m bred) fører over et indløb til den sydlige voldgrav, lidt vest for midten. Tvært over voldgraven straks vest for nævnte indløb er en plankevæg anbragt i vandet, fra banke til banke. Er muligvis anbragt for at lede vandet S og Ø om borgbanken. Nye elevboliger er bygget med nærmeste hjørne ca. 10-12 m fra hjørnet mellem østlig og sydlig voldgrav (tilladelse er givet). Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
2008
Museal prøvegravning - Ringkøbing-Skjern MuseumPrøvegravning forud for opførelse af idrætshal, 45 gange 30 m stort areal. Her lå tidligere ladegården til Brejninggård. Der fandtes bl.a. lergulve, syldsten og stolpehuller under gammelt muldlag. Egentlig udgravning forventes gennemført.
2008
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2008
Museal udgravning - Ringkøbing-Skjern MuseumVed undersøgelsen fremkom og dokumenteredes velbevarede syldstensfundamenter fra avlsgårdens øst- og sydlænge.
2008
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links