Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
220549
Sted- og lokalitetsnummer
180303-109
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lergrav Voldsted. Voldstedet består af en banke, der måler ca. 80 x 80 m, og som på den østre og vestre side er omgivet af ca. 10 - 14 m brede og ca. 1,5-2 m dybe grave, der er tørre, bortset fra den østre gravs nordlige del. På bankens nordlige del er bevaret dele af indtil ca. 4 m høje og ca. 10 - 15 m brede randvolde, hvis udvendige mål er ca. 70-80 m i nord, ca. 45 m i vest og ca. 25 m i øst. På bankens sydlige del ligger Lergravs nuværende hovedbygning, og voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen går i øst og vest langs voldgravenes ydre overkanter, i syd langs en linje, der forbinder de to graves sydlige ender, og i nord langs den ydre fod af randvolden og iøv- rigt langs de ydre overkanter af voldgravene. Den eksisterende bebyggelse på banken berøres ikke af denne fredning. Fredet er endvidere en i ret vinkel forløbende ca. 16 - 22 m bred og ca. 0,5-2 m høj græsklædt vold, der omgiver det lave sumpede terræn nord for borgbanken. Den øst-vest gående del af volden har en udstrækning af ca. 75 m, medens volden i nord-syd måler ca. 120 - 130 m. Fredningsgrænsen for- løber langs foden af volden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning, beplantning, bebyggelse samt henlæggelse af jord, sten og affald må ikke finde sted på volden. Ny bebyggelse på banken må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ban- ken og voldgravene kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme om- fang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLergrav voldsted. Som beskrevet med følgende tilføjelser og skader: Den østre gravs nordlige del er ved at tørre ud, er uden vandspejl. I den sydlige del af samme grav er stræet gammelt husholdsaffald og plastik. Randvolden eller hovedvolden, der følger øst- og vestgravens indre kant, er trefløjet med en lang vold i nord, en kortere i vest og en afstumpet vold i øst. På midten af den nordlige randvolds sydkant ligger et rundt fundament med flere rester af et gammelt lysthus. Det sydvestvendte hjørne, hvor den nordlige og østlige randvold mødes, er tilføjet adskillige rejste sten, der bl.a. kanter en stentrappe skråt opad voldsiden (gammel til- føjelse). Den nordøstlige side og hjørne af den nordlige randvold er afgravet i en afsats hvorpå der løber en sti op på midten af volden (gammel skade). I den vestlige randvolds sydende er en cementstolpe i betonfundament nedgravet som afslutning på et ældre plankehegn. Vinkelvolden nord for randvolden er overalt hullet og afgravet, den sydlige ende flader ud i terrænet og er skjult i krat, alt tilgroet. I vinkelvoldens ydre NØ hjørne er en mindre kreaturafgravning, ca. 2x2 m, 0,5 m dyb, delvist tilgroet. Vinkelvoldens østarm er midt på udjævnet for overkørsel med meje- tærsker, nu tilgroet. Rester af plastikaffald i sydenden af vinkelvolden. Ca. 50 m SØ for vinkelvoldens østlige arm er langs hele gårdparcellen og volden gravet et grøftsystem i NNØ-SSV, ca. 5 m bred og 2 m dyb. Grøften er vandfyldt med opkastede tilgroede jorddynger på hver side. Bevoksning: 1992: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1996
Museal udgravning - Museum MidtjyllandI forbindelse med nedrivning og genopbygning af hovedbygningen på den tidligere herregård Lergrav, har museet foretaget udgravninger. I den forbindelse blev der undersøgt rester af fundamenter fra forskellige byggeperiode, samt en gammel kælder med fundament indeholdende en stenbrolægning, trappe og en træbygget vandrende. Der fremkom tillige rester af et fundament som formodes at tilhøre den oprindelige østlige bygning. Desuden konstateredes placeringen af tværgraven mellem hovedbygningen og ladegården, samt rester af den indvendige vold øst for hovedbygningen og rester af den vestlige voldgrav og vold ved ladegården.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links