5575, Oversigt, set fra S
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22013
Sted- og lokalitetsnummer
180806-34
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Pallisbjerg voldsted Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der måler ca. 140 m i nord-sydlig retning og ca. 130 m i øst-vestlig ret- ning. Banken er omgivet af vandfyldte voldgrave, der er mel- lem ca. 5 og ca. 15 m brede, og hvis vandspejl ligger mellem 0,5 og 1,5 m under terræn. En ca. 13 m bred vejdæmning fører over den nordre grav og en ca. 10 m bred vejdæmning over den østre grav. Ca. 50 m fra det sydvestlige hjørne har den søndre grav en ca. 10 m bred opfyldning, der tidligere har tjent som vejoverføring, samt ca. 6 m vestligere en træbro. På borgbanken ligger Pallisbjergs bygninger. Voldstedets benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravenes ydre over- kant. Den eksisterende bebyggelse samt dæmninger og træbroen over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra fri- holdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt be- nyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links