Brydes Gård ligger på Østergade 42 i Assens Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført som købmandsgård af den velhavende købmand Bryde Holst i 1777. Den blev senere overtaget af købmand TH. Plum. I årene omkring 1870-80 var der kommet en del industri til Assens og der var begyndt at skyde banker op i købstæderne. I 1896 gik fem mænd sammen for at åbne en bank i Assens, hvorefter de tegnede en aktiekapital på 100.000 kr. Den stiftende generalforsamling blev holdt den 17. april 1896, hvor der blev nedsat en bestyrelse. Banken åbnede den 1. oktober 1896 i lokaler i Kindhestegade nr. 1, og efter det første år var balancen på 353.000 kr. og overskuddet var på 7236,25 kr. Lokalerne blev imidlertid for små og i 1906 flyttede banken ind i lejede lokaler i Harald Plums ejendom i Østergade 42. I 1980 købte banken hele ejendommen af familien Plum, som efterfølgende beholdt en privat lejlighed i den østlige del af bygningen.

Beskrivelse

Brydes gård ligger midt i Assens. Facaden indgår som en del af den sydlige husrække i Østergade, der er byens primære handelsgade. På bygningens gårdside er på hver side tilbygget et langt sidehus, der tillige forbindes af et baghus længst mod syd, således at de fire længer indrammer et langstrakt gårdrum. Fredningen omfatter kun forhuset, og dermed er de øvrige længer ikke nærmere beskrevet.

Forhuset er en grundmuret bygning i to etager over en kælder. Både mod gaden og gården er murene berappede og gulmalede. Facaden er opdelt i ni vinduesfag af hvidmalede lisener fra sokkel til gesims. Soklen er sorttjæret og gesimsen hvidmalet. Facaden har et skråtstillet fag ved hver gavl, der er bygget sammen med naboejendommene. De to skrå fag er tillige indrammet af lisener og den nederste del af det vestlige fag er trukket frem i flugt med facaden, hvori bygningens hovedindgang er placeret. Denne består af en hvidmalet portal med lisener og fordakning samt en granittrappe med smedejernsværn. Selve døren ligger tilbagetrukket og er en nyere, tofløjet glasdør. I facaden findes også en ældre, kurvehanksbuet, tofløjet port med gående dør i den ene fløj. Porten er gråmalet og flammeret mod gaden samt har ældre hængsler og beslag. Over porten er et hvidmalet, kurvehangsbuet stik. I hver af facadens fag findes i begge etager et ældre, hvidmalet korspostvindue. Alle vinduer har småtopsprossede rammer og ældre hjørnebeslag. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt helvalmet tag med enkelte, små tagvinduer i tagfladen og tre hvidtede skorstenspiber i rygningen. Forhusets gårdside har samme udførelse af sokkel, gesims og vinduer, dog er der et vindue, som er udført med seks rammer, og herover er på første sal en konsolbåret karnap med vinduesrammer på alle tre sider. Der er tillige en terrassedør ud til en altan over portåbningen. Terrassedøren er udført med samme opsprosning som vinduerne.

Portrummet er brostensbelagt, murene har samme behandling og farve som de øvrige ydermure, og loftet er hvidmalet. I portrummet findes, i den østvendte mur, to traditionelt udførte, tofløjede fyldingsdøre, som er kurvehanksbuede, malet mørkegrøn og med ældre messinggreb formet som delfiner. I det indre findes i stueetagen en nyere rumstruktur, hvor der i de syv vestlige fag er et stort rum indrettet til bank med kundebetjening. Mod det vestlige sidehus er en stor murgennembrydning og i sidehuset er en nyere ståltrappe op til førstesalen. Her er gulvet beklædt med gulvtæppe, væggene glatpudsede, og i loftet er nedhængte gipsplader. Bagved glasdøren i indgangspartiet er et flisebelagt forrum med hæveautomat og herfra endnu en tofløjet glasdør indtil selve banken. På den anden side af det gennemgående portrummet findes en forstue og en traditionel udført trappe med drejede baslustre til både førstesalen og tagetagen. På førstesalen findes en velbevaret, ældre planløsning med en række store stuer en suite mod gaden, hvoraf stuen over portrummet er gennemgående. Der er ydermere et depotrum og et fordelingsrum mod gården og den vestlige gavl. I den østlige del er indrettet en selvstændig lejlighed. Her findes et nyere køkken mod gaden ved det skrå gavlfag. På førstesalen findes en række bevarede bygningsdele og -detaljer herunder, dobbelte fløjdøre med messinggreb og -låse, indstukne hængsler og forkrøppede gerichter. Over dørene i den gennemgående stue ses bemalede dørstykker. Der er tillige bevaret en stor del af vinduernes rundposte, anverfere og stormkroge samt brystningspaneler, en rundbuet ovnniche med en rund kakkelovn og flere indbyggede skabe. De fleste lofter har synligt bjælkelag med feltinddelte fyldinger imellem. Lofterne optræder med forskellig farvesætning. Gulvene er beklædt med nyere tæpper eller parket, og enkelte steder er nye nedhængte lofter. Enkelte vinduer er udført med en nyere, koblet ramme på de ældre vinduesrammer, mens andre har traditionelle forsatsruder.

Loftetagen er uudnyttet med undtagelse af et par pigeværelser. Gulve og lofter er bræddebeklædte ligesom mange af de skrå vægge og lodrette skillevægge. I forbindelse med begge trapper er der adgang til bygningens kælder, der består af en række opbevaringsrum med en nyere, robust materialeholdig. I kælderen er en række ældre nummererede bankbokse, der traditionelt har to nøglehuller til hver boks.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Brydes gård knytter sig til beliggenheden centralt i byen tæt på havnen, hvilket har været en vigtig placering, da bygningen fungerede som købmandsgård. Endvidere er der miljømæssig værdi ved den langstrakte grund, hvor de øvrige ældre nabobygninger, bag- og sidehuse vidner om et ældre og traditionelt bebyggelsesmønster for en købstad. Hertil kommer, at gårdrummet har bevaret en traditionel pigstensbelægning, som understøtter autenticiteten og sammen med de ensartede gule bygninger på sorte sokler med røde tage dannes et stemningsfuldt gårdrum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til forhusets prætentiøse fremtræden i gadebilledet, hvor de øvrige side- og baghuse underlægger sig det samlede bygningshierarki. Heraf fremstår det fredede forhus, som en tydelig repræsentant for beboelsesdelen i en vigtig 1700-tallets købmandsgård. Funktionen og hierarkiet ses tydeligt i forhusets repræsentative karakter med mange detaljer på facaden mod Østergade, der er langt mere mondænt end gårdsiden. Funktionen som købmandsgård kan tillige aflæses i det brede portrum, hvorigennem man har haft mulighed for at fragte varer til og fra gårdrummet. Den kulturhistoriske værdi knytter sig til forhusets arkitektoniske karakter, der afspejler de barokke stilmæssige træk, der var herskende i anden halvdel af 1700-tallet. Det gælder især facadeinddelingen med de gennemgående lisener, det høje, helvalmede tag, de småtopsprossede korspostvinduer og den flammerede port.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de ældste træk fra barokken, da de påviser bygningens alder samt afspejler at bygningen oprindeligt blev opført som bolig for en velhavende købmand. Dette ses af førstesalens bevarede interiører, hvor især de kraftige fyldingsdøre med profilerede gerichter, messinggreb og brystningspaneler samt vinduernes rundposte er kendetegnet for datidens bygningskultur. Ydermere er der kulturhistorisk værdi i de ældre bankbokse i kælderen da de vidner om bygningens mangeårige funktion som bank.

Arkitektonisk værdi

Brydes gård fremstår som en bemærkelsesværdig bygning i gaden. Den arkitektoniske værdi knytter sig i sær til det velproportionerede bygningsvolumen med den karakteristiske facade, de skrå gavlfag og det store, ubrudte, teglhængte heltag. Facadens detaljer er enkle, men yderst virkningsfulde og domineres af de slanke og gennemgående pilastre. Pilastrenes kraftige baser skaber sammen med den sorte sokkel en tyngde til bygningen, mens de enkle kapitæler og hovedgesimsens er lettere i deres proportionering og udformning. Pilastrene underbygger bygningsvolumenets vertikale stræben og anslår en facadetakt, selvom den ikke er konsekvent grundet varierende afstand mellem pilastrene. Hertil kommer de ensartede vinduer med de spinkle sprosser, der styrker facadens harmoniske fremtræden. Ydermere er der stor arkitektonisk værdi i bygningens farvesætning, hvor samtlige bygningselementer adskilles og dermed fremhæves.

Indvendigt findes arkitektoniske værdi i de velbevarede og rigt dekorerede stuer på førstesalen. Dørene med kraftige forkrøppede gerichter og markante bjælkelofter dominerer rummene samtidig med at deres ensartede udførelse binder stuerne sammen. Der er tillige en elegant sammenhæng mellem fyldingernes udførelse med afrundede hjørner, som er ensartede på både døre, palener, indbyggede skabe og på felterne mellem loftbjælkerne. Ydermere knyttes der arkitektonisk værdi til de store gennemlyste stuers bemalede dørstykker og den elegante runde kakkelovn i den rundbuede ovnniche med guldmalede detaljer samt til dørenes messinglåse og -greb gennem hele bygningen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links