Brødremenigheden grundlagde Christiansfeld på bar mark i 1773. Byen blev anlagt efter den klassiske brødremenighedsbys byplan. Christiansfelds historie var herefter og op igennem 1800-tallet hovedsagelig Brødremenighedens historie. Der herskede fra begyndelsen en voldsom byggeaktivitet, og i 1783 bestod byen af 38 ejendomme. Der blev bygget to kostskoler i 1780’erne. I 1801 var der registreret 560 indbyggere i byen, og i 1812 var medlemstallet i menigheden på 652, heri var ikke medregnet kostskoleeleverne.

I midten af 1800-tallet skete der en betydelig tilbagegang på det erhvervsmæssige område. Christiansfeld fik status af flække ved preussisk lovgivning i hhv. 1867 og 1869. Indtil da var opsynskollegiet en slags forretningsudvalg, der tog sig af praktiske forhold, men som også kunne vejlede og bestemme over medlemmernes hverdag. Indtil 1872 var Brødremenighedens ældsteråd identisk med byrådet. Borgmesterposten besattes indtil 1920 af medlemmer af Brødremenigheden.

Efter at Christiansfeld i 1864 kom under preussisk styre, mistede byen sit nordlige opland og sine handelsforbindelser, da de otte nordligste sogne i Slesvig blev overført til Kongeriget Danmark. Grænsen kom derfor til at ligge ved Høkkelbjerg kun 2,5 km nord for Christiansfeld. I tysk tid oplevede Christiansfeld også en tilbagegang i indbyggertallet; tallet lå i 1901 på 572, og det steg svagt til 593 i 1921. Tilbagegangen var til stede flere steder, således måtte Brødremenigheden lukke kostskolerne for drenge og piger i 1891 pga. faldende elevtal. I 1920 overgik de til en privat mellem- og realskole.

Christiansfeld havde svært ved at komme sig efter tiden under tysk styre, og byen havde økonomiske vanskeligheder. Efter Genforeningen i 1920 forsøgte man via en udstykning af de tyske domænegårde til husmandsbrug at øge befolkningstilvæksten i området, og byen oplevede derefter en opblomstring. Indbyggertallet var i 1950 nået op på 1.081. I efterkrigstiden udviklede byen sig beskedent, og først i begyndelsen af 1960’erne opstod der parcelhuskvarterer rundt om byen. Tyrstrup og Christiansfeld Flække smeltede efterhånden sammen, og i 1970 lå indbyggertallet på 1.994.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Christiansfeld administrativt centrum i den nyetablerede Christiansfeld Kommune. I 1975 blev byen fremhævet og udpeget som et mønsterprojekt i Det Europæiske Bygningsfredningsår. I 1970’erne opstod der en mindre industri øst for byen, og der kom også flere virksomheder til byen. I 1982 indviede Danæg et pakkeri i byen, og Skare Food, der fremstiller pølser og charcuterivarer, åbnede i 1999. Tyrstrup Mejeri blev i 1970 en del af andelsselskabet Mejeriselskabet Danmark (i dag: Arla Foods). I 2006 lå indbyggertallet på 2.827.

Videre læsning

Læs mere om Christiansfeld

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie