Christina Frederica Stiftelsen ligger på Gammel Kongevej 11 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er opført cirka år 1824-26, formodentlig af W.F. Meyer, med midler fra boet efter Christina Frederica von Holstein.Christina Frederica Stiftelsen er opkaldt efter Kammerherreinde Christina Frederica von Holstein (1741-1812), som levede på den i 2005 nedrevne Favervrågård uden for Christiansfeld fra 1777 til 1812. Stiftelsen på Gl. Kongevej 11 blev oprettet som forplejningsanstalt til fattige i Tyrstrup Sogn, og var endvidere hertugdømmernes første alderdomshjem.Ældre fotos af bygningen viser at den tidligere har haft tag af bølgeeternit, og døre og vinduer malet i en lys farve. Bygningens benyttes i dag som privatbolig.

Beskrivelse

På Gammel Kongevej i Christiansfeld ligger en bygning, der tidligere har huset Christina Frederica Stiftelsen.Bygningen er et grundmuret længehus med pudsede hvide facader over en sortmalet sokkel og et halvvalmet opskalket tag belagt med røde vingetegl og to skorstenspiber i rygningen. Tagfladen mod gaden brydes kun af en lille frontispice, der indrammer det centrale indgangsparti, som yderligere markeres af kvaderlisener. Hoveddøren er en tofløjet grønmalet fyldingsdør med diagonalt opsprosset overvindue. Vinduerne er firerammede, traditionelt udførte og ligeledes grønmalede. På havesiden er en nyere beklædt dør med overvindue.I det indre er bygningen præget af en delvist oprindelig planløsning med centralt trapperum, stuer mod gaden og køkken mod gården. Rummene forbindes af en central gang. En del ældre døre, beslag og gerichter er bevaret, tillige med en trætrappe og et delvist uudnyttet tagrum. Der har tidligere været indrettet et kammer på loftet. Bag bygningen er en lille muret garage der er forbundet til hovedbygningen med en mur.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi er knyttet til bygningens markante beliggenhed med den symmetriske facade langs med vejen. Bygningen får herved en stærk rumdannede effekt i gadebilledet, og bidrager i kraft af såvel sin størrelse som detaljering til at placere bygningen højt i de omkringliggende bygningers hierarki.

Kulturhistorisk værdi

For bygningen er den kulturhistoriske værdi knyttet til fortællingen om Christina Frederica Stiftelsen, som har spillet en stor rolle i området. Dette afspejles blandt andet i bygningens udformning og detaljering, særligt omkring indgangspartiet, hvor bygningens udseende klart distancerer sig fra den senere tilkomne, omkringliggende villabebyggelse. Endvidere er bygningen et velbevaret eksempel på periodens byggeskik, hvad angår både planløsning, udformning, detaljering samt materialeholdning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi er knyttet til den velproportionerede bygningskrop med de regelmæssige og taktfaste facader, herunder særligt den symmetriske gadefacade med det detaljerede indgangsparti. Idet dekorationen er koncentreret omkring frontispicen, fremtræder den øvrige bygningskrop meget lavmælt, med blot et enkelt gesimsbånd langs tagfoden. Dette forhold medvirker til – sammen med de ubrudte tagflader med opskalkede valme og de traditionelle skorstenspiber – at give huset en rolig og værdig fremtræden, der afspejler husets oprindelige funktion.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links