Den gamle Rektorbolig, nu ligkapel ligger på Præstegade 18 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den gamle rektorbolig, nu ligkapel. Det grundmurede hus, der indgår i kirkegårdsmuren, er fra år 1500. Bygningen er sandsynligvis bygget som præstebolig, men fra reformationen og indtil latinskolens nedlæggelse i 1739 har huset været brugt som rektorbolig. Herefter har huset været benyttet som almueskole og fattighus, og 1877 blev det ligkapel efter restaurering ved arkitekt V. Tvede, hvorunder bl.a. etageadskillelsen fjernes. Huset er et enestående eksempel på senmiddelalderlig randbebyggelse omkring en bykirke. Det er desværre det eneste der står tilbage og derfor virker det i dag måske lidt malplaceret at bygge et hus så tæt på kirken, men i senmiddelalderen var det ét blandt mange. Huset er bygget til bolig og det er meget sjældent at man stadig i Danmark kan se disse boliger med tæt tilknytning til kirken.

Beskrivelse

Indføjet i kirkemuren af munkesten, øverst afsluttet med munke og nonner, ligger et to etager højt, tre vinduesfag langt grundmuret hus, funderet på kampesten. Bygningen har stejlt teglhængt heltag af røde vingetegl af nyere dato (fra slutningen af 1970erne) med kobbertagrender og nedløb. Mod øst og vest har bygningen kamtakkede gavle som afsluttes med røde vingetegl. De kamtakkede gavle er hver prydet med ni slanke, rektangulære blændinger. De tre midterste blændinger i østgavlen er udmuret med zigzag- og fletværksmuring.

Bygningen står i røde teglsten i munkeforbandt med en dobbelt savsnitsfrise langs siderne og en enkelt langs gavlfoden. Alle bygningens vinduer er fladbuede trævinduer med blyindfattede rektangulære ruder i enkle spidsbuede spejl, med sålbænke af munkesten. Nordfacaden har tre vinduer, tre murankre og en udluftningsrist i nedre stokværk, og to vinduer og fire murankre i øvre stokværk. Østgavlen har et rektangulært vindue samt en udluftningsrist i nedre stokværk, og to vinduer og to murankre i øvre stokværk. I midterste blænding et rektangulært vindue, øverste del af kamtakker er omsat med nyere munkesten og der er tre murankre øverst på den kamtakkede gavl. Sydfacaden har en bred spidsbuet døråbning, muret med flere profilerede led, i en tidligere spidsbuet blænding i nedre stokværk, hvori der sidder en spidsbuet to-fløjet revledør med ældre hængsler og nyere messinggreb. Fire bomhuller, der sandsynligvis vidner om en tidligere svale, herover en tilmuret døråbning i en spidsbuet niche, øverst to vinduer og tre murankre. Vestgavlen har to vinduer og to udluftningsriste i nedre stokværk, og et vindue og to murankre i øvre stokværk. I hver af de tredje-yderste blændinger er et rektangulært vindue. Øverste del af kamtakker er omsat med nyere munkesten, og der er tre murankre øverst på den kamtakkede gavl. I den midterste kamtak er der endvidere indbygget en skorstenspibe.

Bygningens indre består af ét stort rum med teglstensgulv. Langs facaderne omkranser fem rækker kvadratiske gule klinker den midterste del af gulvet, som består af ottekantede gule teglklinker hvorimellem, der ligger mindre kvadratiske sorte teglklinker. Væggene er berappede og kalkede. På samtlige vægge er der spor efter et gulvniveau i andet stokværk. På nordvæggen, øverst mod vest, er der blotlagt rester af et kalkmaleri. På vestgavlen, fra andet stokværk og opefter, er der spor efter en skorsten/kamin. Loftet er pudset og kalket, mod sydøst er der en lem til loftet. Oprindeligt tagværk og understrøget tag.

Miljømæssig værdi

Den gamle Rektorbolig er beliggende i Højbyen på sydsiden af Adelgade, hvor den indgår i det nære miljø omkring Kalundborg Kirke. Den Gamle Rektorbolig udgør sammen med kirkemuren, Adelgade 19 og Kirkeladen en stærk arkitektonisk helhed omkring kirken. Det ensartede arkitektoniske udtryk samt den ensartede materialeholdning binder ovennævnte bygninger sammen med Kalundborg Kirke, således at der opstår en bygningsmæssig symbiose på Højbyens top.

Kulturhistorisk værdi

Kulturhistorisk er Den Gamle rektorbolig et af de få danske eksempler på et bolighus, der har haft helt tæt tilknytning til kirken. I fælles samspil tegner de gotiske stenhuse i Højbyen middelalderens byggestil, og giver den besøgende i Højbyen en stærk oplevelse af historien på stedet.

Arkitektonisk værdi

Den Gamle Rektorbolig er en fin og helstøbt lille bygning, der på én gang underlægger sig og spiller sammen med Kalundborg Kirkes store volumen. I eksteriøret knytter de arkitektoniske værdier sig til bygningens klare og uforstyrrede form med saddeltag, gavle med kamtakker og blændinger samt egaliteten i materialer: vingetegl, munkesten og støbejernsvinduer. I interiøret knytter de arkitektoniske værdier sig til det enkle materialevalg: teglklinker og kalkede vægge og lofter.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links