Det Gamle Ridehus
.
Det Gamle Ridehus
.
Det Gamle Ridehus
.
Det Gamle Ridehus
.
Det Gamle Ridehus
.
Det Gamle Ridehus
.
Det Gamle Ridehus
.
Det Gamle Ridehus
.

Det Gamle Ridehus ligger på Sejlstensgyde 7, hj. af Havnevej i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1797 af bygmester Jacob Hinrich Høffner som ridehus for byens garnison Det Holstenske Landsenerregiment, som var byens garnison indtil 1842. Ridebanen lå umiddelbart nord for bygningen. Efter 1842 blev bygningen anvendt til pakhus og kornlager. Imellem år 1834 og 1839 fik bygningen tilføjet tre små udbygninger med halvtag på hver langside, men de er sidenhen blevet fjernet, dog ses sporene herefter stadig.

Haderslev Kommune overtog bygningen i 1974, og i 1975 blev den istandsat. I 1978 blev den indrettet som vognmuseum, og porten i vestgavlen samt en rampe på nordsiden blev tilføjet ved denne lejlighed. Gaden har sit navn Sejlstensgyde efter en stor sten, der lå i Møllestrømmen for enden af gaden, og som i middelalderen betegnede byens toldgrænse. Nåede man i skib vest herfor skulle der betales told til byen.

Beskrivelse

Det Gamle Ridehus ligger solitært ned mod den inderste del af Haderslev Havn. Det Gamle Ridehus er en 22 fag lang og 8 fag bred, énetages bindingsværksbygning med teglhængt, helvalmet tag. Bygningen er sat i kraftigt egetømmer over en hvidkalket sokkel med synlige granitkvadre og marksten. Facaden opdeles af tre lag tavl i højden, der er gennemgående skråbånd ved alle hjørner og symmetrisk anbragt tre sæt dobbelte skråbånd i hver langside. De dobbelte skråbånd flankeres på hver side af en højtsiddende tofløjet revleluge. I begge gavle er der, i andet fag fra hjørnerne, en lavtsiddende og en højtsiddende, tofløjet revleluge, en stor tofløjet, listebeklædt revleport i midten samt i taget en stor hejsekvist med en knægtbåret, udkraget gavltrekant. I nordre langside er tillige en tofløjet revleport. Bag samtlige porte findes et nyere dørparti i glas og stål, ligesom der bag samtlige luger er et nyere, etrudet trævindue. I tagfladerne sidder to rækker af spredte glastagsten. Sokkel og tavl er kalket hvide, tømmeret er sorttjæret og luger og porte er rødmalede. Indvendigt udgøres bygningen af ét stort rum, hvori der er opsat nyere, fritstående, rumlige enheder opført i træ og gips samt glasvægge med trærammer. Den oprindelige trækonstruktion med søjler, skråbånd, dragere og bjælker er synlig, og søjlerne står på en støbt, høj base. Flere søjler er i mandshøjde beklædt med kobberplader. Langs alle ydervægge er et mellemrum mellem de nyopsatte glasvægge og de lukkede enheder. Bygningen anvendes til restaurant, og det store rum kan opdeles i to. De rumlige enheder indeholder nyere køkkenfaciliteter, toiletfaciliteter og depotrum. En nyere halvsvingstrappe af fyrretræ fører op til tagetagen, der står uudnyttet med masonitbeklædte gulvbrædder, synlig trækonstruktion og understrøgne tagsten samt et ældre hejseværk ved den vestlige hejsekvist.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til dens beliggenhed ned til Haderslev Havn, hvor den med sin enorme størrelse og sit djærve udseende er en indikator for fortællingen om, at området tidligere var domineret af ældre bebyggelser med overvejende maritim karakter og funktion, herunder store solitære pakhuse, som også var tilknyttet byens handel.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Det Gamle Ridehus knytter sig til dets oprindelige funktion som ridehus, hvilket stadig er aflæseligt i bygningen, dels ved de højtsiddende lugeåbninger, den oprindelige store port mod øst og dels ved den indvendige åbne planløsning. Bygningens uisolerede vægge samt fraværet af skorstenspiber afspejler, at bygningens brug oprindeligt ikke krævede opvarmning. Hertil kommer, at der mod nord er bibeholdt en stor åben plads, hvor den oprindelige ridebane lå. Endvidere afspejles bygningens senere brug som pakhus og kornlager i de to hejsekviste med hejsebom, i det bevarede spil i tagetagen samt i de lavtsiddende lugeåbninger i gavlene, hvorigennem man lastede kornsækkene ind og ud. Ændringen af funktionen var et overmåde naturligt valg set ud fra bygningens nære placering til havnen, hvor handelsskibene lagde til. Ud over, at Det Gamle Ridehus er den eneste bevarede bygning fra den oprindelige bebyggelse langs Sejlstensgyde, afspejler Det Gamle Ridehus en del af Haderslevs udvikling fra garnisonsby til handelsby.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Det Gamle Ridehus knytter sig i det ydre til bygningens velproportionerede og enkle bygningsvolumen, som karakteriseres ved et enkelt materialevalg i tømmer, tavl og tegl. Bygningen står uden udsmykninger, dog er facaderne markante med det sprøde og nærmest filigranagtige udtryk, der kommer frem grundet det sort og hvide bindingsværk med rig anvendelse af løsholter, skråbånd og dokker. De funktionelt betingede placeringer af de rødmalede port- og lugeåbninger, giver bygningen et meget markant og iøjnefaldende udseende, der indikerer, at her er der tale om en særlig bygning med en særlig funktion. Det overordnede udtryk er solidt og ærligt karakteriseret ved den høje sokkel og det regelmæssige bindingsværk, der samles og fastholdes af de store næsten ubrudte tagflader. Fraværet af tagrender har ligeledes stor arkitektonisk værdi, idet overgangen mellem tag og bindingsværk fremstår tydelig. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til bygningens store åbne plan med synlige sortopstregede bindingsværksydervægge samt til den synlige konstruktion af søjler, skråbånd, dragere, bjælker og hanebånd, der tildeler bygningen en ophøjet og dog pragmatisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links