Det Gule Hus ligger på Koldingvej 52 i Vejen Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er opført i 1858 som stuehus til en gård tegnet af bygmester Peder Holden Hansen. Oprindeligt var der to indgangspartier på gårdsiden. De tofløjede yderdøre var oprindeligt udført med fem ens diamantfyldinger og med overvindue, der havde samme sprosseværk som det der stadig ses i det ovale vindue i facadens frontgavl. Forhuset har på et tidspunkt fungeret som bolig for flere landarbejdere og grundplanen blev i den forbindelse ændret fra det oprindelige. Sidehuset er bygget til i 1920.

Beskrivelse

Det fredede stuehus er beliggende i det åbne landskab, omgivet af marker. Den nordvendte facade vender ud til Koldingvej, der er en indfaldsvej til Vejen by. Den østlige del af havesiden er dækket af et tilbygget sidehus, der ikke er omfattet af fredningen. Stuehuset er en grundmuret bygning i én etage med sorttjæret sokkel, pudsede og hvidkalkede mure samt muret og profiltrukket gesims. Bygningen afsluttes af et halvvalmet tag belagt med bølgeeternitplader og i tagryggen ses en nyere skorstenspibe i gul, blank mur. Bygningen har en symmetrisk facade, hvis tre midterste fag krones af en lav trekantfronton med halvellipseformet vindue i en trukket indfatning med ornamentalt sprosseværk. Under frontonen er hoveddøren placeret i det midterste fag, der flankeres af flade pilastre med joniske volutkapitæler, der bærer den flerledet hovedgesims. Selve hoveddøren er en nyere, tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste samt et nyt overvindue. I gårdsiden og i østgavlen findes nyere dør med store glaspartier. Gårdsidens dør mod vest og et tilmuret dørhul mod øst flankeres af pilastre, med samme udførelse som dem på facaden. Bygningen har delvist ældre, delvist nyere korspostvinduer, der har en enkel sprosse i den nederste ramme og muret sålbænk. Vinduer og døre er hvid- og blåmalede og sat under fladbuede stik, der over hoveddøren har en enkel slutsten. I det indre findes en i store træk oprindelig grundplan med en langsgående hovedskillevæg, der dog brydes af en større åbning vest for forstuen, således at der her findes en gennemgående stue. Den resterende del mod vest er indrettet med et par gavlværelser, mens den østlige del indeholder et køkken og et bryggers mod vejen, samt en stue og et nyere badeværelse mod haven. I det sydøstlige hjørne er der adgang til sidehuset. I forstuen fører en ældre trappe op til tagetagen, der er uudnyttet, og her ses et ældre bræddegulv og en ældre tagkonstruktion. I bryggerset er en skråtstillet lem, der fører til en ligeløbstrappe ned til en mindre kælder. Materialerne i bygningen er delvist nyere, herunder parketgulve, flisegulve og gipslofter. Der ligger bræddegulve under de nyere gulve og fra kælderen kan man se de oprindelige øksetilhuggede gulvbrædder. Der er bevaret flere ældre et- og tofløjede fyldingsdøre med ældre beslag, greb og profilerede gerichter samt en drejet mægler og balustre ved trappen. Endvidere er der i den sydlige del af den store stue et bevaret pudset loft med bemalinger, der fortsætter ned langs væggen som en bred gesimskant. Der er tillige spor af bemalinger i flere rum vest for indgangsdøren.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i Vejen Kommune, der er det område hvor størstedelen af Peder Holden Hansens bygninger er opført og bevarede.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til stuehuset, der fremtræder som et eksempel på Peder Holden Hansens karakteristiske, sen-klassicistiske bygningsstil. Holten Hansens huse er karakteriseret ved at være grundmurede, ofte med halvvalmet tag og med strengt symmetriske facader, der har en regulær placering af vinduer og døre omkring midterpartiet. Netop det fremhævede midterparti, med den lave trekantfronton, halvt ovalt vindue, pilastre med base og kapitæl samt kraftig hovedgesims er kendetegnede for Peder Holden Hansen. Det er i Holden Hansens senere periode man ser fladbuede stik over alle åbninger, netop som det er tilfældet her. Peder Holden Hansens fortolkning af klassicismen og fornemmelse for det traditionelle danske formsprog har sidenhen gjort, at hans bygninger fik stor betydning for bevægelsen Bedre Byggeskik, der blev etableret i 1915. I stuehusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk ældre planløsning, herunder den tværgående midtskillevæg. Endvidere gælder det de bevarede, ældre bygningsdele og detaljer, så som de originale fyldingsdøre og vinduernes lodposter hvis proportionering og profilering er kendetegnet for Peder Holden Hansen.

Arkitektonisk værdi

Stuehusets arkitektoniske værdi knytter sig til facadens symmetriske opbygning og proportioneringen, der skaber en bygningskrop, som fremstår let og enkel med en overordnet horisontal retning, der især skyldes den markante sokkel, den lave mur og lave fronton, samt den gennemgående gesims og de ubrudte tagflader. De mange pudsdetaljer omkring og under frontonen skaber et relief i murfladen, og sammen med frontonvinduets udskæringer fremhæves indgangspartiet som det centrale punkt. Farveholdningen omkring døre og vinduer, med hvide rammer og lyseblå karme udgør tillige en vigtig arkitektonisk værdi. Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre til de ældre fyldingsdøre og trappens drejede balustre og mægler, samt til det bemalede loft, der giver en helt særlig karakter til rummet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links