Holsted Tidl. Tinghus ligger på Østergade 14 i Vejen Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Det tidligere tinghus blev opført i 1845. Det var tegnet af arkitekten N.S. Nebelong, der i midten af 1800-tallet stod for opførelsen af en lang række toldbygninger, fængsler og andre offentlige bygninger. Endvidere stod Nebelong for en hel del restaureringsprojekter af kirker og herregårde i historicistisk stil. Nebelong tegnede blandt andet Holstebro Råd- og Arresthus i 1846, Nykøbing Mors Råd- Ting- og Arresthus i 1846, Københavns Amts Ting- og Arresthus i 1847, Fredensborg Ting- og Arresthus i 1857, og sammen med M.G. Bindelsbøll opførte han Nykøbing Sjælland Råd-, Ting- og Arresthus i 1868. Oprindeligt fungerede Holsted Ting– og Arresthus som arbejdsplads for herredsfogeden, der agerede som både politimester og dommer, og blev bistået af tingmænd. I selve arrestdelen var der i alt plads til 12 arrestanter. Placeringen af tinghuset i Holsted betød, at byen voksede betragteligt i årene efter opførelsen.Staten satte bygningen til salg i 2008, og herefter har den fungeret som privat bolig.

Beskrivelse

Holsted Tidl. Tinghus, Østergade 14, ligger i landsbyen Holsted mellem Vejen og Esbjerg. Bygningens facade er trukket tilbage fra vejen. Mod haven er en lang og smal udlænge bygget sammen med forhusets østligste fag. Udlængen er ikke omfattet af fredningen og er derfor ikke nærmere beskrevet. Forhuset er en grundmuret bygning på syv vinduesfag opført i en etage med en bred, fremhævet frontgavl over de tre midterste fag til begge sider. Bygningen afsluttes af et halvvalmet tag, der primært er dækket af røde vingetegl, dog er frontgavlens tagflader og bygningens tag herover belagt med sort tagpap. I tagryggen ses to nyere, lave skorstenspiber i rød, blank mur. Facaden samt de to gavle fremstår i rød, blank mur, mens gårdsiden er pudset og hvidkalket. Bygningen står på en sorttjæret sokkel, og på facaden og de to gavle ses et bredt bånd lige over soklen, en sålbænksgesims og en sparrenkopgesims. Facadens frontgavl er tillige udsmykket og inddelt af fire pilastre, en kordongesims med dråbemotiv og tre vinduer har rundbuede pudsede bryn. Alle pudsdetaljer fremstår hvidmalede. Stueetagens døre og vinduer er på facaden og i de to gavle indrammet af brede, pudsede indfatninger. Bygningens hoveddør udgøres af en ældre, grønmalet, tofløjet fyldingsdør med opdelt overvindue. I den østlige gavl findes to havedøre med opsprossede ruder i hele højden. Den ene dør er ældre og tofløjet med et smalt overvindue, mens den anden er en nyere, enfløjet dør med termoruder og overvindue. I gårdsiden findes to nyere døre med forskellige fyldinger og ruder. Bygningens vinduer er alle ældre og hvidmalede, men varierer mellem korspostvinduer, torammede vinduer og trefagsvinduer. Frontgavlens øverste vinduer og et enkelt vindue i vestgavlen er rundbuet. Desuden er der i vestgavlen tre kvadratiske vinduer, som er placeret dybt i muren, og derved har brede murfalse, der ligesom alle øvrige detaljer er hvidmalede. I det indre er den oprindelige grundplan i store træk bevaret. I midten af forhuset er en stor forstue med vindfang mod gaden og en oprindelig, stor symmetrisk dobbeltløbstrappe mod haven. Bag trappen findes to små rum. Fra forstuen er der via fire døre adgang til en række stuer til begge sider. Langs den vestlige gavl er en stor gennemgående stue. Forhuset og udlængen er indvendigt forbundet af en smal fordelingsgang, der giver adgang til toilet, køkken og øvrige mindre rum mod øst. Tagetagen er indrettet med en stor repos, gavlværelser og i frontgavlen mod gaden findes den tidligere retssal. Overfladerne er hovedsageligt ældre, herunder bræddegulve under gulvtæpperne og alle vægge og lofter er pudsede. Lofterne er dekoreret med stukkanter, mens der er nye påsatte rosetter flere steder. Alle badeværelser og køkkener fremstår med nyere elementer og overflader. I bygningen findes tillige mange ældre fyldingsdøre med oprindelige gerichter og hængsler. Hertil kommer rige detaljer omkring trappen med balustre og kraftige mæglere.

Miljømæssig værdi

Bygningernes miljømæssige værdi knytter sig til placeringen midt i landsbyen Holsted, hvor den let tilbagetrukne facade giver plads til en forplads og en lang ankomsttrappe foran hoveddøren, hvilket bidrager til bygningens monumentale udtryk.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens funktion som ting-, råd- og arresthus, der ved bygningens opførelse tilsammen udgjorde den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. At bygningen har haft denne vigtige funktion i byen ses af facadens prægtige karakter med de mange detaljer. Stilen er repræsentativ for midten af 1800-tallet, hvor historicismens rigt udformede detaljer og tilbageskueende stil så småt var begyndt at præge landets arkitektur. Endvidere indskriver bygningen sig i rækken af de mange ting- og arresthuse, der blev opført i perioden af arkitekt N.S. Nebelong. Dette ses især af bygningens røde, blanke mure og de rundbuede vinduer i frontgavlen, der kan genfindes i mange af hans øvrige bygninger. I det indre understrejes den tidligere funktion som tinghus af den delvist bevarede grundplan med den repræsentative hal og trappen, der på fornem vis har ført op til retssalen på første sal. Salen fremstår næsten intakt med det hævede plateau og en bagdør til dommeren. I stueetagen er de tidligere celler ikke bevaret, men man fornemmer stadig deres placering på grund af de få og højtsiddende vinduer i vestgavlen. De mange bevarede bygningsdetaljer har tillige kulturhistorisk værdi, idet de påviser bygningens alder samt er med til at inddele bygningens rum hierarkisk, hvilket igen afspejler deres oprindelige funktion.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Holsted Tidl. Tinghus knytter sig til bygningens imposante arkitektur, der kendetegnes ved bygningens symmetriske og velproportionerede ydre med ubrudt, halvvalmet tag og fremskudt frontgavl, som skaber dynamik og dybde til bygningsvolumenet. Hertil kommer, at de røde, blanke mure giver en virkningsfuld kontrast til de mange hvide pudsdetaljer, der understreger bygningens signifikans og tillige underbygger symmetrien. Facadens differentiering, hvor de høje rundbuede vinduer er placeret i frontgavlens øverste etage gør det muligt at aflæse placeringen af bygningens repræsentative rum. Indvendigt har tinghuset en høj arkitektonisk værdi grundet den oprindelige, gennemtænkte grundplan, hvor symmetrien fra facaden i store træk er videreført. Hertil kommer de mange ældre bygningsdetaljer, der forfiner rummene. Heriblandt herunder den dekorative hovedtrappe med drejede balustre, rundet håndliste og kraftig mægler, de bevarede fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler samt de bevarede enkle paneler og stukkanter.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links