Det lille Krudthus, Christiania, København

Det lille Krudthus, Christiania ligger på Fabriksområdet 76, Christiania i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Krudthusets opførelsesår kendes ikke. På Geddes eleverede kort fra 1761 ses en lille bygning i forbindelse med hegnsmuren, men om det er samme bygning kan ikke konstateres. På kortet over Holmen og Københavns Havn fra 1791 ses en lille kvadratisk bygning angivet ved hegnsmuren, og som den er placeret er det efter al sandsynlighed det lille krudthus. Bebyggelsen i Ulrichs Bastion er på dette kort betegnet Sø Laboratorium. På en plantegning over bastionen fra 1832 ses krudthuset placeret i hjørnet ved hegnsmuren. På en plantegning fra 1844 ses krudthuset tegnet med støttepiller og hegnsmuren tegnet helt op til bygningen. På denne tegning er påskrevet Søetatens Laboratorium. Efter tegningsmaterialet at dømme må bygningen være opført før 1791 og måske før 1761. At skille bygningsstil og bygningsfunktion er ganske vanskelig i så ydmyg en bygning. Bygningen er ikke opført som et af de store krudtmagasiner, men må være beregnet til brug for midlertidigt oplag for produkter fra Søetatens Laboratorium. Christian Elling skelner skarpt mellem krudtmagasiner før og efter Vaubans opdagelser af, at krydshvælvede tagkonstruktioner ikke var så holdbare ved eksplosioner som tøndehvælvede. Vaubans tøndehvælv ses i Frederiks Bastion, medens krydshvælvet ses i de to ældre krudthuse i Carls og Vilhelms Bastioner. Hvælvet i Lille krudthus er krydshvælvet, hvilket kan indikere at det næppe er opført på Oetkens tid, dvs. efter ca. 1740. men måske før dette tidspunkt.

Beskrivelse

Det lille krudthus er i dag beliggende skjult bag den grønne hal. I datiden, hvor det var en del af Søetatens Laboratorium, var det beliggende i det bageste hjørne at det med hegnsmure indrammede areal. Der findes stadig et stykke af den indrammende hegnsmur. Bygningen er et lille grundmuret hus i én etage bygget over en kvadratisk plan. Et muret krydshvælv danner loft over bygningens eneste rum. Facaderne står i blank-mur af gule flensborgsten. Bygningens hjørner er markeret ved murede stræbepiller, formentlig opmuret for at fordele trykket fra det murede hvælv. Taget er med helvalm og med tegl. Oprindeligt var bygningen opført uden vinduer og uden skorsten. En plantegning fra 1877 viser krudthuset i snit og plan med tilføjede vinduer i syd- og nordgavl. I sydfacaden ses spor efter to ældre vinduesåbninger med fladbuede stik. På plantegningen er endvidere markeret en skorsten på samme sted som i dag, idet skorstenspiben i dag er nyere. Tegningen har sandsynligvis ligget til grund for de nævnte bygningsændringer, som er udført i forbindelse med en ændret anvendelse af krudthuset. Bygningen blev efter denne ombygning benyttet som bødkerværksted. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen i sig selv er godt vedligeholdt. På vestsiden er i nyere tid opført en tilbygning rummende køkken og toilet. Tilbygningen er uden arkitektonisk tilhørsforhold til krudthuset, opført i en let sommerhusstil, men uden at medføre indgreb i krudthusets ydervæg. Planbestemmelser: Københavns Kommune har en lokalplan under udarbejdelse. Bygningen er beliggende på voldanlægget, som er underkastet en fortidsmindefredning. Kommuneatlas: I Bydelsatlas Indre By/Christianshavn er det lille krudthus registreret med høj bevaringsværdi. Omgivelser: Det lille krudthus ligger gemt væk bag den grønne hal som en reminiscens fra en svunden tid. Bygningen markerer sig således ikke i forhold til omgivelserne, men har med sin udformning stor kulturhistorisk fortælleværdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links