8344 oversigt vold ca. 130-230 m fra sydende. Set fra SV.
.
8324 oversigt vold sydligste ca. 25 m. Set fra SSØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4524152
Sted- og lokalitetsnummer
070605-130
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Volden i Kårup vænge. Volden er ca. 300 m lang og ca. 10 m bred og ret skarpryg- get. Den strækker sig fra nord ved kystskrænten mod Hejrede sø til syd ved skovdiget. Højden varierer fra ca. 1 m nord for vejen, der gennemskærer voldanlægget i øst-vestlig ret- ning, til ca. 3 m syd for vejen, hvor volden går i eet med en fredet gravhøj (4524-114). Langs voldens østside er en grav, der er ca. 2-3 m bred. I bunden af denne er der gra- vet en grøft over en del af strækningen. Længst mod syd er volden stærkt forstyrret ved afgravninger, og graven er omtrent tilfyldt. Voldstedet ligger i skov. Fredningsgrænsen forløber i øst og vest henholdsvis 20 og 5 m fra voldens øst- og vestfod, i nord langs kystskræntens nordre rand og i syd langs skovdiget, jvf. vedlagte kopi af matrikelskort, hvor fredningsgrænsen er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Nyplantning må kun finde sted efter aftale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVolden i Kårup Vænge. Måler 3,0 x 300 x 20,0 m. Ret skarprygget vold forløbende næsten N/S frem til gammel søskrænt ved Hejrede Sø i N. Gennemskæres (ca. 100 m. fra S-enden) af en skovvej. N for vejen er volden ca. 8-15 m. bred og indtil 2 m. høj. Her er en grøft ført igennem den i en smal gennemgravning. På størstedelen af dette N-lige forløb er graven på voldens Ø-side meget utydelig - så meget, at dens eksistens er tvivlsom. Umiddelbart N for vejen tiltager voldgraven dog i både dybde og bredde, der øges mod S. S for volden er voldens højeste og mest markante del og anlægget fremtræder her i sin mest imponerende skikkelse. Voldens bundbredde er her ca. 12 m., mens voldgravens dybde og øvre bredde er henholdsvis 1,5 og 8 m. De i fredningsteksten nævnte, stærkt forstyrrende afgravninger ca. 30 m. fra anlæggets S-ende er muligvis af primær art. Med ca. 10 m.'s mellemrum er volden gennembrudt to steder, det tilbagestående stykke i midten er noget lavere end det omliggende voldforløb. Ud for stedet er en afbrydelse (overkørsel?) af voldgraven. To ganske tilsvarende, tætliggende afbrydelser af volden ses i N-enden, hvor graven dog ikke kan spores. Disse to beskrevne, principielt ens fænomener kunne evt. være levn af porte eller flankeringsanlæg af anden art. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt og ved sin udstrækning imponerende forsvarsværk. Tilgængeligt og smukt beliggende i bøgehøjskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterForsvarsvold
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links