Oversigt over fortidsmindet - set fra nordvest
.
Detalje. Den sydligste gennemkørsel i diget set fra øst.
.
Oversigtsbillede, digets sydlige afslutning set fra syd.
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330459
Sted- og lokalitetsnummer
190505-37
Anlæg
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Roust by, matr.nr.15a: Dige i skel til matr.nr.8a af Roust by, Grimstrup sogn. Kampdiget Anlægget ligger i retning nord-syd og består af en vold på 120 meters længde. Højden over jordoverfladen mod vest ca. 1 m og bredden ca. 4 m. Den øst for volden liggende grav er ca. 4 m bred og ca. 1,5 m dyb. Anlægget, der er træbevokset gennemskæres ca. 30 m fra dets nordlige grænse af en øst-vestgående vej.

Undersøgelseshistorie

1913
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterTværsover Grimstrup Krat (Bramminge) findes en Jordvold med Grav foran og Fløjene støttede til Eng og Mosedrag. Beboerne kalde den "Kamp-Dige".
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIgennem Grimstrup Krat gaar et Dige, der kaldes "Kampdige" Jeg har fulgt det et Stykke. Der er der en Vold med Grav paa den østlige Side. Volden er ca. 0,75 m h. maalt fra den omgivende Markflade, 1,70 m h. maalt fra Gravens Bund, og ca. 4,50 m br., Gravens Bredde er ca. 2,50 m. Det hele Anlæg ser egentlig ret nyt ud og er ikke fra Oldtiden. Stykket a er ca. 250 Skridt l. og gaar dels i Skellet mellem Lunden og den dyrkede Mark, dels i Lunden. Det er den paa Maalebordsblade afsatte Vold. Stykket b er ca. 300 Skridt l. Graven er forsvundet, og Volden er svundet ind til et almindeligt Dige, der i hele sit Forløb er beplantet med Gran. Ifølge senere indhentede Oplysninger fortsættes Diget, saaledes som angivet paa Kortet, ned til c. Paa nogle Steder skal det være en Dobbeltvold. Der har gaaet en gammel Vej langs dens Nordside, den skal paa side Steder have gaaet mellem disse to Volde. Det hele er nu ganske tilgroet og Anlæget slöjfet paa mange Strækninger. Fortsættelsen Syd paa fra c hører ikke herhen, det er blot et Skeldige. En Del af Volden fra A til c er dog maaske ogsaa kun Skeldige. Det hele skal staa i Forbindelse med "Svends Stald" ([sb. nr.] 31) og skal i sin Tid have gaaet op til Oldtidspladsen ved Brøndumsager i Arre Sogn og ned til Sadderup Mose i Skads Sogn. det siges at stamme fra Svenskekrigen. Disse Oplysninger tillige med nedenstaaende er meddelt af Gaardejer Kristen kristensen, Omme i Nykirke Sogn, i hvis Slægt, der kan føres 6 Generationer tilbage, de skal være overleverede som Familietraditioner. Til dette Fæstningsværk hører ogsaa Jonsbjerg ([sb. nr.]42a). Denne Høj ligger paa en Art mindre Plateau, der, navnlig i N., falder ret brat af. der har her været flere "Stensætninger". En enkelt Sten ses endnu, de skulde efter dette have bestaaet af jordfaste Sten, som netop var synlige i Jordoverfladen. Denne Plads skal have været en "Hovedbastion". N. og Ø. om Banken strækker sig, som den blaa malede Linie d angiver, en Række "Gruber", der skal være mange forskellige Former, dels aflange, dels runde, og som skal staa i Forbindelse med hverandre. Det Stykke, jeg saa, laa i Dalbunden og var indgravet i dennes Nordside, saaledes at denne gled jævnt ned til disse meget uregelmæssige Fordybninger, medens de foran dem ind mod Jonsbjerg havde en Vold. Stort set lignede det nærmest en noget rodet Zig-Zaggrav med Vold form. I N. Ø. gaar en lignende Række "Gruber" fra den omtalte op mod 24. Hele Anlæget er tæt bevokset, og man kan kun med nogen Besvær presse sig igennem. Et Overblik er det vanskeligt at faa.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn del af det ovenfor beskrevne "Kampdige" synes blot at være skovdige eller ejendomsskel, derimod synes en lige fortsættelse mod syd af Kmpdigets nordlige del at være overset. Vedr. forslag til fred-ning se 990/52.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links