Gjødsvang, Peder Holden Hansens eget hus ligger på Johnsgårdvej 13 i Varde Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Peder Holden Hansen blev født i 1812 og var søn af en husmand. Han kom i lære som snedker, murer og tømrer og fik sit svendebrev i 1835 og året efter giftede han sig med Birthe Marie Hansdatter og flyttede til husmandstedet Østerholm i Læborg sogn, hvor han opførte et nyt stuehus. I begyndelsen arbejdede han hovedsaglige som landmand og håndværker, men hurtigt blev byggeriet hans hovedbeskæftigelse og han stod for opførelsen af flere markante bygningsværker på Vejen egnen. Senere blev han udnævnt til amtstaxationsmand og synsmand ved kirke- og præstegårdssyn. Han var en stor inspirationskilde for foreningen Bedre Byggeskik, der bifaldt Holden Hansens glæde for proportioner og værdsættelse af gode materiale. Holden Hansen var overvejende inspireret af først rokoko og senere klassicisme. I 1874, i en alder af 62, købte han bygningen på Johnsgårdvej og ombyggede den til ukendelighed. Herefter trappede han langsomt ned for byggeriet og arbejdede i stedet med at snedkerer ligkister. I den halvcirkulære blænding i gavlen over døren var tidligere et vindue.

Beskrivelse

Gjødsvang, Peder Holdens Hansens eget hus ligger omgivet af marker syd for landsbyen Gårde, der ligger mellem Ølgod og Tistrup. Nordøst for bygningen er en nyere garage.

Stuehuset er grundmuret i en etage, hvilende på en sort sokkel og afsluttes af et rødt heltag, hvor der i rygningen sidder en hvidtet skorstenspibe med sokkel og krage. Gavlene er murede og afsluttes af svungne gavlkamme. I gavlkammenes vandrette afsatser er huller. Facaden mod gaden har pudset kvadring, der afsluttes af en trukket, hvidtet gesims, hvis nederste led har støbte ornamenter. Under gesimsen er desuden en støbt frise, der gentages i det rektangulære felt øverst i gavlene. Det fremspringende indgangsparti flankeres af pilastre, der har postamenter og baser. Pilastrene er kannelerede og har to sæt kapitæler, dels en jonisk og dels en, der udgøres af hulkehl og vulster med små opsatser. Indgangspartiet krones af en svunget gavlkam med et halvcirkulær felt. Gavlene er ligeledes prydet med svungne pudsdekorationer. Hoveddøren er den oprindelige, tofløjet fyldingsdør med overvindue med dekorative sprosser. Mod gårdsiden er påbygget et klinkbeklædt vindfang, hvori der sidder en nyere dør. På gårdsiden ses desuden en ældre revledør. Vinduerne er overvejende nyere, torammede, fladbuede vinduer, dog ses enkelte etrammede ældre vinduer på gårdsiden. Ligeledes er forstuevinduerne, der flankerer hoveddøren med sprosser udført som slyngede ranker ældre samt et jernvindue mod gårdsiden. I nordgavlene desuden en ældre revleluge. Såvel, døre, vinduer og luge er grønmalede.

I det indre er den oprindelige grundplan stort set bevaret med en forstue med et bagvedliggende køkken. På hver side af forstuen adskiller en langsgående skillevæg to rum, hvoraf den søndre er delvist gennembrudt af murede buestik. Mod nord er et soveværelse, hvor der er en nyere ligeløbstrappe. Ved køkkenet er udgang til gårdsiden via vindfanget og ligeledes fra køkkenet er adgang til badeværelset. Trappen fører op til den delvist udnyttede tagetage. Det sidste rum mod nord tilgås fra gårdsiden og var tidligere Holden Hansens værksted, hvor han fremstillede ligkister og støbte gravsten. Nu bruges det til opbevaring. Der er bevaret tre af de oprindelige døre (dvs. fra Holden Hansens ombygning) med oprindelige gerichter, desuden flere lodposter og karme med den for Holden Hansen karakteristiske profilering. De resterende døre er glatte eller foldedøre. I den uudnyttede del af tagetage er den ældre tagkonstruktion synlig samt skorstenen og i den udnyttede der ses et fast undertag. Gulvene er med nyere flise eller bræddegulv og lofterne er overvejende med profilbrædder. De nyere vinduer er koblede. I værkstedet er ligeledes profilbræddeloft og flisegulv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens solitære beliggenhed mellem mindre landsbyer og omgivet af marker. Hertil kommer den lille forhave, der medvirker til at stuehuset ligger tilbagetrukket fra vejen, og der dannes en præsentabel ankomst til den prætentiøse bygning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens historie som tidligere bolig for arkitekten og bygmesteren Peder Holden Hansen, der har haft stor betydning for det arkitektoniske udtryk omkring især Vejen og senere var til stor inspiration for foreningen Bedre Byggeskik. Bygningen er formentlig resultatet af en ombygning, som Holden Hansen foretog på sine ældre dage, idet den på mange måder afviger fra hans andre bygningsværker, der er karakteriseret ved en gennemført symmetri, der centreres om et fremspringende indgangsparti, der krones af en lav trekantsfronton samt afvalmede tage. Noget tyder på, at Holden Hansen har leget mere med virkemidlerne i ombygningen af sit eget hus, hvor det ikke skorter på dekorative elementer og vidner om Holden Hansens sans og glæde ved antikke dekorationer og detaljer samt en gennemført proportionering. Hertil kommer lugen i nordgavlen, der vidner om, at tageetage før i tiden blev brugt til opbevaring.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den oprindelige grundplan med en forstue og bagvedliggende køkken og stuer mod gaden og hans tidligere værksted mod gårdsiden. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og –detaljer, der vidner om Holden Hansens ombygning. Hans uddannelse som snedker ses ofte i hans billedskærer arbejder og i det hele taget er hans sans for materiale, form og forhold karakteristiske for Holden Hansens arbejde.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den sluttede og velproportionerede bygning, der med sine mange detaljer og dekorationer, giver den ellers lidt klejne bygning et markant og prætentiøst udtryk, der understreges af de svungne gavle og fremskudte indgangsparti. Især de svungne gavle og de for Holden Hansen uundværlige pilastre er imposante detaljer, der giver bygningen et helt særegent udtryk. Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre til de detaljer, der kan tilskrives Holden Hansen, herunder døre med gerichter og vinduernes karme og lodposter, der vidner om Holden Hansens sans for detaljer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links