Glads Legat
.
Glads Legat
.
Glads Legat
.
Glads Legat
.

Glads Legat ligger på Smedegade 3 i Langeland Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Glads Legat var oprindelig to selvstændige bindingsværkshuse på hver fire fag. Skomager Andreas Glads døtre overtog Smedegade 3B i 1939 og lod bygningens facade og gavle grundmure i 1844. Døtrene opkøbte Smedegade 3A i 1857 og ombyggede det kort efter i grundmur, så de to bygninger fik det nuværende ensartede udtryk. I 1870 overgik ejendommen til stiftelse, hvor forhuset var indrettet med fem fag til beboelse og tre fag materialhus i øst samt kun havde en dør, der i dag er den østre dør. Den vestre dør blev tilføjet omkring 1.verdenskrig, hvor ejendommen blev indrettet til to lejligheder. Bygningen er siden blev istandsat i 1984.

Beskrivelse

Glads Legat ligger i husrækken i Smedegade i den ældste del af Rudkøbings bykerne. Bag bygningen er en lille gårdhave med et lille udhus, der ikke er omfattet af fredningen. Ved besigtigelsen var det ikke muligt at få at adgang til gårdhaven, hvorfor gårdsiden ikke er beskrevet i det følgende. Glads Legat er en otte fag lang, enetages, grundmuret bygning. Den hviler på en sorttjæret sokkel og bærer et teglhængt heltag af røde vingetegl, i rygningen sidder to hvidtede skorstensattrapper med sokkel og krave. I tagfladen mod gaden ses et ældre tagvindue, og i tagfladen mod gården er to nyere kviste med termovinduer, to ovenlysvinduer og en udluftningshætte. Det pudsede murværk er gulkalket, og murfladen mod gaden afsluttes øverst af en muret sparrenkopgesims. Mod gaden har bygningen to tofløjede fyldingsdøre med dekorativt opsprossede overvinduer, hvoraf den østre er den oprindelige, mens den vestre er isat begyndelsen af 1900-tallet. Foran begge døre er granittrapper med ældre smedejernsværn. Mod gaden er samtlige vinduer ældre, torammede vinduer med fire ruder i hver ramme. Alle ruder er i lavformat. I det indre er Glads Legat præget af en ældre planløsning med tre stuer og to forstuer med trapper mod gaden, mens køkken bad og to kamre vender mod gården. Den ene fordør er midlertidigt afblændet i det indre. Via de to trapper i forstuerne er der adgang til fire kamre i tagetagen. Samtlige kamre vender mod gårdsiden. Materialeholdningen i det indre er en blanding af nyere og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder nyere brædde- og naturstensgulve, efterisolerede ydervægge, pudsede og malede vægge og brædde- eller pladebeklædte lofter med synligt, ældre bjælkelag. Bræddelofterne har lister over samlingerne. Der er tillige bevaret dele af et ældre køkkenildsted, fyldingsdøre med indstukne hængsler, ældre gerichter og beslagværk. Ældre ruminddelinger er markeret med brædder i gulvet og enkelte steder mangler dørtrin mellem rummene. Tagetagen synes at være indrettet i nyere tid, der er nyere bræddegulve og pladebeklædte lofter, vægge- og skråvægge. Begge skorstene er afbrudt i tagetagen.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Smedegade 3 knytter sig til bygningens beliggenhed i Smedegades ene husrække, hvor den er med til at fastholde byens ældre gadestruktur og Smedegades idylliske gademiljø. Hertil kommer facaden i gulkalket grundmur, der indgår i et harmonisk samspil med gadens øvrige ældre bygninger, derved er Smedegade 5 med til at opretholde Rudkøbings velbevarede, historiske købstadmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Glads Legat knytter sig i det ydre til den repræsentative facade karakteriseret ved den overordnede symmetri, de fint udførte hoveddøre og de særegne vinduer med ruder i lavformat. Hoveddørene, trapperne og skorstenspiberne viser endvidere at bygningen oprindelig har været indrettet til to eller flere boliger. Hertil kommer at skorstensattrapperne som et vidnesbyrd om de tidligere skorstene, hvis tilknyttede ildsteder var den eneste kilde til madlavning og opvarmning før i tiden. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre, traditionelle planløsning med forstue og stuer mod gaden og køkken samt bad vendt mod gården. Den overordnede symmetriske planløsning, der understøttes af markeringerne af tidligere skillevægge, blandt andet i den midterste stue mod gaden, vidner om bygningens tidligere inddeling i to mindre lejligheder centreret omkring de to bevarede skorstene. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til de bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder de bevarede dele af køkkenildstedet, skorstenene, bræddegulve, bræddelofter med synligt bjælkelag, fyldingsdøre med gerichter og beslagværk, der alle vidner om bygningens høje alder og oprindelse som beboelsesbygning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Glads Legat knytter sig til bygningens gennemførte symmetriske udtryk mod gaden, hvor døre og vinduer giver facaden en fast rytmisk inddeling. Den enkle og effektfulde farvesætning giver sammen med tandsnitgesimsen og fordørenes sirligt opsprossede overvinduer facaden et elegant og let udtryk. Hertil kommer at gadesidens stort set ubrudte tagflade, der samler bygningskroppen til en harmonisk helhed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links