Gloslunde Præstegård ligger på Stenvadsvej 2-4 i Lolland Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Gloslunde Præstegård med tilhørende have ligger ud til Stenvadsvej og Gloslunde Gade, og grænser mod syd op til Gloslunde Kirke. Præstegården er firelænget og består af stuehus, forpagterbolig, staldlænge og portlænge. Længerne, som er opført i bindingsværk, er hvidkalkede over stok og sten. Stuehusets nordlige gavl og den tidligere staldlænges østlige gavl er grundmurede. Længerne står på en dels muret, dels kampestenssat og dels støbt, sorttjæret sokkel. Overgavlene er dels i bindingsværk, dels i lodretstående brædder. Stråtagene er halvvalmede og tækket på lollandsk vis, og tagfladerne er ubrudte på nær portlængens høgab samt to mindre kviste på stuehuset. Stuehuset er opført i kraftigt bindingsværk, har stor murhøjde og dobbelttappede, gennemstukne bjælkehoveder. Vinduerne er traditionelle opsprossede, med koblede rammer. Hoveddøren er en nyere, tofløjet dør med fyldinger af glas. I det indre er stuehuset præget af en nyere rumfordeling og nyere overflader, herunder sænkede lofter. Enkelte ældre døre er bevaret, ligesom køkkenet ligger på sin oprindelige plads, ud til gårdspladsen. Tagetagen er uudnyttet på nær et gavlværelse. Forpagterboligen har synlige syldsten, et delvist uregelmæssigt bindingsværk, nyere, traditionelle vinduer og to nyere døre. I det indre har længen bevaret et ældre rumforløb med en langsgående skillevæg. Overfladerne er nyere, og der er delvist sænkede lofter. Portlængen har nyere, utraditionelle vinduer med støbte sålbænke. Selve portgennemkørslen er grundmuret. Længen fungerer som garage og opmagasinering. Den tidligere staldlænge har tætsiddende stolper, sugfjæl og nyere, utraditionelle vinduer med støbte sålbænke. Længen har støbt gulv, indvendigt isolerede mure, kappehvælv i dele af loftet samt en nyere, bærende konstruktion. Længen fungerer aktuelt som garage og opmagasinering.

Miljømæssig værdi

Gloslunde præstegård udgør med sine fire hvidkalkede, stråtækte længer samlet omkring det centralt placerede træ på gårdspladsen en særdeles velbevaret, og meget helstøbt helhed.

Kulturhistorisk værdi

Gloslunde Præstegård udgør sammen med Gloslunde Kirke et enestående kulturhistorisk miljø, hvor relationerne mellem kirke og præstegård fremstår som intakte. Dertil kommer, at præstegården med sine fire længer fortæller om præsteembedets tidligere økonomiske og sociale status, samt om præstestandens historiske bibeskæftigelse som landmænd med større jordtilliggender. Selve stuehuset er i det ydre et traditionelt, overordentligt velbevaret eksempel på en større bindingsværkskonstruktion med gennemstukne bjælkehoveder, som afslører tilstedeværelsen af et styrterum. Forpagterboligen har mod vest en meget markant, sorttjæret kampestenssokkel samt et uregelmæssigt bindingsværk, som muligvis stammer fra 1600-tallet. Af egnskarakteristiske træk skal nævnes, at mønningerne er tækket på lollandsk vis.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Gloslunde Præstegård som et imponerende, sluttet og meget homogent anlæg, samlet omkring gårdspladsen. De næsten ubrudte tagflader, det kalkede bindingsværk og den sorte sokkel samler bygningerne, og giver den traditionelle arkitektur et formfuldendt, ensartet udtryk. Anlæggets detaljering er gennemgående enkel, idet den begrænser sig til en sart, blå opstregning af vindueskarmene, som i stuehuset på elegant vis markerer de ældre, opsprossede vinduer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links