Guderup gamle Kapellani ligger på Præstevænget 3 A i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Grundmuret 7 fags forhus med trefags gavlkvist, med murankre dateret 1815. Opført af pastor Hans Ahlmann ti år efter præstegården, muligvis af hofbygmester Jürg. Chr. Bleshøy; frasolgt præsteembedet 1918.

Beskrivelse

I Guderup, nord for Augustenborg på Als, ligger Guderup Gamle Kapellani. Guderup Gamle Kapellani er en grundmuret bygning med en næsten kvadratisk grundplan. Facaderne er pudsede og hvidkalkede over en sortmalet sokkel. Taget er et halvvalmet stråtag med en frontkvist over tre fag mod gaden. Kvisten har kvaderlisener og en muret gesims langs tagskægget. I rygningen findes en skorsten med sokkel, skaft og gesims. Den syv fag lange facade er symmetrisk opbygget omkring et centralt placeret indgangsparti, som udgøres af en tofløjet fyldingsdør med overvindue. Vinduerne er torammede med opsprossede ruder. Døre og vinduer er malet hvide og røde. I murværket ses sortmalede, smedede murankre. På kvisten viser murankrene opførselsåret 1815. Mod øst er huset sammenbygget med en nyere længe, der er placeret vinkelret på stuehuset.I det indre findes en ældre, velbevaret planløsning med stuer mod gaden og køkken mod haven. Der findes enkelte ældre fyldingsdøre med gerichter og en ældre trætrappe til tagetagen, som er udnyttet til beboelse. Lejligheden på tagetagen er overalt præget af nyere overflader, og har et listeloft monteret over de synlige spær og loftsbjælker.

Miljømæssig værdi

For Guderup Gamle Kapellani er den miljømæssige værdi knyttet til bygningens placering midt i byen, med facaden lagt næsten helt ud til fortovet. Dette giver bygningen en virkningsfuld rumdannende effekt i gadebilledet, som forstærkes af den markante frontkvist.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens oprindelse som bolig for hjælpepræsten, kapellanen, som kan aflæses i bygningens fornemme fremtoning trods den beskedne størrelse. Endvidere vidner bygningen om periodens byggeskik og håndværksmæssige traditioner.

Arkitektonisk værdi

For Guderup Gamle Kapellani er den arkitektoniske værdi knyttet til den velproportionerede bygningskrop med symmetrisk opbygget facade med en enkelt, men effektfuld detaljering i murværket, særligt ved frontkvisten og i hoveddørens overvindue med avancerede sprosser. Dette understøttes af det store stråtag, der i kraft af afvalmningen understøtter den opadstræbende bevægelse fra frontkvisten. Hertil kommer at de ubrudte tagflader skaber en rolig kontrast til facadens detaljerige udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links