Hagenskov Slotsmølle ligger på Slots Allé 26 i Assens Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Hagensskov Slotsmølle er nævnt første gang i 1501. Møllen er opbygget som en stor bygning med mølle i den østre ende og beboelse i den lavere vestlige ende. Den nuværende er opført i 1600-tallet, og forlænget og ombygget omkring 1750 og 1850. I 1667 skiftede møllen i forbindelse med et ejerskifte navn til Frederiksgave Mølle. Først knap 300 år senere – i 1962 – fik den atter sit oprindelige navn Hagenskov Slotsmølle. Møllen var oprindelig en kornmølle. For at tage konkurrencen op med de stadig flere vindmøller, blev der i 1832 opført en stampemølle, siden bageri og bryggeri, inden mølleriet endelig blev nedlagt i 1910. Under 2. verdenskrig blev der etableret et lille overfaldshjul til fremstilling af elektricitet, men i forbindelse med en sænkning af mølleåens løb blev det fjernet igen, og er nu opmaganiseret i staldbygningen. I dag anvendes møllen til beboelse. Der er dog stadig vandføring til den.

Beskrivelse

Møllebygningen er opført på et kampestensfundament. Facaderne er i munkesten, en gavl er i bindingsværk. Taget er halvvalmet mod vest, heltag mod øst og tækket med strå. Af bevaret mølleinventar kan nævnes broværk til to eller tre kværne. Møllebygningen er under istandsættelse, men i øvrigt godt vedligeholdt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links