Halsted Kloster, Den gamle Smedie og Smedieboligen (Maribovej 279 og 279A) ligger på Maribovej 279 og 279A i Lolland Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Placeringen af den oprindelige smedje kendes ikke. Muligvis har den ligget udenfor byen på den anden side af Den Gamle Kro, hvor stenfund i jorden indikerer, at en gammel smedje har været placeret. Den Gamle Smedie er opført omkring 1850 og skiller sig ud fra nabobygningerne ved af hensyn til brand at være opført i grundmur. Brandhensynet var formentlig også udslagsgivende for, at Den Gamle Smedie tidligere var forsynet med småsprossede rundbuede jernvinduer i stueetagen. Den Gamle Smedie ophørte med at være smedje i 1950'erne. Øst for Den Gamle Smedie ligger Smedieboligen. Bygningen er opført i begyndelsen af 1800-tallet samtidig med at landevejen gennem Halsted reguleredes. Bygningen har muligvis oprindeligt tjent som almindelig arbejderbolig under Halsted Kloster, og er først blevet Smediebolig i forbindelse med opførslen af Den Gamle Smedie. Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod Den Gamle Smedie og Smedieboligen som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk. Farvevalget skulle referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort. Til Smedien hørte tidligere et mindre jordtillæggende og bagved Den Gamle Smedie lå mindre udlænger som senere er fjernet. Bag Smedieboligen fandtes tillige tidligere en ny smedje som endnu eksisterede i 1977.

Beskrivelse

Den gamle Smedie ligger ud til Maribovej, mens Smedieboligen ligger tilbagetrukket, med en forhave som grænser op til Maribovej. Begge bygninger indgår i det forløb af bygninger langs Maribovej, som tidligere rummede sekundære funktioner tilknyttet herregården Halsted Kloster og miljøet heromkring. Den Gamle Smedie er en grundmuret bygning med sort sokkel og muret gesims, samt et halvvalmet, rødt tegltag med skorsten. Bygningen er kalket i en rødlig okkerfarve. Bygningens vinduer er traditionelle, opsprossede vinduer, med murede sålbænke og buede nicher foroven. Ud til Maribovej har bygningen en ældre sorttjæret, dobbeltfløjet revledør med buet overkant, mens der i gavlen mod øst sidder en sorttjæret, dobbeltfløjet revleport. Bygningen har bræddeundertag og er delt i tre rum med dels støbte, dels stampede gulve. Den Gamle Smedie fungerer som busventesal. Smedieboligen er et 13 fag langt bindingsværkshus med dels synlige syldsten, dels en muret sokkel samt murede, kalkede tavl i rødlig okkerfarve. Bygningen har traditionelle, opsprossede vinduer, sugfjæl og et halvvalmet stråtag med mønning af halm og net. Ud til Maribovej er en grøn fyldningsdør med ovenlys i buede, flettede sprosser, mens havesiden har en grøn fyldningsdør med glasrude, samt en grøn revledør med sildebensmønster. I tagryggen sidder tre skorstene. I det indre er bygningen præget af et nyere rumforløb og nyere overflader på gulv, vægge og loft. Dog ses et ældre bræddegulv og ældre bindingsværksvægge enkelte steder.

Miljømæssig værdi

Den Gamle Smedie og Smedieboligen indgår som vigtige dele af det kulturmiljø som præger Halsted by, hvor alle de fredede bygninger som er tilknyttet herregården Halsted Kloster, ligger som perler på en snor langs Maribovej.

Kulturhistorisk værdi

Den Gamle Smedie og Smedieboligen vidner ved deres beliggenhed og senere tilkomne farvesætning om deres historiske tilhørsforhold til Halsted Kloster, og bygningerne indgår som væsentlige led i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør. Dertil kommer, at den Den Gamle Smedie ved sin brandsikre grundmuring, de to porte, tegltaget og skorstenen vidner om sin tidligere funktion som smedje. Det optegnede bindingsværk fra 1940'erne vidner desuden om en nutidig opblødning af den regionale tradition på Lolland med kalkning over stok og sten. I Smedieboligens vestgavl ses de egnsspecifikke lollandske skråbånd i bindingsværket.

Arkitektonisk værdi

Den Gamle Smedies arkitektoniske værdier knytter sig til bygningens velbevarede, traditionelle arkitektur samt markante farvesætning. Smedieboligens arkitektoniske værdier knytter sig til bygningens velbevarede, traditionelle udtryk i form af bindingsværket, stråtaget og de opsprossede vinduer. Dertil kommer den markante farvesætning og den ubrudte tagflade.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links