Hauser Plads 24 og Åbenrå 23 ligger på Hauser Plads 24 og Åbenrå 23 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningskomplekset består af tre dele, der oprindelig dannede et gårdanlæg. Forhuset mod Hauser Plads er opført i 1733 som et baghus til Åbenrå 23. Huset var opført i bindingsværk. I forbindelse med anlæggelsen af Hauser Plads efter Københavns bombardement i 1807 blev huset gjort dybere og forsynet med en ny grundmuret facade. I første del af 1800-tallet blev huset forhøjet til tre etager, og der blev indrettet butik i første etage. Forhuset mod Åbenrå er også opført i 1733. I tiden mellem 1836 og 1849 forhøjedes det med en etage til gaden. Samtidig blev bygningen grundmuret i bagsiden og der blev indrettet butik i kælderen. Sidehuset er opført i 1733, helt i bindingsværk. Det blev beskadiget ved bombardementet i 1807. Ved istandsættelsen grundmuredes den ene gavl og der blev opsat en kvist mod gården. Først i 1849 grundmuredes facaden op til første etage, og huset blev bragt i niveau med bebyggelsen mod Hauser Plads. Omkring 1884 blev gårdsiden omsat i grundmur.

Beskrivelse

Ejendommen ligger ud mod ikke mindre end tre gader og er således et dobbelthjørnehus, og har som eneste bygning på Hauser Plads bevaret den etagehøjde, der var gældende, indtil det engelske bombardement i 1807 ødelagde de fleste huse på stedet. Ejendommen består af to huse, det ene med facaden mod Hauser Plads, det andet med facaden mod Åbenrå, forbundet af et smalt sidehus langs det lille gadestykke, som fører ind til selve pladsen fra Åbenrå. På grund af gadeforløbene har den lille byggegrund en irregulær form, hvilket afspejler sig i begge husene. Hele komplekset, som indeholder bolig og erhverv, fremstår mod gaden glatpudset og kalket i en sart blålig tone med hvidkalkede gesimsbånd, samt hvidmalede vinduer og grønmalede døre. Mod gården er murene glatpudsede og gulmalede med grønmalede vinduer. Der er ingen port ind til det meget lille gårdrum, men adgang fra sidehusets trapperum. Hauser Plads 24 er fem fag bred og tre etager høj over en kælder og med tagetagen indrettet til en lejlighed. Bygningen er grundmuret og pudset og har ikke andre dekorationer end et gesimsbåd under førstesalens vinduer og den profilerede gesims under taget. Taget er et heltag med røde tegl med en høj, blokformet skorsten med sokkel i rygningen. I taget er to traditionelt udførte kviste samt enkelte firestens tagvinduer. På gårdsiden fremstår bygningen med pudsede murflader og mod taget en skrå sugfjæl. I tagetagen er en tilsyneladende muret kvist med et torammet vindue. Vinduerne er henholdsvis firerammede og torammede. Alle med to ruder i underrammerne og grønmalede. Huset er indrettet til en butik i kælder og stueetagen og tre lejligheder herover, som har to stuer mod gaden, værelse og køkken mod gården og et disponibelt rum eller forstuegang i den smalle sidebygning mellem de to huse. Lejlighederne har ikke mange detaljer, dog er der på førstesalen fuldpanelleret mod gadesiden, ligesom vinduesrammer med lod og tværposte er fra første halvdel af 1800-årene. Lofterne er glatte. Åbenrå 23 er fem fag bredt og tre etager højt over en høj kælder. Den høje, murede og pudsede sokkel er let udkraget og i det vestre fag er indgangen til hovedtrappen. I andet fag fra hjørnet er en nedgang til kælderen. Taget er et heltag, der har en flad hældning, fordi huset er blevet forhøjet med en etage. Mod Hauser Plads er taget afvalmet og i rygningen står en høj, blokformet skorsten. Facaden er uden dekoration, bortset fra den flerledede gesims op mod taget, som er ført om på gavlsiden mod Hauser Plads. I gavlen er to vinduer i normalformat samt to vinduesblændinger. I stueetagen er en række små vinduer i utraditionel, kvadratisk udformning. Mod gården er huset glatpudset. Over anden salens vinduer er en gesims, hvilket tydeligt viser, at bygningen er forhøjet, idet der herover er to yderligere etager oppe i taget. Huset er indrettet til erhverv i kælderen, og tre lejligheder på etagerne samt loftsrum i taget. Lejlighederne er indrettet med to stuer mod Åbenrå og mod gården et kammer på et fag og køkken samt en lille forstue fra trapperummet. Køkkenskorstenen er bevaret, men indrettet til toilet/baderum. Væggene mod Åbenrå og gavlen mod det lille gadestykke er fuldpanellerede med barokkens buede hjørner på fyldingernes spejle, både på første og anden sal. I lejligheden på første sal er der yderligere barokke døre med kraftigt ramtræ og fyldinger med malingsspor efter festlig marmorering, indstukne vasetophængsler samt kraftigt svungne, underskårne gerichter bevaret. Oppe på loftet er de meget gamle bræddeafdelte loftsrum bevaret, herunder en ældre dørbemaling med teksten Töreloftet. De to huse er, som nævnt, forbundet med en ganske smal (325 cm) sidebygning, som har samme gesimshøjde som Hauser Plads 24. Sidebygningens tagflade mod gaden er et stejlt tag med samme rygningshøjde som de to forhuse. I tagfladen er en bred trefagsvindueskvist af taskekvisttypen. I denne sidebygning ligger den simple toløbs-hovedtrappe, som betjener begge husene. En hoveddør, der ikke er opbygget på traditionel vis, giver adgang til trapperummet og i stueetagen adgang til den lille gård ad en tofløjet fyldingsdør med et tredelt overvindue. Vinduerne mod gården har en meget varieret udformning, fire rammer, to- og enrammede vinduer. I sidebygningen er bevaret et enkelt rundpostvindue fra 1700-årenes sidste halvdel på førstesalen.

Miljømæssig værdi

Hauser Plads er den yngste af byens pladser, kun godt 150 år gammel. De ganske korte gader, der fører til den, vidner også om, at den er hugget ud af en karré. I middelalderen lå her Sankt Gertruds kapel og kirkegård. Pladsen er et resultat af kvarterets genopbygning efter 1807-bombardementets brutale ødelæggelser. Pladsen blev anlagt på privat initiativ i 1819 af den schweiziskfødte storkøbmand Conrad Hauser, som købte det ruinerede område og opførte sit eget hus her i 1813 på Hauser Plads nr. 32 på den langside af pladsen, som senere fik navn efter ham: Hausergade. Pladsen kom til at ligge bag Kultorvet kun adskilt fra dette med en enkelt karré. Først i 1830erne blev pladsen anerkendt som offentlig plads og tillige som en slags aflastning for Kultorvet. Gadenavnet Åbenrå skulle stamme fra udtrykket åbne vråer, som hentydede til de handelsboder, der handlede med alskens varer. Hauser Plads 24 og Åbenrå 23 markerer sig på pladsen ved sin afvigende størrelse og store enkelthed i facaden. Men ejendommens placering er vigtig og runder pladsen af. Husene er en mindelse om, hvordan bebyggelsen på stedet har været dimensioneret inden bombardementet i 1807.

Kulturhistorisk værdi

Byggeskikken er traditionel: pudset murværk, bjælkelag og tagkonstruktion, snedkerdetaljerne og de pudsede lofter fortæller alle om datidens byggeri. Huset mod Åbenrå og sidebygningen indeholder betydelige dele af bindingsværk i skillevægge og på andensalen måske også mod gården en traditionel byggemetode. På første- og andensalen har lejlighederne her bevaret de oprindelige panellerede vægge mod gaden, hvilket fortæller om tidens stil og mulighed for at isolere de kolde ydervægge. Lejlighedernes planmæssige indretning følger tidens skik med stuer mod gaden, samt køkken og kammer mod gården. Oprindeligt har tjenestefolk nok været henvist til værelser i tagetagen. Dørene i lejligheden på andensalen har spor efter livlige marmoreringer og bemalinger, som fortæller om barokkens farveglæde. De gamle bræddeafdelte loftrum er sjældent bevarede mindelser om tidligere tiders opmagasineringsformer.

Arkitektonisk værdi

Bygningernes arkitektoniske værdi ligger i facadernes meget enkle udstyr og den jævne vinduestakt. De to huse forbindes af den smalle sidebygning og det giver et arytmisk forløb mod det lille gadestykke mellem Åbenrå og Hauser Plads. I det indre ligger den arkitektoniske værdi i lejlighederne på første- og andensalen i Åbenrå 23, som har ganske velbevarede interiører fra 1733.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links