Helms' Apotek
.

Helms' Apotek ligger på Søndergade 12 i Horsens Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Siden middelalderen har Søndergade været Horsens øst-vest gående hovedgade, flankeret af åen og Nørregade, der løber parallelt med Søndergade. I Søndergade lå der flere store købmandsgårde og handelshuse. Efter den store brand i 1247, blev Søndergade efter tidens skik udlagt som et bredt landevejstorv.

Forhuset til Søndergades Apotek i Horsens er opført 1736 for apoteker Jacob Schmidt og dennes hustru Anna Magrethe Helms, hvis efterkommere drev apotekervirksomhed i den gamle slægtsgård frem til 1997. Det vestvendte sidehus blev tilføjet i 1643. Forhus og det vestvendte sidehus blev antageligt tegnet af Johann Gottfried Hödrich. Johann Gottfired Hödrich virkede primært i Viborg efter den store brand i 1726, men havde, da Søndergades Apotek blev opført flere opgaver i Horsens herunder ombygningen af herregården Urup. Selve byggearbejdet blev sandsynligvis forestået af N.H.Riemann fra Skive, der var bygmester på Lichtenbergs Palæ på den anden side af Søndergade og som stod færdigt i 1744.

I 1890 blev forhuset og det vestvendte sidehus væsentligt ombygget under ledelse af arkitekt Chr. L. Thuren og lejligheden fremstår i det væsentlige i den skikkelse den fik ved denne modernisering. Udbygningen af de to østvendte grundmurede sidehuse går antagelig tilbage til omtrent samme tid, hvor det første sidehus fik tilføjet den øverste etage, mens den nederste etage synes at være ældre. Sidehusene rummede oprindeligt apotekets laboratorium, skyllerum og lagerfunktioner. Baghusene rummede stald og vognport og var i 1800-tallet forsynet med en svalegang ud for første etage.

Apotekets butikslokaler og funktionsrum er i nyere tid blevet ombygget i 1968-79, 1999 og senest i 2011.

Beskrivelse

Søndergades Apotek tidligere Helms Apotek, herefter kaldet Søndergades Apotek, ligger centralt i Horsens ældste bykerne. Gårdens forhus ligger ud til Søndergade, mens det øvrige gårdkompleks omkranser et gårdrum bag forhuset. Gårdkomplekset består af forhuset mod Søndergade, der er sammenbygget med det vestvendte sidehus og de tre østvendte sidehuse. Disse er sammenbygget med to baghuse, der lukker, det store, pigstenbelagte gårdrum mod syd. Baghusene er bygget sammen med to udhuse, der ligger langs grundens vestre skel. Langs forhusets vestre gavl er der indkørsel til gårdrummet. Indkørslen lukkes mod gaden af en portmur, hvori der sidder en ældre, tofløjet port med fyldinger, herover ses et overvindue med radiære sprosser. Søndergades Apotek er stadig i funktion som apotek, beboelse og tilhørende funktioner.

Det bageste østvendte sidehus og baghusene er ikke besigtiget i det indre og beskrives derfor ikke i det følgende. Forhuset er en grundmuret, fem fag bred og to etager høj bygning. Den hviler på en høj, gråpudset sokkel og bærer et opskalket, helvalmet tag hængt med røde vingetegl. I rygningen er to ældre skorstenspiber med sokkel og krave, Murværket er glatpudset og malet i en lys grøn nuance. Midterfaget og hjørnerne er fremhævet med glatte pilastre og facaden inddeles vandret af en kordongesims og afsluttes øverst af en trukket gesims. Midterfaget er endvidere forhøjet i en gavlkvist, der krones af en segmentfronton, der indrammer et relief af en sol. Nederst i samme fag er apotekets hovedindgang, der har en forkrøppet indfatning, hvorover ses et inskriptionsfelt med teksten: PRIVILIGIRTE APOTHECKE. Dette krones af en segmentfronton, der indrammer Chr. IX's kronede monogram og filigranornamenter. Apotekets hoveddør er en ældre, tofløjet fyldingsdør med store ruder øverst. Foran er en høj trappe med granittrin og smedejernsværn. Alle vinduer i facaden har pudsede indfatninger, hvor stueetagens og midterfagets vindue i første etage øverst prydes af trekantfrontoner med keruber, de øvrige vinduer har en smal fordakning. Hertil kommer talrige skulpturhoveder, der primært pryder pilastrenes kapitæler og kordongesimsen. Vinduerne i stueetagen er nyere helrudevinduer, mens vinduerne i første etage er ældre krydspostvinduer, og øverst ses et ældre torammet vindue med to ruder i hver ramme. I forhusets vestre gavl indgangen til lejligheden på første etage med en granittrappe foran. Døren er en ældre revledør med pålagte fyldinger. Vinduerne har samme udførelse og udsmykning som facadens vinduer. Forhusets østre gavl er uden muråbninger og dækkes nederst af en nyere bygning. Vinduer, indfatninger, fordakninger og frontoner er alle malet i brunrøde.

Størstedelen af forhusets bagside er sammenbygget med det vestvendte sidehus. Sidehuset er opført på et kampestensfundament i gul, blank mur af flensborgsten med to fulde etager over en kælder. Murværket afsluttes øverst af en muret gesims af formsten. Det vestvendte sidehus har et helvalmet, rødt tegltag med en ældre skorstenspibe med sokkel og krave. Murværket bærer flere spor af ombygninger, og vinduerne med kitfals er af forskellig type og form, herunder krydspost- og korspostvinduer uden sprosser, med en enkelt tværsprosse eller opsprosset med palæruder, to ovale opsprossede vinduer og torammede, opsprossede kældervinduer. Vinduerne er primært af ældre dato og er alle malet brunrøde.

De tre østvendte sidehuse er sammenbyggede og ligger langs ejendomsskellet og har kun vindues- og udvendige døråbninger til gårdsiden. De hviler alle på en sokkel af granitsyldsten. Det nordligste af de østvendte sidehuse er sammenbygget med forhuset og forbundet med det vestre sidehus ved en nyere korridorbygning med glasvægge opført i det smalle gårdsrum mellem fløjene. Det første sidehus er opført i to etager i grundmur, der står pudset og gulmalet, murværket afsluttes af en enkel gesims. Bygningen bærer et rødt, teglhængt heltag med en ældre, skorstenspibe i rygningen. Vinduerne er korspostvinduer med opsprossede underrammer eller etfagsvinduer samt kurvehanksbuede stik, træværket er malet brunrødt.

Det midterste sidehus i en etage står ligeledes grundmuret med pudset, gulmalet murværk, der afsluttes af en muret gesims. Bygningen bærer er et heltag i røde teglsten. Der en nyere rammedør med et todelt overvindue og en lav granittrappe foran. Vinduerne er korspostvinduer med opsprossede underrammer med tre ruder i hver ramme. Alle muråbninger har kurvehanksbuede stik. Derefter følger det sydøstligste sidehus, der er ni fag langt og opført i en etage. Sidehuset er af bindingsværk med fyldtømmer og udskud over fem fag. Bygningen hviler på en pudset sokkel. Tavlene er gulmalede, tømmeret står brunrødt opstolpet. Huset har to nyere, brunmalede døre med indfræsede riller og fem ældre, enrammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Det afsluttes af et teglhængt heltag. Gårdrummet lukkes af to bindingsværksbaghuse, som begge står med to etager mod gården og en etage til den modsatte side, der vender ud til en lille have.

Det østlige baghus er sammenbygget med det vestlige baghus, men er opført med en højere tagrejsning og større husdybde, som viser sig på havesiden. Baghusenes gårdside har brunt opstolpet bindingsværk, gulmalede tavl, brunmalede porte og luger og rødt teglhængt heltag. På havesiden står det vestre baghus med rødt bindingsværk med gule tavl, mens det østre er grundmuret og berappet. Østgavlen og den indvendige tømmerkonstruktion i den østligste del af det østvendte baghus er i nyere tid fornyet efter sammenstyrtning grundet opførelsen af et stort betonbyggeri på nabogrunden. Den modsatte gavl, som er delvis sammenbygget med det vestvendte baghus, har bræddebeklædt gavl. Langs ejendommens vestskel, der løber fra baghusbebyggelsen til indkørslen, findes nogle sammenbyggede udhuse i en etage med fælles teglhængt halvtag. Det sydligste udhus er opført i bindingsværk og indeholder fire brunmalede revledøre bl.a. til de gamle latrinrum. Derefter følger et overdækket cykelskur, som er åbent mod gårdspladsen, og et grundmuret udhus med revledøre, skodder og enkelte støbejernsvinduer. Forhuset og begge sidehuse er sammenbygget i det indre. Forhuset rummer apoteket med forretningslokale mod gaden og i den nyere glasbygning mellem sidehusene. Sidehuset rummer blandt andet lagerrum og kontorer til apoteket og står med en indretning og materialer, som væsentligst synes at stamme fra slutningen af 1900-tallet, herunder vinylgulve, glatte vægge og lofter samt nye, glatte døre med tilhørende gerichter. Dog er der i butikslokalet bevaret et ældre, stort panelleret loft med ådrebemaling og plantemotiver, vinduerne sidder flere steder i dybe murnicher, ligesom de fleste vinduer er forsynet med ældre anverfere og stormkroge. Gennem døren i vestgavlen er der indgang til trapperummet, der fører til lejligheden på første etage. Her ses en traditionel grundplan med en fordelingsgang mod gården, der giver adgang til en fire stuer mod gaden. Det vestre sidehus rummer på traditionel vis mindre værelser, hvor der er indrettet kontorer samt toilet og køkken faciliteter.

Materialeholdningen er ældre og traditionel med bræddegulve, ældre terrazzogulv, pudsede vægge og lofter, stukkatur, enkelte og dobbelte fyldingsdøre med gerichter og beslagværk, paneler, indbyggede skabe samt et brændekomfur i apotekerlejlighedens tidligere køkken. Hertil kommer en velbevaret vestibule og hovedtrappe med ådret træværk, helpaneler bemalet med plantemotiver (lægeurter) og et malet dørstykke.

Kælderen under forhuset og det vestre sidehus har bevaret en ældre planløsning med en gang under sidehuset, der giver adgang til mindre rum i sidehuset og større rum under forhuset. Kælderen står med en ældre og velbevaret materialeholdning hvoraf flere rum, herunder dem under forhuset, har hvidkalkede grathvælv. De øvrige rum har ældre bræddelofter med et ældre, synligt bjælkelag af kraftigt tømmer. Gulvene er enten af ældre ølandsfliser, teglsten eller er støbte. Murværk og hvælv er pudset og hvidkalket, der er ældre revledøre og fyldingsdøre med gerichter samt tre gruekedler og et skorstensmassiv. Kældervinduer og døråbninger sidder i dybe, fladbuede nicher. Tagetagen er uudnyttet over forhus og det vestvendte sidehus. Her er gulvet af ubehandlede brædder, skorstenene og den ældre tagkonstruktion er synlig og undertaget er af banevarer.

De to nærmeste østvendte sidehuse er i begge etager indrettet til kontorer og laboratorium til apoteket i stueetagen, og kontorer der ligger i tilknytning til den tidligere apotekerlejlighed. Materialeholdningen er både nyere og traditionel med vinylgulve, bræddegulve, pladebeklædte vægge og lofter samt glatte døre med tilhørende gerichter. Loftet over det første sidehus er udnyttet og anvendes til opbevaring, der er bræddegulve og pladebeklædte skåvægge. Hanebåndene er løftet. Loftet over det andet sidehus er uudnyttet, gulvet er af ubehandlede brædder. Den ældre tagkonstruktion er synlig og undertaget er af banevarer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Søndergades Apotek knytter sig til beliggenheden i Søndergade, hvor det toetages forhus er næsten fritliggende i gadens husrække. Forhuset er i kraft af sit volumen med en detaljerig facade og stejle tagflader et markant bygningsværk i gaden, og således er forhuset yderst vigtigt for opretholdelsen af Horsens middelalderlige gadestruktur samt det historiske udtryk i den gamle bymidte.

Endvidere er der miljømæssig værdi ved grundens traditionelle bebyggelsesmønster med forhus og port, sidehuse og baghuse, der ligger omkring et langstrakt gårdrum, hvilket er et karakteristisk træk for den tætbebyggede bymidte og som ydermere er et værdifuldt historisk kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til det samlede anlæg med forhus og sekundære side- og baghuse, der vidner bygningens fortid som apotek med herskabslejlighed og butik i forhuset og sekundære funktioner i de øvrige længer, herunder laboratorium og lager i sidelængerne samt vognport og stald i baghuset. I forhusets ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den senbarokke facade med alle detaljer, karakteriseret ved den symmetriske opbygning omkring det fremhævede midterparti samt de dekorative antikke stilelementer, herunder segmentfrontoner, keruber, frontoner, klassiske hoveder, kordon- og hovedgesims. Flere bygningsdele er genanvendte og stammer fra herregården Urup vest for Horsens, der blev ombygget omtrent samtidig med opførelsen af Søndergades Apotek, det gælder blandt andet frontoner med keruber og de talrige klassiske hoveder.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til indgangspartiet, med Chr. IX's kronede monogram og inskriptionsfeltet med teksten PRIVILIGIRTE APOTHECKE, der befæster at apoteket var underlagt den kongelige forordning af 1672, der indeholdt regler og retningslinjer for korrekt apotekervirksomhed i Danmark. Erik Jacobsen Elbogen, etablerede det første apotek i Horsens og fik sit privilegium af Chr. V den 11.december 1688. I kontrast til den dekorative facade står forhusets gårdside, bag- og sidehusene med enkle og uudsmykkede sider, der underordner sig forhuset og vidner om en underordnet placering i bygningsanlæggets hierarki samt deres mere funktionsbetingede oprindelse. Den dekorative facade vidner endvidere om vigtigheden af at fremstå repræsentativ i datiden, hvorigennem bygningen manifesterede ejerens position i samfundet.

Forhusets udmærker sig endvidere ved at alle ydermure var grundmurede helt fra opførelsen, hvilket gør, at forhusets Søndergades Apotek var Horsens første helt grundmurede borgerhus. Dette adskiller sig almene Horsens udviklingshistorie, i 1700-tallet, hvor man ombyggede Horsens ældre bindingsværksbygninger og -gårde, så de mod gaden fremstod i samtidens foretrukne stilart. Ydermere er der kulturhistorisk værdi ved gårdsidernes kraftige bindingsværk, som er egnskarakteristisk for Østjylland, samt gårdens mange side- og bagbygninger, der vidner om deres tidligere funktion som apotekergård med produktion, opbevaring og dyrehold.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig særligt til forhusets herskabslejlighed med store stuer en suite mod gaden og fordelingsgang samt mindre værelser og køkken i det vestvendte sidehus. Hertil kommer alle de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder terrazzogulv, pudsede vægge og lofter, stukkatur, enkelte og dobbelte fyldingsdøre med gerichter og beslagværk, paneler, indbyggede, brændekomfur, vestibule og hovedtrappe med ådret træværk, bemalede helpaneler og dørstykket, der vidner om datidens levevis og stilidealer på ombygningstidspunktet i 1890erne. Hertil kommer kælderen under forhuset og det vestvendte sidehus, hvor særligt ølandsflisegulve, hvælv, revledøre og gruekedler vidner om anlæggets lange historie som apotek, hvor kælderen har været anvendt til fremstilling af apotekets varer, opbevaring og vinlager. Afslutningsvis knytter der sig også kulturhistorisk værdi til de små luger, der ses i hoveddøren i gavlen og i forhusets gamle kælderdør, der blev anvendt ved apotekets natekspeditioner.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Søndergades Apotek knytter sig til beliggenheden i gaden, hvor den lavere portmur og den lave bygning mod øst får bygningen til at fremstå næsten fritliggende. Denne placering underbygger bygningens helstøbte og sluttede udtryk, hvor forhusets senbarokke facade med fokus på det fremhævede midterparti omkring hovedindgangen og gavlkvisten, sammen med den rige udsmykning med indfatninger, segmentbuer, klassiske hoveder og keruber, giver bygningen tyngde og et herskabeligt udtryk. Bygningens fornemme facade indrammes af hjørnepilastrene og afsluttes på harmonisk vis øverst af det opskalkede heltags udbrudte tagflader.

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre særligt forhusets vestibule og opgangen til lejligheden samt til de store stuer mod gaden, hvor især den bevarede ådrebemaling, dørstykker og plantemotiver på døre, gerichter og panelring skaber et særdeles helstøbt og herskabeligt interiør. Hertil kommer butikslokalets fornemt og detaljerige udførte loft, der forbinder den moderne forretning med bygningens lange fortid som apotek og tilføjer en historisk elegance og karakter til rummet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links