8217 oversigt. Set fra ØSØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
462456
Sted- og lokalitetsnummer
070605-118
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hustomt på Lindø. Hustomten, der er orienteret nordøst-sydvest, består af en kampestenssyld til et firfløjet, kvadratisk anlæg med en si- delængde på ca. 29 m og en husdybde på ca. 10 m. Til det østlige hjørne af anlægget slutter der sig en tårnlignende udbygning med tværmål ca. 6,5 m. Spredt over hele området findes talrige kampesten, og en lille jorddækket høj midt i anlægget består fortrinsvis af kampesten og munkestensbrok- ker. Anlæggets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvor fredningsgrænsen er angivet. Hustomten ligger på den sydlige del af den skovklædte halvø Lindø, som fra øst sky- der sig ud i Røgbølle sø. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må ikke finde sted uden Nationalmu- seets samtykke. Nyplantning må kun ske efter aftale med Na- tionalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(36). Paa Lindø er der, saavidt det tætte Krat tillod Orientering og Undersøgelse, en Gravplads med: en lille rund Jordhøi og en Del kvadratiske, aflang-firsidede, runde og ovale Stenlægninger paa flad Mark. Stenene ere i det Hele temmelig store. En Brønd (?) opsat af rødbrændte Muursten. Etsteds saaes en Del Muurbrokker af røde Sten. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLindø, nu landfast Halvø. Udyrket og stærkt tilgroet med Tidsler o.l., saaledes at Iagttagelser var meget vanskelige: (50): Mærket 30: Lille Højning, 1,0 x 9 m. Tæt nord for er en Stenrække af 11 fra 1/3-3/4 m store Sten i VNV-ØSØ, liggende over en Strækning af 12 m. I ret Vinkel mod SSV herfor, fra den øsøEnde, en anden, afbrudt Række, 8 Sten, spændende over 9 1/2 m. Ser ud som Bygningssyld. Fjernere mod ØSØ ligger andre Sten.Mærket 31. Her ligger Murstensbrokker, røde. Sten efter Skovrider Kann's Udtalelser flere Steder, ... mellem de 3 angivne Punkter. Der findes endvidere en Brønd, ikke synderlig dyb, af røde Mursten. Ang. 50 er udstedt Fredningsdeklaration 1924. Hvis den i det hele bør opretholdes, bør den overgaa til Nationalmuseet II. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHustomten på Lindø forefundet i god stand for så vidt angår selve anlæggets tilstand. Derimod konstateredes en særdeles kraftig, §53-krænkende terrænændring ca 45 m ØNØ for hustomten og strækkende sig videre mod ØNØ. Terrænændringen er en nylig (vistnok i 1983) gravet kunstig dam, ca 25x20 m stor, af trekantet omrids, beliggende på "fastlandet" umiddelbart ØNØ for det smalle sund, der har adskilt Lindø fra "fastlandet". Andedammen er indhegnet med kyllingenet på pæle. Dens vestligste del befinder sig 70 m fra det middelalderlige anlæg. Den opgravede fyld fra dammen er planeret ud i sundet mod Lindø. Her er ellesumpen ryddet og fylden udplaneret til en 5 m bred overkørsel til Lindø. Disse overordentlig skæmmende terrænændringer er efter alt at dømme ikke blot i strid med §53 men også med søbyggelinjerne. Retablering bør ubetinget ske for ejers regning og under vejledning/opsyn fra Fredningsstyrelsen. Mål: Ingen mål opgivet. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links