Hjørring Rådhus
.
Hjørring Rådhus
.
Hjørring Rådhus
.
Hjørring Rådhus
.

Hjørring Rådhus ligger på Torvet 6 i Hjørring Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Opført 1834 som rådhus og tinghus med arrest i kælderen, bygmester var L. Vang fra Ålborg. Bygningen havde ved opførelsen halvrunde vinduer i kælderen. Disse ændredes senere til den nuværende type, samtidig sænkedes hoveddøren og den oprindelige enkelttrappe blev erstattet med den nuværende trappe. I 1886 blev der opført et nyt ting- og arresthus i Jernbanegade og Rådhuset fortsatte som mødested for byrådet. Efter en periode som administrationsbygning, blev bygningen genindrettet og den anvendes i dag til byrådsmøder og repræsentative formål.

Beskrivelse

Hjørring Rådhus ligger på Torvet i centrum af Hjørrings ældste bykerne. Torvet er den plads, hvor de fire gader Nygade, Nørregade, Akseltorv og Stokbrogade samles. På bygningens bagside er der en lukket gårdhave med siddepladser.

Hjørring Rådhus er en enlænget, senklassicistisk, grundmuret bygning i en etage med høj kælder. Murværket er pudset og hvidmalet, soklen er gråmalet. Taget er et halvvalmet heltag af røde vingetegl med to symmetrisk placerede skorstene med sokkel og krave. Facaden mod Torvet er ni fag lang og de fem midterste fag danner en midtrisalit, der er fremhævet med kvadrefugning omkring vinduer og den centralt placerede hovedindgang. Midtrisalitten afsluttes øverst af en lav trekantgavl prydet med en sparrenkopgesims. Hovedindgangen har en toløbstrappe med granitsten. Etageadskillelsen mellem den højre kælder og hovedetage markeres af et vandret bånd og feltet herunder er ligeledes kvadrefuget. Vinduerne er både ældre og af nyere traditionel type, kvadratiske i kælderetagen og dannebrogsform i hovedetagen. Mod gårdhaven er etageadskillelsen også markeret med et vandret bånd, denne side af bygningen er helt uden udsmykning. I det indre er hovedetagen vest for et gennemlyst forrum optaget af rådssalen, øst for findes et nyere trapperum og et antal mindre mødelokaler. I kælderen er der ligeledes indrettet mindre mødelokaler samt tilhørende køkkenfaciliteter. Det indre er efter renovering i nyere tid generelt præget af nyere overflader og installationer, så som nedhængte lofter, gulvtæpper og nye klinkegulve. Dog er flere af de ældre, rigt udskårne fyldingsdøre med messinghåndtag, gerichter og fodpaneler bevaret. Loftet fremstår uudnyttet og bruges til opbevaring.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdi ved Hjørring Rådhus knytter sig til bygningens prominente beliggenhed på byens torv, hvor den med sin markante facade er med til at indramme torvepladsen. Yderligere danner hovedfacaden fondmotiv for enden af Nørregade. Hertil kommer at Rådhusets symmetriske østgavl afgrænser det mindre Akseltorv, der ligger mellem Rådhuset og Provstegården.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi ved Hjørring Rådhus sig til facadens statelige og symmetriske opbygning, der signalerer den ophøjede værdighed, der krævedes af et råd- og arresthus. Den høje kælderetage med egen indgang, viser at arresten lå i kælderen, som en separat instans. Yderligere står den markante og udsmykkede facade i stærk kontrast til den enkle gårdside og derved bliver hierarkiet mellem facade og gårdfacade gjort særlig tydeligt.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Hjørring Rådhus knytter sig i det ydre til facadens symmetriske opbygning, der får et harmonisk udtryk gennem den gennemgående brug af enkle udsmykninger såsom kvadrefugninger, trekantgavlen og sparrenkopgesimsen. Endvidere forstærkes det harmoniske udtryk af den ligevægt, der er mellem vandrette og lodrette forløb i facaden mod Torvet: de vandrette kvadrefugninger og det gennemgående bånd modsvares af midtrisalittens og trekantgavlens vertikale forløb. Facadens opbygning samles af heltagets ubrudte tagflader.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til planen med rådssal og forrum, samt de ældre fyldingsdøre, gerichter og paneler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links