Hotel Postgården ligger på Strandgade 7 i Assens Kommune. Bygningen er med middelalderlige dele, fredet.

Bygningshistorie

Strandgade 2 ligger tæt på Assens Havn og er opført omkring 1700-tallet. De otte midterste fag stammer antageligt fra 1704, mens de øvrige fag og karnappen er senere tilføjelser. Bygningen fungerede tidligere som borgmesterbolig og residens for kongen under besøg i Assens samt bolig for transportforvalteren. Fra starten af 1800-tallet skiftede bygningen brug og blev anvendt som gæstgivergård under navnet Hotel Postgården. Det fremgår af Hugo Matthiessens fotografier fra Assens at bygningen tidligere har haft to døre samt en port i de yderste vestre fag, ligesom bindingsværket synes at have undergået en omfattende istandsættelse. Dele af bindingsværket samt tavl i blank mur synes at være påmalet.

Beskrivelse

Strandgade 7 ligger nær Assens Havn på et faldende terræn mod havnen, og er en del af den af den sydlige bygningsrække i Strandgade. Mod gården er bygningen orienteret mod et større asfalteret gårdrum. Hele bygningen er ikke besigtiget, således indgår første sals gadevendte værelser samt kælderen ikke i nærværende beskrivelse og i vurderingen af fredningsværdierne.

Bygningen er i bindingsværk i to etager med udkragende andet stokværk med gennemstukne bjælkeender hvilende på udskårne knægte og med mellemliggende affasede fyldholte med æggestavsudskæringer. Mod tagfoden ses tillige gennemstukne bjælkeender og affasede fyldholte. Træværket er brunt, opstreget og tavlene fremstår malede som rød blank mur. Bygningen hviler på en sort kampestenssokkel samt en muret og pudset sokkel. Midt på facaden ses en karnap, der er ført tresidet frem med en profileret underside i træ og et malet tag. Mod gården er forhuset i gulmalet bindingsværk. Mod gården har bygningen to mindre fløje i to etager og murene er pudsede og gule. Taget er et rødt, teglhængt, ubrudt heltag med skorstenspiber i rygningen. Dørene mod facaden er dels en nyere, tofløjet dør med øvre glaspartier, dels en nyere, flammeret dør. Begge med foranliggende granittrapper. Vinduerne er overvejende ældre og traditionelt udførte, torammede, ottedelte vinduer, mens kældervinduerne er etrammede. Dørene er grønmalede og vinduerne er gråmalede og kældervinduerne sortmalede. Mod gården er vinduerne rødmalede.

Indgangen til forhuset sker fra Strandgade i næst-yderste fag, der giver adgang til et nyere indrettet forrum beliggende langs facaden. Herfra fører en nyere etløbstrappe til et stort gadevendt rum. Stueetagen er indrettet med tre gadevendte rum, hvoraf det ene rum har været en ventesal, hvortil der er direkte adgang fra gaden. I forlængelse heraf er nyere indrettede toiletter og badefaciliteter beliggende mod gaden. Mod gården er et nyere køkken og trapperum, der dels giver adgang til bygningens første sal og tilbygningen mod gården. Fra trapperummet er en nyere kældernedgang. Bygningens første sal er indrettet med en lang gårdvendt korridor med tæppebelagte gulve, træpaneler og lofter med synligt bjælkelag. Korridoren giver adgang til en række gadevendte værelser. Værelserne er ikke besigtiget. Mod gården er der badeværelser og toiletter. Karakteristisk for bygningens indre er, at der er både ældre og nyere bygningsdele og -detaljer. Af ældre bygningsdele og -detaljer skal nævnes bindingsværksvægge, lofter med synlige bjælkelag, fyldingsdøre med gerichter, beslag og låsetøj samt traditionelt udførte vinduer med poste, beslag anverfere og stormkroge. Af nyere bygningsdele og -detaljer kan nævnes trapper, paneler, døre, vinduer, kaminer, vindfang samt køkken- og badeværelsesfaciliteter. Bygningens indre er endvidere kendetegnet ved mange nyere overflader, herunder tæppe-, flise- og parketgulve, vægge med nyere paneler samt nedhængte lofter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Strandgade 7, knytter sig til beliggenheden mellem Assens Havn og den centrale del af Assens bykerne, hvor bindingsværksbygningen i to stokværk med udkragende andet stokværk, det røde, ubrudte, teglhængte tag og den anseelige længde, er et markant indslag i Strandgade. Den miljømæssige værdi knytter sig ligeså til bygningens beliggenhed i Assens gamle bykerne, hvor det lange forhus er med til at fastholde det middelalderlige gadenet og købstadens kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Strandgade 7 knytter sig til bygningen som en repræsentant for et byhus opført i bindingsværk i 1700-tallet med en simpel, men righoldig tømmerkonstruktion. Bygningens kyst- og havnenære placering har endvidere kulturhistorisk betydning, hvor bygningen med sin tidligere funktion som borgmesterbolig, residens for kongen under besøg i Assens samt bolig for transportforvalteren samt anvendelsen til gæstgivergård under navnet Hotel Postgården vidner om, at bygningen har haft en vigtig placering og betydning i Assens by.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Strandgade 7 knytter sig i det ydre til bindingsværks-byhuset i to stokværk med en anseelig længde med ubrudt, rødt, teglhængt heltag med skorstenspiber i rygningen samt til det udkragende andet stokværk med gennemstukne affasede bjælkeender med udskårne fyldholte, der lader bygningen markere sig i den smalle gade. Endvidere giver, den høje sokkel, der optager terrænfaldet mod havnen, bygningen en tyngde.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links