Hotel Ringkøbing
.
Hotel Ringkøbing
.
Hotel Ringkøbing
.
Hotel Ringkøbing
.
Hotel Ringkøbing
.
Hotel Ringkøbing
.
Hotel Ringkøbing
.
Hotel Ringkøbing
.

Hotel Ringkøbing ligger på Torvet 18 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset og sidehuset er opført i 1600-tallet som købmandsgård og er et af Ringkøbings ældste huse. I 1760 blev gavlen og underetagen omsat i grundmur. Siden 1833 har bygningerne huset et gæstgiveri og hotel, hvilket gør Hotel Ringkøbing til et af landets ældste. Hotellet er løbende blevet ombygget og udvidet, især på gårdsiden hvor flere nyere tilbygninger er kommet til.

Beskrivelse

Hotel Ringkøbing ligger på hjørnet af Torvet og Torvegade i det centrale Ringkøbing. Forhuset vender mod Torvet mens sidehuset vender mod Torvegade. Forhuset er mod nord sammenbygget med naboejendommen og sidehuset er ligeledes bygget sammen med naboejendommen. På gårdsiden er forhuset sammenbygget med endnu et sidehus flere udskud, som ikke er omfattet af fredningen.

Forhuset er femten fag langt i to etager, hvor den nederste etage er grundmuret, pudset og gulmalet, mens den øverste er i irregulært, rødt bindingsværk med gulmalede tavl. Bygningen hviler på en sorttjæret sokkel og afsluttes af et ubrudt, rødt, halvvalmet tegltag, hvor der i rygningen er en skorstenspibe med sokkel og krave. Facaden afsluttes af en hvidmalet gesims med tandsnit øverst og bloktand nederst. Gesimsen brydes af gennemstukne bjælkeender. Den midtstillede hoveddør ligger tilbagetrukket i facaden og er en ældre, hvidmalet fyldingsdør, der omkranses af en hvid indfatning og et overvindue med dekorative sprosser. Døren er stafferet på indersiden. Over døren hænger en træplade, hvorpå der er malet Hotel Ringkøbing. I facaden sidder endvidere en traditionelt udført, hvidmalet og flammeret dør med skråtstillet rude i den øverste del med et forsiret jernværn foran. Døren har ældre smedejernsbeslag. På gårdsiden er to nyere døre. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte firrammede vinduer med fire ruder i den øverste ramme og seks i den nederste og alle hvidmalede. Over et af vinduerne er en ældre dørhammer. I facaden og sydgavlen ses murankre.

Sidehuset er fem fag langt i to etager, hvilende på en sorttjæret sokkel og afsluttet af et ubrudt, rødt tegltag, hvor der i rygningen er tre murede skorstenspiber med sokkel og krave. Facaden mod Torvegade er pudset og gulmalet, mens gårdsiden er i rød, blank mur. Facaden afsluttes af en hvidtet, profileret hovedgesims. På gårdsiden er en dør i det yderste fag på førstesalen. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte korspostvinduer med todelte underrammer.

I det indre er for- og sidehus sammenbygget. Der er indgang via en hall, der fortsætter i en lang gang, hvor der for enden er et køkken i en nyere tilbygning. Mod Torvegade er reception og restaurant i et stort rum. Mod nord er en pejsestue. Bag pejsestuen er en længere gang om til ejendommen Den gamle Borgmestergård. I hallen er en ældre kvartsvingstrappe til førstesalen, der er indrettet med en lang fordelingsgang med værelser på hver side, der fortsætter om i sidehusene. I forhusets nordlige ende er en ældre loftstrappe til den uudnyttede tageetage, hvor den ældre men ikke oprindelig tagkonstruktion, skorsten samt de understrøgne tagsten er synlige. Under trappen i hallen er et ældre indbygget skab. Gulvene er nyere teglgulve og væg-til-vægtæpper i restauranten og på værelserne. Lofterne har synligt ældre bjælkelag med pudsede og bemalede lofter imellem. I hallen er plader med spots mellem bjælkerne. Loftet i restauranten er tapetseret. Væggene er overvejende pudsede, men i hallen er bindingsværket blotlagt. Der er bevaret enkelte ældre fyldingsdøre, hvor døren mellem hall og restaurant formentlig er oprindelig med bemalinger på både dør og gerichter. Desuden ses i restauranten enkelte ældre gerichter mellem forhus og sidehus og i pejsestuen ældre paneler. I pejsestuen er en nyere, muret kamin. Omkring trappen på førsteetagen er et bemalet panel. Førsteetagen har glatte døre med en liste. Fra gårdsiden er en kældernedgang til en lille kælder hvor der er støbt gulv og pudsede vægge og pladelofter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til Hotel Ringkøbings placering på hjørnet af Torvet og Torvegade, hvor det med sit markante volumen indgår som en integreret del af Ringkøbings ældre bebyggelse og middelalderlige gadestruktur. Hotel Ringkøbing bidrager dermed væsentligt til opretholdelsen af det traditionelle og stemningsfulde bymiljø i Ringkøbing.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til placeringen på Torvet, hvor bygningen med sin størrelse og udstrækning tydeligt manifesterer ejernes status og økonomiske formåen. Den oprindelige funktion som købmandsgård kan aflæses i disponeringen med forhus og oprindeligt adskillige sidehuse, hvor kun det ene er bevaret, samt et bagvedliggende gårdrum, hvor der tidligere var kornmagasiner med tilgang fra Bag Torvet. Det interne bygningshierarki aflæses i forhusets detaljering med den midtstillede fyldingsdør og den detaljerede hovedgesims samt de større vinduespartier. Hertil kommer for- og sidehusets pudsede og malede facade, der står i kontrast til den mere prunkløse gårdside i blank mur. Desuden knytter der sig kulturhistorisk værdi til det bevarede oprindelige tømmer, der vidner om bygningens høje alder samt til de ubrudte tagflader, der vidner om lofternes praktiske funktion som oplagsmagasin. Endelig har skorstenspiberne i rygningen kulturhistoriske værdi, idet de vidner om, at ildsteder var eneste kilde til opvarmning og madlavning.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den delvist traditionelle planløsning med en hall, pejsestue mod Torvet, restaurant mod Torvet og Torvegade og køkken mod gårdsiden samt til førstesalens lange fordelingsgang med værelser til begge sider, der vidner om bygningens lange historie som kro og gæstgiveri. Hertil kommer de få bevarede ældre og oprindelige bygningsdele og detaljer, Herunder fyldingsdøre, gerichter og lofter i pejsestuen, skabet under trappen samt hoved- og loftstrappe, der vidner om bygningens høje alder.

Arkitektonisk værdi

Hotel Ringkøbings arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til forhusets to etager høje facade, der med sit kraftige bindingsværk, store vinduer, markante hoveddør, detaljerede gesims og ubrudte tagflade, har en særdeles karakterfyldt og for byen særegen fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links