Ornamental udsmykning på og langs ribber og i kappe fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1513-1535 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og i kappe fra fra ældste udsmykning.
.

Ornamental udsmykning på og langs ribber og i kappe fra 1513.

.

Kalkmalerierne i Bregninge Kirke - Ærø Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Herodes Antipas (Landsfyrste), Herodias (Dronning), Salome (Herodias' datter), Zakarias (Præst i templet i Jerusalem), Johannes (Apostel), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Thomas (Apostel), Andreas (Apostel), engle, apostle, indskrifter, dyr, vrængefigurer og masker, indvielseskors, narre, gøglere og jøder, våbenskjolde, gestlige og verdslige stiftere og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), krabbeblad, stjerne, frugt og bær, ranke og blad, bånd, menneske, dyr og væsen, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningerne i kor og skib er malet indskrift, udført i 1513, muligvis i umiddelbar forlængelse af hvælvslagningen. Sandsynligvis i forbindelse med anskaffelsen af Claus Bergs store altertavle fra o. 1530 er kalkmalerierne i korets hvælv og korets vægge blevet suppleret med samtidige rankeslyng og motiver fra Johannes Døberens og Kristi liv. Skibets hvælv fik samtidigt mindre detaljer malet til for at binde udsmykningen sammen. Motiverne i korets hvælv og på væggene er udvalgt således, at de kompletterer altertavlens motiver. Hele korudsmykningen skal ses som en samlet hele. Af motiverne er specielt Døberen Johannes liv og martyrium på korets nordvæg i særklasse. Derudover er motiverne på korets nordvæg foroven afsluttet af en kalkmalet "topfrise" næsten magen til den på altertavlen. Både nordvæggens billedfrise og korbuens gengivelse af Begrædelsen kan derudover have fungeret som selvstændige alterudsmykninger. I skibets hvælv er malet våbenskjolde og bomærke, der kan give oplysninger om mulige stiftere.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i koret og skibet er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand. I skibet ses dog en del fugtskader, fortrinsvis i vestfaget, som bør undersøges. Malerierne er generelt tilsmudsede og skæmmes af misfarvede reparationer især i koret. Misfarvningerne kan være forårsaget af et konserveringsmiddel anvendt under en tidligere restaurering. Den figurative udsmykning i koret har en stor del af det oprindelige farvelag bevaret.

Kirken

Bregninge Kirke - Ærø Kommune består af romansk kor og skib opført i rå og kløvede kampesten med profileret sokkel og hjørnekvadre. O. 1500 er opført et våbenhus i munkesten på skibets sydside. Fra samme periode er vesttårnet i munkesten med trappehus mod syd. Tårnets spåntækkede spir er af gotisk type, men muligvis helt eller delvist fornyet mellem 1600- og 1700-tallet. Hele kirken - på nær våbenhuset - har sengotiske hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links