Kirkestræde 11 ligger på Kirkestræde 11 i Køge Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

1761 var den nuværende ejendom delt i to. Den søndre bestod af et bindingsværks forhus på to fag med en lude på to fag mod gården. Den nordre bestod af et bindingsværks forhus på seks fag samt en længe på 10 fag i det nordre skel. 1801 beskrives de to ejendomme under et. 1857 beskrives de seks nordre fag i forhuset som grundmurede, og porten omtales for første gang. 1863 beskrives de fire søndre fag i forhuset som grundmuret. 1874 blev sidehuset forhøjet til to etager. 1932 forhøjedes forhuset med en kvist mod gaden.

Beskrivelse

Bygningen ligger i en sidegade bag kirken, deraf navnet Kirkestræde, anlagt parallelt med handelsgaden Nørregade. Grundstykkerne er forholdsvis store, mere firkantede end langstrakte og typisk bebygget langs grundstykkets kanter. Bebyggelsen består typisk af en blanding af mindre bygninger huse og boder, der oprindeligt var beboet af håndværkere eller udlejet til fattigfolk. Kirkestræde 11 omfatter forhus, sidehus og en lille forbindelsesbygning mellem de to samt et skur i gården. Alene forhuset er bygningsfredet. Det enetages, ni fag lange forhus står i grundmur og dækkes af et teglhængt heltag. Facaden opdeles af en port med fladbuet portåbning. Nord for porten er der fire fag og mod syd tre fag. Mod gården syd for porten findes en udbygning med store, nyere ovenlys. Der er kælder under den nordre del. Mod gaden ses en muret kvist over to fag med flad taghældning og zinkbeklædte sider. Murene er gulkalkede og står på en tjæret sokkel. Den hvid malede profilerede gesims fortsætter under kvisten. Vinduerne er brunmalede, torammede, traditionelt udformede med seks glas. En fladbuet port med to brunmalede revlefløje giver adgang til portrummet, hvis murer står i spinkelt bindingsværk med lange skråstivere i yderfagene. Der er tre talje-hjul ophængt i portrummets bræddeloft, der ifølge ejeren har været anvendt til at bakse med tønder. I gulvet findes en lem til kælderen, som kan åbnes ved hjælp af snorretræk og talje. I det indre er rumopdelingen gennemgående bevaret med et rum på hver side af porten. Overflader på vægge og snedkerarbejder som paneler og døre fremstår nye eller moderniserede. Sidehuset (ikke fredet) i bindingsværk i to etager og teglhængt heltag er seks fag langt og fire fag bredt. Der er spinkelt stokværksdelt bindingsværk med lange skråstivere i yderfagene. Bindingsværket er sort og tavlene gule. De torammede og smårude vinduer er brune. Der er en luge til anden etage. Sidehuset har været anvendt til bødkerværksted og der er et rum i hver etage. I stuen er der bræddegulv kombineret med pigsten (til skylning af tønder). Det er tørreovn og en gasledning (en rest af værkstedets gasbelysning).

Miljømæssig værdi

Bygningen udgør en vigtig del af gadebilledet og er med til at fortælle om en baggade, hvor der især boede håndværkere og fattige i en lidt større købstad. Kirkestræde står i kontrast til en hovedgade som Brogade med dens store købmandsgårde og rige bindingsværk og udsmykninger. Bygningen udgør derfor et vigtigt enkeltelement i Køges førindustrielle bebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

Det samlede forhus er en vigtig del af en håndværkergård, hvor også værkstedsbygningen er bevaret omend ikke omfattet af fredningen. Det er karakteristisk, at forhuset såvel som det samlede anlæg er blevet udbygget gradvist, de enkelte bygninger er af begrænset størrelse og omfatter både bolig og erhverv. Desuden er der bevaret detaljer som taljeblokkene i porten, der viser at der er blevet bakset med tunge genstande, og bindingsværket er svagt dimensioneret sammenlignet med det ældre bindingsværk som det f.eks. kan ses i samme gade (Kirkestræde 20).

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig især til forhusets kvaliteter som såkaldt lokal byggeskik og dermed som alternativ til den akademiske arkitektur. Det er f.eks. de enkle former, der spiller sammen med gadebilledet og bindingsværkskonstruktionerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links