Kirkestræde 17 ligger på Kirkestræde 17 i Køge Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er opført før 1791. 1861 omtales forhuset som ombygget i grundmur mod gaden.

Beskrivelse

Ejendommen ligger i en sidegade anlagt parallelt med handelsgaden Nørregade. Grundstykkerne er forholdsvis små og ofte bebygget langs grundstykkets kanter. Bebyggelsen består typisk af en blanding af mindre bygninger huse og boder, der var beboet af håndværkere eller udlejet til fattigfolk. Forhuset på fire fag står i grundmur og er i to etager mod gaden. Den øvrige del står i bindingsværk og er i en etage mod gården. Det dækkes af et rødt, teglhængt heltag med lav taghældning mod gaden og med en skorstenspibe i rygningen. Hele gårdsiden dækkes af sidehuset bortset fra en passage langs sydskellet ud for indgangen. Der er torammede grønmalede vinduer med tre ruder i hver ramme. Den gult pudsede facade på sort sokkel opdeles af en kordongesims og afsluttes af en hovedgesims i hvid puds. I det indre findes en tværgående gang på et fag og en stue mod gaden og en mod gården begge på tre fag. På første sal er der to stuer mod gaden på to og tre fag. Der er traditionelt udformede snedkerdetaljer. Forhuset er sammenbygget med sidehuset langs nordskellet. Sidehuset står i bindingsværk, er to etager højt mod passagen og en etage højt mod naboskellet. Det dækkes af et teglhængt heltag med skorstenspibe i den nordre tagflade og flad taghælding mod syd. Tavlene er pudsede og gulkalkede, bindingsværket er sort malet. Der er torammede, grønmalede vinduer med tre ruder. Sidehuset har dobbelt rumfølge bestående af køkken på to fag og et spisekammer på et fag nærmest forhuset, samt soveværelse på to fag og vaskerum på et fag mod gården (vest). Et ildsted er placeret i krydset mellem de fire rum.

Miljømæssig værdi

Huset udgør et vigtigt element i gadebilledet og viser gennem sin beskedne størrelse, at der hovedsagelig har boet håndværkere og mindrebemidlede i denne baggade i kontrast til de rige købmandsgårde langs f.eks. Brogade eller Nørregade. Bygningen udgør et vigtigt enkeltelement i Køges førindustrielle bebyggelse, og fortæller gennem sin udformning om byens socialhistorie.

Kulturhistorisk værdi

De kulturhistoriske værdier knytter sig til rumopdelingen og facadens begrænsede dekoration. For- og baghuset giver et indtryk af, hvordan boligforholdene har været for den mindre bemidlede del af befolkningen i en traditionel købstad i 1700-tallet og op gennem 1800-tallet.For- og sidehuset er et vigtigt eksempel på kombinationen af stue, kammer og gang, som kendes fra ældre boder som f.eks. Nyboder, men her kombineret med køkken og kammer i sidehuset.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier knytter sig til bygningens traditionelle byggeskik i form af bindingsværk, tegltaget, gesimsbånd, døre og de ældre opsprossede vinduer med alle detaljer. Her til kommer farvesætningen og de ubrudte tagflader samt bygningsdetaljer i det indre som døre, rammer og fodlister.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links