Kongensgade 15
.
Kongensgade 15
.
Kongensgade 15
.
Kongensgade 15
.
Kongensgade 15
.

Kongensgade 15 ligger på Kongensgade 15 i Fredericia Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningerne er opført omkring år 1850. Forhuset gennemgik en større restaurering i 1996.

Beskrivelse

Bygningen ligger i den ældre del af Fredericia by inden for voldene. Forhuset indgår som en del af husrækken i Kongensgade, mens side- og tværhus ligger omkring en pigstensbelagt gårdsplads. Forhuset er opført i en etage, med grundmuret facade og en gårdside i bindingsværk. Bygningen har en sorttjæret sokkel, facaden er pudset og gulkalket med hvidmalet gesims, mens gårdsiden er hvidkalket over stok og sten med gennemstukne bjælkeender. Bygningen har et rødt, teglhængt heltag. I tagryggen ses to hvidtede skorstenspiber med sokkel og krave og i tagfladen er enkelte små tagvinduer samt tre kviste i gårdsiden med flunker og tag i zink. Midt i bygningen er et gennemgående, brostensbelagt portrum, der mod gaden lukkes af en tofløjet, petroleumsfarvet revleport med en mindre gangdør, kraftig overlægger og pinolhængsler. Mod gaden ses en række hvidmalede korspostvinduer med profilerede sålbænke, mens vinduerne i gårdsiden er grønmalede, torammede vinduer med sålbænke i zink. Alle vinduer er nyere men traditionelt udførte. I gårdsiden findes tillige to nyere, grønmalede, bræddebeklædte døre. I det indre er bygningen opdelt i en lejlighed på hver side af portrummet. Hver lejlighed har en delvist traditionel planløsning med stuer mod gaden og køkkener mod gården. Mod gården er tillige en forstue i hver lejlighed med en nyere trappe op til den udnyttede tagetage, der indeholder værelser og badeværelser. Overfladerne er nye men traditionelle, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter samt fyldingsdøre, som enten er ældre eller udført i kopi. I tagetagen er der åbent op til kip. Side- og tværhuset er begge opført i én etage af bindingsværk med enkelte grundmurede partier og har teglhængte heltage, hvor tværhusets nordlige gavl er halvvalmet. Soklerne er delvist af kampesten, bindingsværket er sorttjæret, mens tavl og murflader er hvidkalkede. Mod gårdspladsen findes en del mørkegrønne, tofløjede revleporte, -døre og -luger, der alle er nyere med traditionelt udførte. I tværhuset ses endvidere enkelte grønmalede, rundbuede korspostvinduer og en hel del ældre støbejernsvinduer. Mellem sidehusets vestlige gavl og forhusets gårdside er et smalt, grundmuret skur, der forbinder de to bygninger. Skuret har samme materiale- og farveholdning som de øvrige bygninger i gården. I sidehusets indre er garager og opbevaringsrum. Gulvene er delvist støbte, delvist belagt med brosten, mens væggene, der er delvist grundmurede delvist af bindingsværk, er kalkede og lofterne beklædt med træbetonplader mellem eller under bjælkelaget. I tværhusets indre er et stort åbent laderum med åbent til kip samt mindre opbevaringsrum. Gulvene er delvist støbte, delvist belagt med marksten. Skillevæggene er murede, af bindingsværk eller brædder. Den sydligste del af bygningen har et loft med monierhvælv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Kongensgade 15 knytter sig til den unikke placering inden for voldene, hvor hele bygningskomplekset indgår i Fredericias velbevarede bystruktur med et stringent, vinkelret gritsystem af gader, der ligger nord-syd og øst-vest. Byen er anlagt som en helhedsplan efter europæisk standard i 1500- og 1600-tallet, og selvom gaderne indgår i et fast mønster, er der et indbyrdes hierarki hvor Kongensgade er den bredeste. Den miljømæssige værdi relaterer sig endvidere til bygningernes placering omkring gårdrummet og i tæt samspil med nabobygningernes ældre side- og baghuse. Tilsammen skabes et stemningsfuldt gårdrum, hvis autenticitet højnes af gårdspladsens pigsten og den tilhørende have mod øst.

Kulturhistorisk værdi

Bygningernes kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den enkle bygningsstruktur, der er karakteristisk for perioden og for Fredericias beboelsesområder, hvor et forhus med gennemgående portrum giver adgang til gårdrummet, der indrammes af side- og tværhuse. Ydermere er der kulturhistorisk værdi i bygningernes forskelligartede fremtræden. Forhusets grundmurede gadeside med store vinduesåbninger, profilerede sålbænke og gesims, der er et genkendeligt træk for midten af 1800-tallet, skiller sig tydeligt ud som den repræsentative side, mens gårdsiden og de øvrige bygninger har et mere ydmygt udtryk. Hertil kommer side- og tværhusets store revleporte og små støbejernsvinduer, der afspejler deres oprindelige anvendelse som blandt andet vognport, lade og stald. I det indre af side- og tværhuset underbygges denne fortælling ved den slidstærke materialeholdning og enkle konstruktion. Bevarede bygningsdetaljer som revledøre og luger med ældre låse, beslag og hængsler vidner om bygningernes alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kongensgade 15 relaterer sig til det velproportionerede forhus med en symmetrisk opbygget facade. Den faste vinduestakt af ens udførte vinduer og sålbænke indrammer på enkel vis den centrerede port, hvis brede overlægger endvidere markerer portåbningen. Farveholdningen har tillige stor arkitektonisk værdi og gør at de forskellige bygningselementer træder frem fra den gulkalkede mur. Hertil kommer at den enkle facade mod gaden er balanceret af den næsten ubrudte tagflade med symmetrisk placerede, hvidtede skorstenspiber i rygningen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links