Korsgade 14 ligger på Korsgade 014 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Korsgade 14 blev opført i 1771 i en etage, hvor det efterfulgte en tidligere ellevefags bindingsværksbygning fra før 1761. Korsgade 14 blev omkring 1800 forhøjet til to etager. I 1841 blev facaden grundmuret og fik sit nuværende klassicistiske udtryk. Bygningen bar ligeledes et højt, trekvartvalmet tag hængt med vingetegl, og i tagryggen sad en bred skorsten. I 1951 blev bygningens stueetage ombygget til butiksformål og fik de nuværende vinduespartier. Samtidig blev taget ændret til det nuværende med temmelig lav taghældning og skorstenen blev fjernet. Korsgade 14 har i nyere tid endvidere gennemgået en omfattende restaurering i det ydre og i det indre modernisering af lejligheden med blandt andet nyt køkken og bad.

Beskrivelse

Korsgade 14 ligger i husrækken, der består af både nyere og ældre bygninger, og ligger i den nordlige del af Korsgade, som er en del af Svendborgs middelalderlige bykerne. Ejendommen består af et forhus med en portgennemkørsel, bagved er en brolagt gård. Bygningen er indrettet til butikslokaler og en lejlighed på første sal.

Korsgade 14 er en syv fag bred, toetages bygning opført i grundmur og bindingsværk. Bygningen hviler på en sokkel af kampesten og granitsyldsten og bærer et teglhængt heltag med røde vingetegl. Taget har en lav hældning, og i tagfladerne sidder et ældre tagvindue, et stort antal tudsten og enkelte udluftningshætter. Facaden mod gaden har en let fremhævet, trefags midtrisalit, der bærer en frontispice. Murværket er pudset og gulmalet, og alle bygningsdetaljer er hvidmalede. Facaden inddeles vandret af et profileret og friseprydet etagebånd. I de nordlige sidefag er en portåbning, heri sidder en ældre, trefløjet port med bosserede fyldinger og slaglister udformet som ioniske pilastre. De øvrige fag præges af to store butiksvinduer med helglas, butiksvinduerne er ligesom porten indsat i fladbuede blændinger. I blændingen over porten står inskriptionen: "H. Andersen 1841", hvorover den prydes med relieffer af planteornamentik og garverværktøj.

Midtrisalitten er prydet med kvadre i underetagen og er øverst opdelt af kannelerede pilastre, der bærer hovedgesims og frontispice, der begge er rigt prydet med tandsnit, æggestav og små rosetter. Frontispicen prydes også af et halvcirkulært vindue med radiære sprosser. Sidefagenes vinduer har brede, profilerede indramninger og konsolbårne sålbænke, og herover er hovedgesimsen prydet med samme elementer som på midtrisalitten. På gårdsiden og i portrummet fremtræder Korsgade 14 i rødt opstolpet bindingsværk og gulmalede tavl. På bagsiden er en tofløjet fyldingsdør og en revledør begge nyere. Foran begge døre er der trappetrin af granit. Bygningens vinder fremstår torammede, med enten tredelte eller småsprossede ruder. Og er en blanding af både ældre og nyere, traditionelt udførte vinduer. Vinduer, døre, port fremstår hvidmalede.

I det indre fremstår butikslokalerne med en niveauforskel på omkring en meter mellem for- og baglokaler. Rummene har nyere overflader, herunder støbte gulve, gipsbeklædte vægge og lofter samt glatte døre. Via en ældre ligeløbstrappe med drejede balustre, er der adgang til førstesalens lejlighed. Denne er præget af en ældre grundplan med en gennemgående midterskillevæg, der opdeler lejligheden i køkken, trappe og værelse mod gårdsiden samt stue og værelse mod gaden. Dog er badeværelset også placeret mod gaden. Interiøret er præget af nyere materialer med gipsbeklædte vægge og lofter og nye fyldingsdøre. Midterskillevæggen fremstår gennembrudt i en lysåbning mellem køkken og stue, og bindingsværket fremstår enkelte steder afdækket. Der er bevaret ældre bræddegulve, ældre synligt bjælkelag og vinduerne har forsatsrammer og ældre anverfere samt stormkroge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Korsgade 14 knytter sig til bygningens placering overfor Skattergades udløb i Korsgade, hvorved bygningens facade er point-de-vue for Skattergade. Hertil kommer bygningens beliggenhed i gadens sammenhængende række af ældre byhuse, der sammen med gadens krumning giver et stemningsfuldt gadeforløb i Svendborgs gamle bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Korsgade 14 knytter sig i det ydre til bygningens særegne udformning i grundmur mod gaden og bindingsværk på de øvrige sider, der afspejler klassicismens indtog i Svendborg. Fra 1830'erne begyndte man at udskifte de gamle bindingsværksfacader med pudsede, grundmurede facader i klassicistisk stil. Det klassicistiske udtryk i Korsgade 14 er defineret ved den symmetriske opbygning, det horisontale præg, der understreges af etagebånd og hovedgesims, opdelingen i midt- og sidefag, frontispicen og brugen af antikke elementer som dekoration. Herved fremtræder Korsgade 14 trods den gennemgribende ombygning i 1951, som en af de væsentligste repræsentanter for klassicismen i Svendborg. Endelig henviser navnetrækkene, "H. Andersen" for Hans Andersen, og garverredskaberne over porten til ejeren af Korsgade 14 i ombygningsåret 1841 og til hans erhverv som garver. Hertil kommer gårdsidens bindingsværk, hvor den let udkragede førstesal tydeligt vidner om bygningens oprindelse i 1700-tallet.

Det udekorerede bindingsværk fortæller i øvrigt om gårdsidens funktionsbetingede fortid, der hermed står i kraftig modsætning til den repræsentative, klassicistiske facade. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af førstesalens ældre grundplan med delvist bevaret midterskillevæg, der opdeler lejligheden i stue og værelse mod gaden og køkken samt trappe mod gårdsiden. Hertil kommer de ældre bygningsdele og-detaljer, herunder det synlige bjælkelag, bræddegulvene og vinduernes anverfere og stormkroge, der alle vidner om bygningens høje alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Korsgade 14 knytter sig i det ydre til bygningens klassicistiske facade, der med sin symmetriske, tredelte opbygning, frontispicen og de talrige, fint udførte klassicistiske detaljer, giver den et udpræget herskabeligt præg. Hertil kommer gårdsidens og portrummets rige bindingsværk af kraftigt tømmer, der danner en robust og funktionsbetinget kontrast til den fornemme facade.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links