Krovej 13 ligger på Krovej 013 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Krovej 13 blev opført i 1855 i syv fag, hvoraf de seks var indrettet til beboelse, og det sidste fag fungerede som udhus. Før den nuværende bygning blev opført, lå der en nord-sydvendt længe med en lav udløberlænge mod vest, dette hus var også opført i bindingsværk og dele af tømmeret er sandsynligvis genanvendt i det nuværende Krovej 13. Vestgavlen er restaureret i nyere tid og fremstår med delvis nyt murværk og tømmer. Østgavlen er ligeledes blevet restaureret med nyt tømmer og nyopmurede tavl i 2013.

Beskrivelse

Krovej 13 er et langhus, der ligger i Vester Skerninges ældste del langs Krovej mellem kroen og præstegården. Bagved bygningen ligger en tilhørende have. Bag Krovej er der i nyere tid opført en kort udløberlænge, der ikke er omfattet af fredningen. Denne længe forbinder sig til forhuset med en lukket glasoverdækning.

Krovej 13 er en syv fag lang, enetages bindingsværksbygning opført i sort opstolpet tømmer med hvidkalkede tavl. Fodremmen hviler på en lav sokkel af marksten. Bygningen bærer et trekvartvalmet stråtag med halmmønning og kragtræer, og der sidder en hvidkalket skorsten med sokkel og krave midt i rygningen. Hoveddøren er en ældre, tofløjet fyldingsdør med opsprosset overvindue, der er blåmalet med grå stafferinger, foran døren ligger en granittrappesten. Den synlige del af havesiden er opbygget på samme måde som facaden. I gavlenes loftetage sidder to ældre vinduer med tre ruder. Dele af østgavlens tømmer er malet på murværket. Mod gaden er der ældre, torammede vinduer med tre ruder, der alle fremstår hvidmalede. I gavle og haveside er isat termovinduer. I det indre præges rumstrukturen af en ældre grundplan med en delvis bevaret langsgående midterskillevæg, der brydes af en gennemlyst stue i den vestlige gavl. Midterskillevæggen opdeler bygningen med forstue og stuer mod gaden, mens køkken og bryggers vender mod haven. Hoveddøren er blændet og forstuen er indrettet til kontor. I det indre er der bevaret flere ældre fyldingsdøre med gerichter og ældre beslagværk, ligesom loftet har synligt bjælkelag med glatte plader eller malet listeloft imellem. De ældre vinduer mod gaden har forsatsruder. Der er nyere klinkegulve i køkken og bryggers og badeværelse. Loftet fremstår uudnyttet og anvendes til opbevaring. Her er tagkonstruktionen synlig, stråtaget er syet på og skorstenen er også synlig i det indre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Krovej 13 knytter sig til bygningens beliggenhed ud til Krovej, hvor det ligger midt i rækken af stråtækte bindingsværkshuse. Således indgår Krovej 13 som en umistelig del af det velbevarede landsbymiljø i Vester Skerninge.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Krovej 13 knytter sig til bygningens beliggenhed ved den gamle landevej, hvor den sammen med kirke, kro og de øvrige ældre bindingsværkshuse udgør et enestående, fynsk landbymiljø. Vester Skerninges landbymiljø karakteriseres ved og sammenknyttes igennem kroens og beboelseshusenes udstrakte samhørighed i materialer og konstruktion, der vidner om egnens traditionelle byggeskik. Hertil kommer de bevarede dele af det ældre tømmer i vestgavlen og dele af et midtstillet skråbånd, der vidner om, at dele af bygningens tømmer er genbrugt fra det tidligere hus på stedet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med den langsgående midterskillevæg, der opdeler bygningen på traditionel vis, med køkken og bryggers placeret mod haven, mens stuerne fortrinsvis er orienteret mod gaden. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til de bevarede ældre bygningsdele, der vidner om bygningens anselige alder og oprindelse i midten af 1800-tallet. Endelig knytter der sig kulturhistorisk værdi til loftsrummet, da dette udelukkende står som oprindeligt: et uopvarmet opbevaringsrum.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Krovej 13 knytter sig i det ydre til den lille, delvis fritliggende bindingsværksbygning, hvis symmetriske opbygning sammen med stråtagets ubrudte flader giver et særdeles harmonisk og velproportioneret udtryk. Krovej 13 fremtræder enkelt og solidt, og dekorationen begrænser sig til den tofarvede hoveddør med diamantfyldinger og opsprosset overvindue. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til bygningens relativt små rum med synligt bjælkelag. Her fastholder de bevarede ældre fyldingsdøre, paneler og gerichter en stemningsfuld og autentisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links