Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181083
Sted- og lokalitetsnummer
130914-70
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brofundament af Løvelbro og vejdæmning. Fundament af en strømpille med omkringliggende kvadre og sten, samt den dertil hørende vejdæmning, der er indtil 1,50 m høj og ca. 15 m bred ved foden. Også på dæmningens nordøstlige parti ligger kvadre og sten fra brokonstruktionen. Dæmningen er i nordøst afskåret ved en stejl skråning, hvis fod omtrent er ved strømpillen. Det fredede areal, der for størstedelens vedkommende er identisk med Pedersrup by, matr.nr. 30 (privat fællesvej) og Løvelbro eng, matr.nr. 3 er ca. 165 m langt og ca. 15 m bred. På vedlagte tinglysningsrids er fredningsgrænsen indtegnet. Det fredede areal er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Istandsættelse eller restau- rering af den bevarede del af brokonstruktionen må kun ske med fredningsstyrelsens, fortidsmindeforvaltningens, samtykke, løse sten og kvadre på og ved bropillen og på dæmningen må ikke fjernes eller flyttes.

Undersøgelseshistorie

1993
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIstandsættelse af Løvelbro og registrering af granitsten fra broen.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links