Langebrogade 8-8 A ligger på Langebrogade 8-8 A i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Dobbelthuset blev opført i begyndelsen af 1800-tallet og indrettet med gennemgående forstuer og trappeopgange samt to lejligheder på hver etage. Stueplanet har fra før 1885 rummet en beværtning. Indretningen krævede en åbning af midtskillemuren og sammenlægning af rum. I 1972 blev der opført en bygning med fladt tag mod gården, hvor restaurantkøkken og toiletrum er placeret. I 2016-2017 blev hele ejendommen sat gennemgribende i stand med bevaring af planløsning og traditionelt interiør videst muligt omfang.

Beskrivelse

Bygningen består af et todelt, ti fag langt og tre etager højt grundmuret og pudset dobbelthus, der ligger ud til Langebrogade på Christianshavn. Gavlen mod syd ligger frit, mens bygningen mod nord er bygget sammen med naboejendommen. Facadens vinduer er i stueetagen nyere, næsten kvadratiske, étrammede vinduer med ni ruder i hver ramme, mens første- og andensalens vinduer er oprindelige, torammede vinduer med to ruder i hver ramme, enkelte rammer er dog fornyet. Mod gården er alle vinduer blevet udskiftet i 1885, men er som på facaden torammede og torudede. Sålbænkene er af støbejern. På facaden er påmalet teksten Cafe Rabeshave. Facadens og gårdsidens tofløjede hoveddøre med dobbelte slaglister er traditionelle, men ikke oprindelige, hvidmalede fyldingsdøre med glas i de øverste fyldinger. Bygningen har en enkel, profileret hovedgesims og et ubrudt heltag hængt med røde vingetegl. Gavlene og delingen er markeret af brandkamme, og i tagfladens vestside, nær rygningen, sidder fire store skorstenspiber, hvoraf de tre sydligste er oprindelige køkkenskorstenspiber. På gårdsiden er der er flere nyere tilbygninger. I det indre har bygningen i store stræk bevaret den oprindelige planløsning med gennemgående forstue- og trappeopgange samt to lejligheder på hver etage. To af lejlighederne er dog slået sammen på tværs af dobbelthuset, og i stueplanets sydlige ende findes en restauration. Begge trappeopgange er kendetegnet ved oprindelige ølandsfliser i forstuen og lige trappeløb samt en række ældre gerichter, fyldings- og revledøre, hvoraf flere er oprindelige, samt rørpudsede vægge og lofter. Oprindeligt var der to døre indtil hver lejlighed, men flere steder er døren på reposen mod gaden blændet. Enkelte af revledørene har kasselåse og håndsmedet beslagværk. Lejlighederne er generelt kendetegnet ved en ældre planløsning, skillevægge i bindingsværk, ældre og oprindelige bræddegulve, gerichter samt enkelte ovnpilastre. De pudsede lofter er glatte. Køkkenerne er placeret mod gården ved de oprindelige ildsteder. Tagetagen er uudnyttet, og taget er understrøget.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til placeringen ud til Langebrogade, hvor bygningen er med til at opretholde det historiske gadeforløb og kulturmiljø på Christianshavn.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som et grundmuret dobbelthus, opført som etageboligejendom, hvilket ses i de to hovedindgange med brede, tofløjede fyldingsdøre, i brandkammen midt i huset og de fire massive skorstene, der vidner om de mange åbne køkkenildsteder og om opdelingen i flere mindre lejligheder. Den kulturhistoriske værdi knytter sig ligeledes til de oprindelige vinduer med sålbænke af støbejern, der vidner om funktionen som beboelse, mens stueplanets vinduer vidner om anvendelsen til erhverv. Hertil kommer de ubrudte tagflader, der fortæller om loftsetagens opbevaringsfunktion. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning og rumfordeling med gennemgående forstuegange og trappeopgange med lejligheder til begge sider med en gadevendt stue på to fag, mod gården et værelse og et køkken, begge på et fag. Alle køkkenerne har bevaret de gamle ildsteder. Hertil kommer de indre skillevægge i bindingsværk samt de mange oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder ølandsfliser, som er lagt i 1885, brædde- og plankegulve, rørpudsede vægge og lofter samt revle- og fyldingsdøre med gerichter og beslåning, der alle vidner om datidens traditionelle byggeskik. Af de originale to-fyldingsdøre er en del bevaret med knophængsler og sirlige messinglangskilte og T-greb. Af revledørene til køkkenerne er kun tre bevaret.

Arkitektonisk værdi

I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den traditionelle, sluttede bygningskrop, der med sine prunkløse mursider, facadens symmetri og de taktfast placerede vinduer har et enkelt, velafbalanceret og roligt udtryk, som understreges af de ubrudte tagflader og de kraftige skorstenspiber.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links