Langgade 16-18, Nykøbing F ligger på Langgade 16-18 i Guldborgsund Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Langgade 16-18.s hovedfacade ligger langs Langgade, der i forlængelse af Slotsgade udgør hovedstrøget gennem middelalderbyen i Nykøbing Falster. Langgade 18 er en renæssancebygning af bindingsværk i to etager med et stejlt sadeltag af røde vingetegl, alle tavl står i rød blankmur. Ved første etage er bygningen udkraget og her ses et antal rigt udskårne knægte og fyldholte. Enkelte tavl i første etage er muret i mønster. Indgangsdøren, en fyldingsdør af eg med ovenlysvindue, sidder let forskudt for midten. Syd for indgangsdøren er alle undertavl i stueetagen udsmykket med skråbånd og i første etage ses flere felter med rosetværker. Alle vinduer er hvidmalede enkeltlags opsprossede dannebrogsvinduer. Ligesom indgangsdøren er vinduerne ikke de oprindelige men alle af ældre dato. På rygningen sidder to nyere skorstene. Den synlige del af gavlen mod Langgade 16 er ligeledes af bindingsværk. Langgade 16 er en fuldmuret bygning i to etager over fire fag med sadeltag af røde vingetegl. Facaden er symmetrisk opbygget med en tæt pudset udsmykning i begge etager. Bygningens midterparti udgøres i stueetagen af en tofløjet indgangsdør under en segmentfronton. Herover ses overetagens uudsmykkede midterparti med to vinduesfag. I de to yderste fag er begge butiksvinduer omgivet af kvadermurede indramninger, der bærer pilastre omkring hvert af overetagens yderste vinduesfag. Brystningsmurene under disse vinduer er udsmykket med balustre ligeledes i relief. Vinduer og døre i Langgade 16 er grønmalede, førsteetagens vinduer er enkeltlags dannebrogsvinduer. Mod Toldbodgade er begge bygningers facader blevet stærkt ændret i nyere tid. I Langgade 18 er siden mod Toldbodgade blevet gennembrudt og udbygget i 1970'erne med et moderne indgangsparti. Tidligere er der tilføjet to sidehuse, der i dag er indrettet til henholdsvis kontorfaciliteter og beboelse. Der er ikke spor af bygningernes oprindelige ydermure i eksteriøret. I det indre er stueetagen i begge huse præget af kraftig ombygning og nyere overflader. En stor del af ombygningerne er sket før fredningen i 1982. I Langgade 18 ses enkelte ældre fyldingsdøre og gerichter. I stueetagen er et ældre kontorinteriør med rigt udskåret træbeklædning i form af helpaneler og kassetteloft i en mørk træsort. Planløsningen i lejligheden, der optager hele første etage i begge bygninger, er opbygget med en række rummelige stuer mod gaden og mindre rum samt toilet og bad i den sydlige del af Langgade 18. Køkkenet er beliggende i Langgade 16. Særligt stuerne kan man se flere ældre fyldingsdøre, paneler og stuk. I gangen ses en del af det oprindelige bindingsværk med udskårne tagknægte, der tidligere har siddet på bygningens yderside mod Toldbodgade. Loftet er delvis udnyttet med enkelte værelser og opbevaringsrum, her ses et antal ældre fyldingsdøre med dekorativt udskårne gerichter.

Miljømæssig værdi

Begge de rigt udsmykkede facader i Langgade 16-18 udgør et markant og vigtigt bidrag til gadebilledet, der fortrinsvis består af bygninger fra midten af 1800-tallet og frem. Særlig Langgade 18.s bindingsværksfacade refererer til Langgade 22A, der også er opført i sort opstolpet bindingsværk. Længere oppe i Slotsgade ligger Czarens hus, der er et godt eksempel på og rigt og meget velbevaret bindingsværk i Nykøbing Falsters middelalderlige bydel. Langgade 16-18 centrale placering på det ældste gadestrøg i Nykøbing Falster fortæller sammen med Langgade 18s bindingsværksfacade om bygningens lange historie, der går tilbage til de første århundreder efter byens tilblivelse. Overfor Langgade 16 ligger Langgade 9, hvis facade på nær indgangspartiet er magen til Langgade 16.s klassicistiske facade.

Kulturhistorisk værdi

Slotsgade og Langgade var i middelalderen den centrale gade, der forbandt den tidligere kongeborg i nord med torvet lige syd for kirken. Langgade 18 er den ældste bevarede bindingsværksfacade i Nykøbing Falster, den daterer sig tilbage til slutningen af 1500-tallet. Facaden til Langgade 18 fortæller en lang historie om et af Nykøbing Falsters ældste bevarede huse og er et på et fornemt byhus fra den sene del af middelalderen, med dekorative udskæringer af særlig knægte, fyldholter og rosetværk i den midterste del af facaden. I facadens bindingsværk kan man også se, at huset gennem tiden er blevet ændret og udbygget i takt med tidens behov. Derfor er de yderste fag mod nord og syd mindre udsmykket end de midterste fag: knægte samt fyldholte under den udkragede første etage har en mere enkel udformning end dem der ses i den midterste del af huset. Vinduerne er på et tidspunkt blevet sænket for at gøre plads til et større vinduesformat end de oprindelige vinduer. Den ubrudte tagflade, der blev genskabt ved en nyere omlægningen af taget, fortæller at man oprindelig ikke brugte loftsetagen til beboelse. Langgade 16 udgør med sin symmetri og detaljerede udsmykning et fint eksempel på en butiksfacade fra begyndelsen af 1800-tallet. Udsmykningen af facaden trækker på det klassicistiske formsprog, der var den fremherskende stil indenfor arkitekturen i det tidlige 1800-tal. Bygningen husede fra 1883 til 1911 Nykøbing Falster Svaneapotek og dette kan endnu aflæses i segmentfrontonens relief over indgangsdøren. Her ses to stiliserede svaner på hver side af en vase. Facadens fine udformning og store detaljering viser sammen med bygningens fornemme placering på byens hovedstrøg, at der her var tale om en vigtig forretning i byens handelsliv.

Arkitektonisk værdi

Langgade 18: De arkitektoniske værdier knytter sig særligt til renæssancefacadens bindingsværk med den udkragede førstesal og de dekorative udskæringer. Bindingsværkets jævne rytme får et harmonisk modspil af de vandrette forløb i den udkragede overetage og den rolige ubrudte tagflade med de symmetrisk placerede skorstene. Disse regelmæssige vandrette og lodrette forløb i bygningen får et let dynamisk modspil af vinduesrækkens mere ujævne takt kombineret med de dekorative elementer i form af skråbånd, udskæringer og rosetværker. De arkitektoniske værdier i Langgade 16 knytter sig til den lille men udsædvanlig velproportionerede facade, der integrerer mange klassicistiske elementer til en harmonisk helhed. Harmonien i facaden skyldes ikke blot den symmetriske opbygning over fire fag, men det at der er logik i opbygningen af facadens elementer, der bliver lettere jo længere oppe på facaden de er placeret. Nederst ses de tunge kvadermuringer, der bærer de lettere ioniske pilastre omkring overetagens yderste vinduer. På pilastrene hviler en smal tandsnitgesims under tagudhænget. Facadens midterparti domineres i stueetagen af det kraftigt indrammede indgangsparti, der får lethed og luft af den udekorerede vægflade omkring overetagens midterste vinduesfag. Øverst medvirker den ubrudte tagflade til at samle facadens udtryk. Facadens velproportionerede dekoration fremhæves og får liv af den festlige farvesætning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links