Lille Strandstræde 8 ligger på Lille Strandstræde 8 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Lille Strandstræde forbinder Sankt Annæ Plads med Nyhavn. Den lå oprindelig ud til stranden og var en decideret landevej indtil Nyhavn og Kongens Nytorv blev anlagt i 1670'erne. Forhuset er antageligt opført før 1757 af grosserer Andreas Bodenhoff. På dette tidspunkt var det en kvistbygning på to etager og helt i bindingsværk. I 1786 blev det forhøjet med to etager med kvist over to fag og hertil grundmuret overalt undtagen på bagsiden. Et sidehus tilføjes i 1832. Forhusets facade omtales første gang i 1848 som pudset og oliemalet.

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den østlige husrække i Lille Strandstræde mellem Nyhavn og Sankt Annæ Plads. Forhuset er grundmuret i seks fag og er i fire etager og har en udnyttet tagetage. Facaden er glatpudset og gulmalet inklusive gesimser og udsmykning over en sortmalet sokkel. Mod det røde teglhængte tag sidder en retkantet hovedgesims og mellem stueetage og første sal en profileret kordongesims. Mellem første og anden sal er der et fladt fremhævet felt i de fire midterfag og mellem anden og tredje sal en frise med rosetter i de to midterfag. I de to søndre fag er der en portåbning med en nyere traditionel grønmalet trefløjet port med fyldinger. I taget sidder en skorsten i rygningen samt tre kviste – to med fladbuet tag og en enkelt med heltag. Alle med zink på tag og flunke. Kvistvinduerne er nyere to- og trerammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Vinduerne i facaden er ældre eller traditionelt udførte korspostvinduer med en sprosse i de nedre rammer – ligeledes grønmalede. Portgennemgangen er brolagt med kørespor af bordursten. Væggen er til den ene side fuldt beklædt med hvidmalede bræddepaneler og til den anden side beklædt med bræddepaneler over brystningshøjde og pudset og gulmalet under og sortmalet i sokkelhøjde. Loftet er glatpudset og hvidt. Fra porten er der indgang til husets hovedtrappe. Her sidder en traditionelt udført fyldingsdør med gerigter. På gårdsiden er forhuset i tre fag (i fire på tredjesalen) og fire etager og sidehuset er i syv fag og tre etager. I sidehusets gavl er der et enkelt fag med vinduer og fyldingsdør forneden. Facaden er pudset og gulmalet over en sortmalet sokkel – og i to forskellige gule nuancer der skiller, hvor førstesalens vinduer begynder. Over den flade portåbning ses et fladbuet stik. En profileret hovedgesims danner overgang til de teglhængte heltage med tre kviste i forhusets tag og en enkelt kvist i sidehuset. I sidehusets to yderfag er taget fjernet og der er etableret en tagterrasse. I sidehusets vestligste fag er der ligeledes indgang til hovedtrappen. Her sidder en tofløjet, traditionelt udført fyldingsdør med glas øverst. I det tredje fagfra vest er der skråtstillede revleluger over en kældernedgang og i det fjerde fag en indgang til sidehusets trappe. Her sidder en nyere dør med glas øverst. Alle døre er grønmalede. Vinduerne er grønmalede, traditionelt udførte korspostvinduer. I kvistene er der torammede småsprossede vinduer, en med fransk altan og tofløjet dør og et enkeltrammet vindue i den sidste kvist. Gårdrummet er brolagt og afgrænses af forhus, sidehus samt naboejendomme i grundmur og bindingsværk. Et baghus er revet ned i nyere tid. Her er der i dag beplantning og halvtag med bil- og cykelparkering. Hertil er der en ældre muret kvartersbrønd. I det indre er en ældre grundplan i forhuset i store træk bevaret med én lejlighed på hver etage med stuerne mod gaden og køkken og kammer mod gården. En del af den ene stue er dog inddraget til entré og badeværelse. Trapperummet har en ældre treløbet trappe med firkantet durchsicht og gelænder med kantede balustre og profileret håndliste. Trin og reposer har en nyere parketbeklædning. Indgangsdørene til lejlighederne er ældre eller traditionelt udførte femfyldings- og tofyldingsdøre. Dørene med tilhørende gerigter er malede i samme grønne farve som dele af trappen. Kun den ene af dørene benyttes som indgang og den anden er blændet af indefra (i køkkenet). Et enkelt sted er den også blændet af udefra. Lofter og vægge er glatte og hvidmalede. Væggene har profilerede trælister i brystningshøjde. Herunder er de grønmalede. I lejlighederne ses ældre bræddegulve (bortset fra tredjesalen), glatpudsede hvide vægge og lofter og flere steder med stukkatur, nyere såvel som ældre. Hertil er der lysnings- og helpaneler til gadesiden, ældre eller traditionelt udførte fyldningsdøre – de ældre med indstukne hængsler og tilhørende gerigter. Skorstenskernen i køkkenerne er bevaret. Hertil ses flere ældre vinduesdele (tvær- og lodposter) samt håndsmedede anverfer og stormkroge. Lejligheden på andensalen kan fremhæves ved sin mere fornemme fremtræden med ældre stukkatur i stuerne (loftsgesimser og rosetter) samt helpaneler til gård og gade foruden lysningspaneler i stuerne – og ældre bræddegulve i alle rum undtagen køkkenet med parket. Hertil er der ældre tofyldingsdøre med tilhørende hængsler og gerichter. I tagetagen er en ældre indvendig og gråmalet trætrappe. Her er ældre bræddegulve, glatpudsede, hvidmalede vægge og en synlig tømmerkonstruktion, der ligeledes er hvidmalet. Ruminddelingen er nyere. Stueetagen er en tidligere butik. Til gadesiden er et stort lokale i fire fag med et listeinddelt, hvidt glasloft. Listerne er guldmalede. Gulvet er et nyere parketgulv. Væggene er glatpudsede og hvidmalede. Sidehuset er tilføjet senere og kobler sig på forhuset med to skrå fag således at trapperummet bibeholder et lysindtag mod nabogården og at forhuset har tre hele vinduesfag til gårdsiden. Sidehuset har en centralplaceret ældre halvsvingstrappe. Fra trappen er der adgang til værelser på begge sider af denne. Bag trappen er et køkkenildsted bevaret på etagerne. Første- og andensalen er indrettet som to små selvstændige lejligheder. Fra andensalen er der adgang til tagetagen med tagterrasse og et disponibelt rum. I sidehuset er ældre, gråmalede plankegulve, brystningspaneler, vinduer med ældre snedker- og smedejernsdetaljer herunder rammer, anverfere og stormkroge samt ældre døre med tilhørende gerigter og indstukne hængsler. Der er desuden nyere brædde- og pladelofter samt nyere døre og gulve. Køkkenildstedet er bevaret og på andensalen er køkkenet fortsat placeret her.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Lille Strandstræde 8 knytter sig til ejendommens beliggenhed i det yderst stemningsfulde miljø mellem Nyhavn og Sankt Annæ Plads, der i Lille Strandstræde karakteriseres ved bygninger fra 1600-tallet til 1900-tallet. Med en enkel facadekomposition og traditionel materialeholdning indgår forhuset som et væsentligt element i det historisk fortættede gadebillede i det indre København. Hertil kan der knyttes miljømæssig til det brostensbelagte gårdrum i sammenhæng med det gennemgående portrum, beplantning og ejendommen med forhus og sidehus i grundmur og nabohuse i bindingsværk, der tilsammen skaber et for København karakteristisk og stemningsfyldt gårdmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved ejendommen Lille Strandstræde 8 knytter sig i det ydre til anlægget bestående af forhus og sidehus i grundmur, der tilsammen udgør en helstøbt og velbevaret historisk ejendom med oprindelse i begyndelsen af 1700-tallet med senere tilføjelser. Forhøjelsen af forhuset med tilføjelse af to etager i 1786 og tilføjelsen af sidehuset i 1832 vidner om behovet for en større udnyttelse af ejendommen til bolig. Der knytter sig som sådan kulturhistorisk værdi til ejendommens nyere, men traditionelt udførte tage med røde tegl, der er i overensstemmelse med anlæggets oprindelse i 1700-tallet. Der knytter sig kulturhistorisk værdi til forhusets pudsede facade med gesimser og dekorative bånd, den traditionelt udførte port med gennemgang til gården, alle ældre og traditionelt udførte, firerammede korspostvinduer med todelte underammer og alle øvrige ældre detaljer, der tilsammen afspejler klassicismens idealer om harmoni og balance, der videreførtes langt op i 1800-tallet på alle skalatrin – som det ses i denne ejendom. Der knytter sig kulturhistorisk værdi til gårdsiden i grundmur med alle detaljer, herunder den gulkalkede let pudsede murflade og profilerede hovedgesims og kontrasten mellem gårdsidens prunkløshed og forhusets repræsentative facade med glatpudsning og udsmykkede bånd og gesimser. Til gårdsiden knytter sig kulturhistorisk værdi til den taktfaste vinduessætning af ældre og traditionelt udførte korspostvinduer med alle detaljer, herunder de ældre hængsler. Hertil kommer de teglhængte heltage med røde tegl og kviste samt skorstene, der fastholder indtrykket af et prunkløst 1700-talshus, der senere er indrettet til boliger. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi i ejendommen sig til de gennemgående velbevarede planløsninger I forhusets karakteriseret ved én lejlighed på hver etage med gadevendte stuer og gårdvendte funktionsbetingede rum. Dertil kommer bevarede skorstenskerner på alle etager. I det senere tilføjede sidehus er planløsningen ligeledes i store træk bevaret med egen centralt placeret trappe og bevarede køkkenildsteder. De kulturhistoriske værdier i det indre knytter sig til de ældre dele, detaljer og overflader i lejlighederne, der hovedsageligt følger de klassicistiske idealer, herunder med ældre og traditionelt udførte, fyldingsdøre med ældre detaljer, herunder indstukne hængsler. Af ældre overflader knytter der sig værdi til alle ældre og traditionelt udførte plankegulve, ydervæggene med fuld panelering og den bevarede stukkatur i lofterne med loftsgesimser og rosetter. Derudover knytter der sig kulturhistorisk værdi til alle ældre stormkroge og anverfere. Dertil kommer ejendommens ældre trapper, herunder sidehusets halvspringstrappe samt hovedtrappen med alle detaljer. I tagetagerne i knytter der sig primært kulturhistorisk værdi til alle ældre tømmerkonstruktioner, herunder bjælker og hanebånd, der fastholder indtrykket af den ældre ejendoms struktur. Endelig kommer den gennemgående traditionelle materialeholdning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved ejendommen Lille Strandstræde 8 knytter sig i det ydre til forhusets facade til gaden, der med sin tætte og taktfaste vinduessætning, de gennemgående gesimser og det teglhængte heltag er en karakterfuld ejendom med en helstøbt arkitektonisk fremtræden. Den markerede sokkel og facadens gesimser og flade bånd er strukturgivende detaljer, som bidrager til et harmonisk og afbalanceret facadeudtryk under det teglhængte heltag. Til gårdsiden knytter den arkitektoniske værdi sig i det ydre til forhuset og sidehusets samlede struktur, der fint indrammer det brostensbelagte gårdrum med de kalkede murflader og giver indtryk af et samlet og stemningsfuldt anlæg. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de generelt velbevarede planløsninger på hovedetagerne i forhuset. Dertil kommer den bevarede, tætte vinduessætning i ejendommen, der giver et rigt lysindfald og giver rumoplevelsen en generøs karakter i samspil med ejendommens ældre, gennemførte detaljering og overflader. Dertil kommer de bevarede trappeopgange med de ældre trapper, der giver en karakterfuld helhedsoplevelse på tværs af etager og huse. Der knytter sig ligeledes arkitektonisk værdi til samspillet mellem det ydre og indre, hvor der er god overensstemmelse mellem funktioner og facadeudtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links