Lindskov Mølle, ved Gallehus
.

Lindskov Mølle, ved Gallehus ligger på Møllevej 55 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Der har været en mølle på stedet siden 1594. Den nuværende mølle blev opført i 1700-tallet. Til møllen hørte tidligere en vindmølle som hjælpemølle, først en stubmølle og siden en hollandsk mølle. Mølledriften ophørte i 1941 og den tilhørende dam blev tørlagt i 1955. På ladens sydvendte gavl står årstallet 1856 i smedejern. Møllen blev istandsat i 1970'erne.

Beskrivelse

Lindskov Mølle ligger ved Lindskov Møllestrøm, få kilometer nord for Møgeltønder. Lindskov Mølle består af tre sammenbyggede længer omkring en gårdsplads, samt en mindre overdækning over møllehjulet. Længerne rummer lade, stald, beboelse og mølle, og står alle i blank mur af røde sten med enkle murankre, og med ubrudte, stråtækkede tage, hvori der sidder to skorstenspiber. Avlslængerne er kendetegnet ved en række halvcirkulære støbejernsvinduer med murstik og opsprosning, enkelte opsprossede trævinduer mod gården, samt porte og revledøre, hvoraf flere har håndsmedet beslåning. I det indre er laden åben til kip og kendetegnet ved en tagbærende stolpekonstruktion, syet stråtag og delvist stampet gulv. Dele af laden indgår i stalden. I stalddelen er der bevaret en ældre trækonstruktion, en række båse, spiltorve og en ældre pigstensbelægning. Fra stalden er der indgang til beboelsens bryggers og kælder, og herfra videre til køkkenet. Stuehuset er i det ydre kendetegnet ved traditionelle dannebrogsvinduer og ældre, torammede vinduer med otte ruder i hver ramme. Gårdsiden har endvidere en tofløjet og glasopsprosset hoveddør med overvindue, hvorover der findes en gavlkvist med et tofløjet, opsprosset vindue samt et halvcirkelformet støbejernsvindue øverst. I gavlen, der vender mod øst, findes en dør og et vindue, samt i tagetagen et torammet, barokvindue med den ene ramme hængslet på lodposten.

Møllen er to etager høj og kendetegnet ved én- og torammede vinduer samt to kurvehanksbuede indgange, én til forstuen og én til møllen, samt en hejselem i første sals højde. Vinduerne har murstik og der er bevaret stabler til skodderne, som opbevares på loftet. I en mursten ses årstallet 1770. Selve møllehjulet er et underfalshjul. Gavlen ved møllehjulet er pudset med en cementholdig mørtel, mens overgavlen er i lodretstående brædder. Både møllen og stuehuset har bevaret størstedelen af en oprindelig grundplan, idet der fra gårdspladsens hoveddør er adgang til en mindre forstue, og herfra til stuerne der vender mod gårdspladsen i syd. Fra møllen er der adgang til en større forstue, hvorfra der er adgang til den tidligere skænkestue/folkestue, møllen og beboelsen. Køkken og bad ligger ud til åløbet i nord, og herfra er der adgang til bryggers og kælder, hvorfra der igen er adgang til stalden. På loftet er bevaret et kammer med et barokvindue med kraftige lodposter med hulkehl og sprosser med spidse profileringer. Stuehusets interiør er generelt kendetegnet ved ældre brædde- og plankegulve, barokke og klassicistiske fyldingsdøre og gerichter, samt bræddelofter med synligt bjælkelag. Flere af de barokke døre har bukkehornsbeslag. I selve møllen er der bevaret en stor del mølleinventar.

Miljømæssig værdi

Lindskov Mølles miljømæssige værdi knytter sig til den kulturhistorisk interessante helhed bestående af lade, stald, stuehus og mølle omkranset af pigstensbelægning og samlet omkring gårdspladsen med det centralt placerede træ og stenborner ved indkørslen. Hertil kommer det nu tørlagte, men stadig synlige åløb og mølledam, de til vandføringen bevarede mølledele samt den forhøjede tilkørselsvej, der tilsammen bidrager til opretholdelsen af et velbevaret og helstøbt, førindustrielt kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Lindskov Mølles kulturhistoriske værdi knytter sig overordnet til det intakte, samlede anlæg med mølle, stuehus, stald og lade, der vidner om en karakteristisk, førindustriel produktions- og boform på landet. Hertil kommer længerens funktionsbestemte åbninger i form af porte, døre, vinduer, gavlkvist og luge, de ubrudte tagflader, samt de mange ældre bygningsdele, herunder skorstene, barokke vinduer og murankre. Desuden har de egnskarakteristiske træk i form af den blanke mur i røde sten og det vandret afskårne stråtag væsentlig kulturhistorisk værdi. I møllebygningens ydre knytter de kulturhistoriske værdier sig til bygningen som et velbevaret og repræsentativt eksempel på, hvordan en vandmølle med underfaldshjul så ud i 1700-tallet. Der er således bevaret en række bygningsdele og detaljer, som alle har stor kulturhistorisk værdi, herunder møllehjulet med tilhørende maskineri, stabler efter skodder, læsselugen på første sal, samt den praktiske og funktionsbestemte, lodrette bræddebeklædning på overgavlen der vender ud til møllehjulet.

I møllebygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det bevarede mølleinventar og den oprindelige og ældre, øksetilhuggede tømmerkonstruktion, lemmene i gulve samt alle de for møllen nødvendige maskinelle funktionsdele og detaljer, der fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Der knytter sig endvidere stor kulturhistorisk værdi til den tidligere skænkestue/folkestue og forbindelsen til stuehuset. I stuehusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den næsten intakte, ældre planløsning med stuer mod gården og sekundære rum (bryggers, kælder, køkken og bad i det tidligere pigeværelse) mod åløbet i nord og med direkte udgang til stalden. Hertil kommer den mindre forstue og det traditionelle kammer på loftet, samt de mange oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve og lofter med synligt bjælkelag, barokke og klassicistiske fyldingsdøre og gerichter samt håndsmedet beslagværk. I avlslængernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige og ældre konstruktioner, herunder især ladens egnskarakteristiske, tagbærende stolpekonstruktion, der har fungeret som stormflodssikring. Hertil kommer båsene, spiltorvene, pigstensbelægningen og de ældre revledøre med håndsmedet beslåning, der alle vidner om længernes tidligere funktioner.

Arkitektonisk værdi

Lindskov Mølles arkitektoniske værdi ligger i det samlede anlægs harmoniske og meget helstøbte fremtræden i rød blank mur, med enkle murankre, hvide vinduer og store, ubrudte stråtækte tage. I særdeleshed har de ældre, kulbrændte teglsten en variation i farvespillet, der giver murfladerne et meget markant og levende udtryk. Hvor avlslængerne med sine lukkede langsider og gavle, der kun gennembrydes af mindre støbejernsvinduer, døre og porte, har en udpræget knap og prunkløs fremtræden, har den to etager høje møllebygnings facade med sine varierende døre og vinduer med murstik og læsseluge, en levende og karakterfuld fremtoning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links