Magleby Kirkelade, Lindencrones Stiftelse
.

Magleby Kirkelade, Lindencrones Stiftelse ligger på Kirkevænget 2 i Stevns Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Magleby Kirkelade er opført engang i middelalderen. Men allerede fra midten af 1200-tallet kendes omtale af tiendeafgiften, hvor sognebørnene måtte aflevere en tiendedel af deres afgrøder til præst, kirkebygning og bisp. I den første periode blev tiendekornet opbevaret på kirkeloftet, men da man senere lavede hvælv i kirkerne, blev det nødvendigt at opføre små selvstændige kirkelader. Omkring år 2000 blev boligen mod syd istandsat.

Beskrivelse

Magleby Kirkelade ligger øst for kirken ved siden af præstegården, og er sammenbygget med den lave mur, der omkranser kirkegården. Magleby Kirkelade er en énetages, hvidkalket bygning, der er grundmuret i kalksten over en sorttjæret sokkel med rødt teglhængt heltag, to nyere ovenlys og en hvid skorstenspibe i rygningen. Gesimsen er muret og i gavltrekanterne ses aftrappede blændingsfelter. Midt i østfacaden er en kurvehanksbuet døråbning, hvori der sidder en fyldingsdør med mindre glasfelter. Vinduerne er nyere torammede vinduer med småsprossede ruder og forsatsrammer. Sålbænkene er støbte og sortmalede. Døren og vinduerne er malet mørkegrønne. Kirkeladen er indrettet med to mindre lejligheder, der deles om den centrale forstue, hvorfra der også er adgang ind i den tidligere ildstedsskorsten. Indvendigt er der stor lofthøjde og en blanding af ældre og nyere overflader. Loftrummet er uudnyttet og her ses den kraftige ildsteds-skorsten, der er opmuret i kalksten. Taget er understrøget.

Miljømæssig værdi

Magleby Kirkelades miljømæssige værdi knytter sig til dens nære placering til Magleby Kirke, hvor den som en del af kirkegårdsmuren indgår i helheden omkring kirken sammen med præstegården.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Magleby Kirkelade knytter sig til dens oprindelige funktion som kirkelade, der kan aflæses i de metertykke mure samt den nære placering til kirken. Bygningens funktionsændring til beboelse kan aflæses i den senere tilkomne ildstedsskorsten. Hertil kommer, at man på loftet kan se, at bygningen er opført i kalksten og gennem kalklagene udvendigt kan ane deres karakteristiske størrelse, hvilket fortæller at også kirkeladen er opført i den lokale kalksten, der blev brudt i herregården Gjorslevs brud i Stevns Klint.

Arkitektonisk værdi

Magleby Kirkelade har arkitektonisk værdi, idet den fremtræder som en kraftfuld og sluttet bygningskrop med symmetriske facader og gedigne, metertykke mure med udsmykkede gavltrekanter. Hertil kommer bygningens næsten ubrudte tagflader, enkle farvesætning og prunkløse fremtoning med en lav kurvehanksbuet døråbning. Den dybtsiddende indgangsdør giver kontrast til vinduerne, der alle sidder i plan med facaden, og derved fremstår dørhullet som et hul i massen og understreger bygningens tyngde. Endvidere er der arkitektonisk værdi i de næsten ubrudte tagflader og skorstenspiben i rygningen. I bygningens indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den bevarede del af den ældre planløsning, herunder i særdeleshed forstuen med ølandsflisegulv, kalkede vægge både grundmurede og af bindingsværk samt det synlige bjælkelag. Hertil kommer ildstedsskorstenen og de ældre fyldings- og revledøre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links