Moltrupvej 1
.
Moltrupvej 1
.
Moltrupvej 1
.
Moltrupvej 1
.
Moltrupvej 1
.
Moltrupvej 1
.
Moltrupvej 1
.
Moltrupvej 1
.

Moltrupvej 1 ligger på Moltrupvej 1 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I 1838 blev bygningen opført som distriktsskole af Haderslev By og udgjorde syv vinduesfag. I 1861 blev bygningen forlænget med tre vinduesfag mod vest. Der var distriktsskole i bygningen indtil 1924. I dag ejes bygningen af Haderslev Kommune, og anvendes til kontorlokaler for nabobygningen Sct. Severin Skole, der ligeledes er fredet.

Beskrivelse

Bygningen ligger på hjørnet af Moltrupvej og Slagtergade; nordvest for bymidten. Bag bygningen er der en asfalteret parkeringsplads, som ud mod Moltrupvej afgrænses af murede søjler og plankværk samt af en lille muret portal. Det fritliggende langhus er en ti fag lang, grundmuret bygning i én etage med teglhængt heltag, der har halvt afvalmede gavle samt to murede skorstenspiber med sokkel og gesims i rygningen foruden en bred kvist i den sydvendte tagflade og tre mindre, nyere kviste i den nordvendte tagflade. Bygningen fremtræder i blank mur af gule flensborgsten over en aftrappet sokkel, hvis nederste del er pudset. Gavle og langsider har hjørneliséner, og langsiderne har desuden liséner efter syvende fag regnet fra øst. I langsiderne fanges lisénerne af de trukne, profilerede gesimser, medens de i gavlene fortsættes af overgavlens murplan. Overgavlene har strømskifter op til halvvalmene, hvorunder de afsluttes af en gesims. Facaderne inddeles regelmæssigt af ældre, småsprossede korspostvinduer, mens overgavlene har nyere, men traditionelt udførte, småsprossede, torudede vinduer. Under langsidernes vinduer er der enten blændinger eller torammede, småsprossede kældervinduer. Samtlige vinduer er ældre og hvidmalede. Over alle vinduer er der vandrette stik, og under gadesidens og vestgavlens vinduer samt østgavlens nedre vinduer er der sålbænke. I hver gavl er en revledør med sprosseopdelt overvindue, hvori der er en lanterne i den østvendte. Mod gården er der en nyere revledør ligeledes med overvindue samt en ældre fyldingsdør med ruder i den øverste del. Døre og overvinduer er grønne, undtagen kælderdøren som er brun. I østgavlen fører en fritrappe med løb til hver side op til hovedindgangen. Trappen har muret og skuret base, støbte trin i grov beton samt et smedet værn. I det indre er den ældre planløsning bevaret med midterskillevæg og stuer en suite, forbundet af fløjdøre. Bygningen fremtræder med overvejende ældre materialer og bygningsdetaljer, herunder bræddegulve med linoleum ovenpå, pudsede vægge og lofter samt en- og tofløjede fyldingsdøre med profilerede gerichter. Vinduerne i stueetagen er forsynet med forsatsvinduer. En oprindelig og en nyere trappe fører op til tagetagen, der rummer to større sale, og som materialemæssigt fremtræder meget lig stueetagen, dog er der dels synligt, dels fritliggende bjælkelag i tagetagen. Vinduet i kvisten mod gaden er nyere og har forsatsvindue, mens vinduerne i kvistene mod gården har koblede rammer. Der er kælder under bygningens tre østligste fag, og den fremtræder med støbte gulve, pudsede vægge og lofter og dørene er nyere, plane døre.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i gaden, hvor det klassiske langhus på statelig vis markerer hjørnet af Moltrupvej og Slagtergade. Langhuset markerer sig i gadebilledet, dels ved sin længde og dels grundet den prominente østgavl med den statelige fritrappe, som netop kan anskues på afstand på grund af placeringen på hjørnet. Indgangsportalen med den rundbuede revledør, der flankeres af et plankeværk med murede søjler, adskiller på god traditionel vis gaderummet og det bagvedliggende gårdrum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi i det ydre knytter sig til bygningens konstruktion og materialevalg, der har træk, der minder stærkt om den traditionelle byggeskik i Christiansfeld, herunder anvendelsen af den karakteristiske, gule flensborgsten, den udvendige ligeløbstrappe og det kvartvalmede tag af røde vingetegl. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til bygningens langsider, hvor man i lisénernes placering tydeligt kan aflæse, at bygningen på et tidspunkt er blevet forlænget. Gårdsiden, er afgrænses af en muret portal og et plankeværk med murede søjler.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med den gennemgående midterskillevæg og de en suite beliggende stuer ud mod gaden, der er forbundet af dobbelte fløjdøre. I interiørerne er der tillige bevaret ældre bygningsdele som hovedtrappe, vindfang med overvindue, en- og tofløjede firefyldings-døre samt kannelerede gerichter med let buet profil, bosserede hjørneklodser og buede fodklodser. Gerichternes udformning tilskrives empire stilen og er særegne for Haderslev egnen.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Moltrupvej 1 knytter sig i det ydre til det symmetriske og velproportionerede volumen, der i en afbalanceret stil udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk med enkle materialer og få dekorationer i den blanke mur. Kun de tilbagetrukne facadepartier imellem soklen, lisénerne og overgavlen giver et særpræg til bygningens murværk, der med disse enkle reliefvirkninger opfattes elegante, hvilket understreges af den trukne gesims. Bygningens symmetri kulminerer i østgavlen med fritrappen og det smedede værn samt detaljerne i hoveddørens overvindue, hvor krydsopsprosningen på elegant vis favner en indbygget lanterne.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de højloftede og velbelyste stuer og rum, hvis ældre døre og gerichter med gennemført detaljering og håndværksmæssig kvalitet giver interiørerne et atmosfærefyldt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links