Morten Madsensvej 20
.

Morten Madsensvej 20 ligger på Morten Madsensvej 20 i Samsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Den atten fag lange bindingsværkslænge, hvis otte vestlige fag rummer Morten Madsensvej 20, blev opført som stuehus til en tidligere firelænget gård, der blev udflyttet i 1870. Gården blev nævnt første gang i 1794, hvor det var 21 fag langt. I 1863 blev stuehuset forkortet med tre fag. Ved gårdens udflytning i 1870, blev det tidligere stuehus inddelt i to lejligheder. Den del af stuehuset, som nu udgør Morten Madsensvej 20, omfattede det tidligere stuehus køkken- og bryggersfag, men blev udover beboelse også indrettet til værksted. Bygningens tredje skorsten blev opført i 1894, og i 1896 stod vestgavlen grundmuret med bræddeovergavl. Værkstedet blev nedlagt i 1916 og Morten Madsensvej blev herefter udelukkende anvendt som beboelse. Morten Madsensvej 20 er efter år 2000 blevet restaureret og tækket, hvor blandt andet skorstenen blev opmuret på ny, men på traditionel vis.

Beskrivelse

Morten Madsensvej 20 består af de otte vestligste fag af et atten fag langt længehus. Længehuset er orienteret med gavlene mod øst og vest og ligger med østgavlen ud til ringvejen, der omgiver Nordbys ældste bykerne. Langs bygningens forside er et bredt, pigstensbelagt bælte, der er en sti fra Morten Madsensvej ud til Østre Ringvej. Bygningen omgives også på de øvrige sider af et smalllere bånd af pigsten.

Bygningen er opført i bruntopstolpet bindingsværk med pudsede og hvidkalkede tavl og hviler på en lav sokkel af marksten. Den bærer tillige et stråtækt heltag med halmmønning. I rygningen over Morten Madsensvej 20 sidder en nyere, traditionelt udført skorstenspibe i gul blankmur med sokkel og krave. Den frie gavl er beklædt med en-på-to brunmalede brædder og herunder sidder en brunmalet revleluge. Der sidder et trerammet vindue i gavlen. I gadesidens femte fag fra øst sidder hoveddøren, der er en nyere, traditionelt udført, tofløjet femfyldingsdør med tredelt overvindue og dekorativt udskåret indfatning. Dør og indfatning er malet i brunt og gult. Herover ses en tagskægskvist med et torammet, opsprosset vindue. På havesiden er en ældre havedør med fyldinger og ruder i den øverste del. På samme side ses to enrammede vinduer med tre ruder i lavformat under tagskægget, der giver lys til loftetagen. Vinduerne er både ældre og nyere, traditionelt udførte torammede vinduer med enten fire eller seks ruder i hver ramme. Vinduerne har brunmalede karme og gule rammer og over hvert vindue er malet et fladbuet blændingsfelt.

I det indre ses en traditionel grundplan med en delvis bevaret langsgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i forstue med en nyere, traditionel trappe til tagetagen, køkken og gennemlyst stue mod gaden og badeværelse mod havesiden samt to værelser mod gavlen. I det ene gavlværelse er der gennem en luge i gulvet adgang til et stensat kælderrum. Kælderrummet har pigstensbelagt gulv, stensatte, kalkede vægge og en lille udluftningsåbning mod gaden. Interiøret er præget af traditionel materialeholdning bestående af nyere, traditionelt udførte bræddegulve, nyere flisegulve og ældre bræddelofter med ældre, synligt bjælkelag, ældre fyldingsdøre med ældre messinggreb samt vinduernes ældre anverfere og stormkroge. Tagetagen er uudnyttet, her er gulvet belagt med plader og her ses den ældre tagkonstruktion samt undersiden af stråtaget, der er syet på. Skorstenen er opmuret på traditionel vis i nyere tid. I gavlen er et enkelt værelse med bræddegulve og malet pladebeklædning på vægge og loft.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Morten Madsensvej 20 knytter sig til beliggenheden i den ældste del af Nordby, hvor bygningen indgår som en integreret del af Nordbys velbevarede landsbymiljø i kraft af den traditionelle byggeskik og materialeholdning. Hertil kommer det pigstensbelagte bælte med tagdrypsrende langs bygningen, der er med til at opretholde et autentisk kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Morten Madsens 20 knytter sig til den lange bygnings beliggenhed nær ringvejen, der er et vidnesbyrd om bygningens fortid som stuehuset i et ældre gårdanlæg. Dette afspejler endnu Nordbys ældre bebyggelsesmønster og udvikling, hvor der tidligere sås et bælte bebygget med gårde lige inden for landsbyens omgivende veje (ringvejene), mens den tidligere forte i midten var blevet bebygget med mindre gårde og standsvendehuse omkring gadestævnet og gadekæret.

Hertil kommer Morten Madsensvej 20s egnskarakteristiske bindingsværk med fodrem, gennemstukne bjælkehoveder og en enkelt dok i hvert fag. Den bræddebeklædte overgavl er ligeledes karakteristisk for Nordby, ligesom den tofløjede fordør med overvindue og dekorativt udført indfatning. Hertil kommer den traditionelle tagskægskvist, der har fungeret som åbning til tagetagen og ligesom revlelugen i gavlen samt de ubrudte tagflader vidner om loftetagens tidligere primære funktion som oplagringsplads. Tagskægskvisten har tillige beskyttet udgangen i imod nedfaldende tagmateriale i forbindelse med brand. I de gennemstukne bjælkeender ses flere steder mindre huller, der ifølge lokale oplysninger, kan have båret stænger til tørring af fiskenet. Skorstenspiben vidner endvidere om ildstedet som den eneste kilde til madlavning og opvarmning før i tiden. Ud for den vestlige gavl ses et lille trug, hvis oprindelse og brug er ukendt.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af en ældre grundplan med en delvis bevaret, langsgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i forstue med en traditionel trappe til tagetagen, køkken og gennemlyst stue mod gaden og badeværelse mod havesiden samt to værelser mod gavlen. Også det kølige kælderrum vidner om tidligere tiders mulighed for opbevaring af kuldekrævende varer. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddeloftet med synligt bjælkelag, trappen i forstuen, fyldingsdørene med gerichter og beslagværk samt vinduernes anverfere og stormkroge.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Morten Madsensvej 20 knytter sig til den samlede helhed bestående af den atten fag lange, fritliggende bindingsværkslænge, kendetegnet ved det regelmæssige, bruntopstolpede bindingsværk og de ubrudte, stråtækte tagflader, der understreger bygningens anselige længde. Facadens dekoration begrænser sig til farvesætningen og de tofløjede hoveddøre med overvinduer og sirligt udførte indfatninger, hvorved bygningen som helhed fremtræder med et særdeles karakterfuldt og helstøbt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links