Mosegård ligger på Mosegårdsvej 3 i Assens Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Det fritliggende stuehus ligger nord for avlsbygningerne. Det er 19 bjælkefag langt, grundmuret og med halvvalmet tag. Over indgangsdørene midt i længen er der, både til gårdsiden og til havesiden anbragt en lille trekantgavl med gesimser og et lille halvrundt sprossedelt vindue over døren. Facaderne er i massivt murværk, som er gulkalket. Murværket står på en tjæret granitbeklædt sokkel med et lille fremspring. I murværket er der lejefuger, som er trukket med et huljern således, at der gennem kalkningen ses en vandret markering (der er ikke spor efter farvning). Vindueshullerne er med støbte sålbænke, der fremtræder malet i samme farve som karmene, og vinduerne er der afsluttet med et lige helstensstik. Murkronen er afsluttet med en trukket hvidkalket gesims, og umiddelbart under gesimsen ses nogenlunde taktfast en række ankre smedet med en lille krølle for neden. Disse ankre har været anvendt til fastgøring at stillads ved tækkearbejde. Til gården er i vestenden indmuret en marmortavle med ejere af Mosegård.

Taget på stuehuset blev i 1960 omlagt med grå bølgeeternitplader og i rygningen er en enkelt glat skorstenspibe muret i gule sten, som er afdækket med en betonplade. Taget er uden tagrender. Indgangene fra såvel have- som fra gårdside er udstyret med tofløjede fyldningsdøre med indfatninger og fordakninger. Havedørens øverste fyldningsfelt er sprossedelt, sådan at inddelingen langs rammetræet har små farvede glas. Indfatning og fordakning er trukket i hvidkalket puds. Døren i gårdsiden er i dag ikke sprossedelt, men har et overvindue med diagonal sprossedeling. Fordakning og indfatninger er udført i mørkegrønt malet træ, mens indfatningens rudeudsmykkede sokkel er malet lysegrøn. Begge døre har over fordakningen et halvrundt torammet vindue med stjerneinddelte sprosser. Omkring vinduet er der et hvidkalket pudset bånd. Ved indgangen fra gårdsiden er en tre trins høj, tresidet granittrappe. Foruden de to indgangsdøre findes en bryggersindgang med en enfløjet dør og en senere tofløjet dør i vestgavlen. Alle vinduer er torammede med klassicistiske profiler og med trerudede rammer. Karmene er malet mørkegrønne, mens rammerne er lysegrønne. Den lange østlænge, umiddelbart syd for stuehuset, har indkørselsport fra gaden og er indrettet til stald. Facaderne er omsat til mur, og står, undtaget sydgavlen, gulkalket over det huljernsfugede murværk. Sokkelen er tjæret og den murede udkragede gesims er hvidkalket. Over portåbninger og ved kvistlugen over indgangen i gården er gesimsen ført over åbningerne med en bue. Til gårdsiden er der for hvert fag en lille udluftningsåbning under gesimsen.

Sydgavlen er opført af kløvede kampesten, som står ubehandlet. Det halvvalmede tag er lagt med rødmalede bølgeplader af jernblik. Taget er sammenbygget med sydfløjens noget større tag og ingen steder ses tagrender. Tagpladerne blev oplagt i 1932 ovenpå stråtaget. Gadeproten lukkes med en tofløjet port, som til daglig er lukket op langs portrummets hvidkalkede vægge. Portfløjene er udført som almindelig revledøre uden fyldninger eller dekorationer. I gården er tofløjet grønmalet revledør til stalden og over denne en ligeledes grønmalet kvistluge. Til gadesiden en enfløjet revledør og i sydgavlen en bred revledør. Alle vinduer er af grønmalet støbejern med otte ruder.

Vestlængen er kortere end østlængen. Den fremstår nu noget længere, fordi sydfløjen i 1924 blev øget i dybden, hvorved det har været nødvendigt at forlænge vestsiden med et stykke grundmur. Bygningen har bindingsværk mod vest, og gårdside er omsat til mur. Den er indrettet til stald. Østsiden og nordgavlen er muret over en tjæret sokkel og afsluttet med en gulkalket overflade. Murkronen er afsluttet med en muret, udkraget hvidkalket gesims svarende til østlængens. Vestsiden er af bindingsværk stillet på en ret høj tjæret sokkel, som består af et par skifter syldsten, hvorpå der er muret en ca. 30 cm høj sokkel. Den 20 fag lange bindingsværkvæg er opdelt med løsholter og dokke, og der er ingen skåafstivninger. Bindingsværkets tavl er gulkalkede, mens tømmeret er tjæret. Bjælkelaget er kæmmet over topremmen og tagudhænget er udført med et bredt sugfjæl. De sydligste fag er grundmurede med en muret udkraget gesims, som støder op til sugfjælen. Gavlen er sammenbygget med sydfløjens murværk. Taget er i nord afsluttet med en halvvalm og beklædt med rødmalede bølgeplader af jernblik. Der er ingen tagrende. Til gården findes dels en oprindelig port med buet overkant, dels en senere portåbning uden portfløje. Den oprindelige port har grønmalede glatte revledøre lagt uden på murplanet. Den senere åbning har ikke respekteret bygningens dimensioner, hvilket medfører, at gesimsen går ned i en bue over porten på grund af manglende bæring. I nordgavlen er en grønmalet revledør til et lokum og i sydgavlen er en indadgående revledør i en kraftig plankearm. I vestsiden grønmalede revlelemme samt grønmalede tofagsvinduer dels med trerudede rammer, dels med seksrudede rammer. Sydlængen (tværlængen) er væsentlig dybere end de øvrige længer. Den var oprindelig i samme bredde og formodentlig med bindingsværk i sydsiden. I 1924 blev længen udvidet i dybden. Bygningen er nu i fuld grundmur og dækket med et tag, der har mindelser om et mansardtag.

Bygningen er indrettet til lo og lade. Facaderne er muret med huljernsfuger og gulkalket på samme måde som øst- og vestlængens. Gårdsiden har samme sokkel og gesims, sydsiden er langt mere spartansk. At dømme efter murværket var der oprindelig bindingsværk i bagsiden, men muligvis blev den erstattet med grundmur i forbindelse med udvidelsen i 1924. Tagfladen er knækket og minder om et mansardtag. Den nederste del har samme hældning og højde som tagene på øst- og vestlængen. Den øverste del af taget har en hældning på ca. 30 grader. Den øverste del har en lille gavl i linie med rygningen på øst- og vestfløjen. Taget er beklædt med rødmalede bølgeplader af jernblik. Under taget ligger stråtaget. I gårdsiden er der to porte, hvoraf den østre har grønmalede glatte revledøre. Den vestre mangler sinde fløje. Sydsiden har dels to tofløjede revleporte, som går helt op til taget, dels tre støbejernsvinduer med ni ruder. Øst for gadeporten ligger svinestalden. Den blev opført i 1908 i gule mursten. Den står gulkalket i lighed med de øvrige bygninger. Taget blev i 1960 omlagt med bølgeeternitplader.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links