Nørregade 1
.

Nørregade 1 ligger på Nørregade 1, hj. af Fjordgade i Aalborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bydelen omkring Aalborgs Frue Kirke udgjorde indtil engang midt i 1600-tallet en selvstændig landsby, Fruebyen, og området rummer stadig enkelthuse, gadeforløb og gårdinteriører fra tiden før området omkring Nørregade blev en del af Aalborg by. Fruebyen husede ikke store købmandsgårde, som området ved Østeråen og Vesterå, men bestod af hovedsagligt af beskedne huse.

I slutningen af 1960erne skete der flere forandringer i den gamle Frueby. Stormagasinet Anva blev opført, hvilket betød nedrivning af flere fine, gamle huse i Fjordgade. Derudover var der planer om at lave et gadegennembrud gennem den gamle Frueby ved en videreførelse af Dag Hammerskjoldsgade. Planen blev dog aldrig udført, men de omfattende planer udløste udarbejdelsen af en bevaringsplan, der skulle sikre nogle af de gamle bygninger. Man gennemførte en sanering i området mellem Nørregade, Fjordgade, hovedbibliotektet og shoppingcenteret Friis (tidligere Anva), hvor de ikke bevaringsværdige bygninger i gårdrummene blev nedrevet. Derefter genopførtes en række bevaringsværdige bindingsværkhuse fra andre steder i byen, som på daværende lå tidspunkt lå i magasin, på adresserne 4, 6 & 8. Disse genopførelser gav området det lidt hånlige tilnavn Bindingsværksreservatet, men de skabte nogle fine gårdrum, som man i dag finder bag Fjordgade 2. Inden for det lille areal mellem Nørregade, Fjordgade, hovedbibliotektet og et shoppingcenter (Friis) ligger ikke mindre end tre fredede bygninger, og de resterende bygninger er vurderet som bevaringværdige.

Nørregade 1 ligger i den lille enklave af bindingsværkshuse, og er en del af områdets oprindelige bygningsmasse. De fredede bygninger er opført som dele af en bygård.

Hjørnegavlhuset Nørregade 1 og længen ned mod Fjordgade er formentligt opført ca. år 1600. På gadesiden bærer bygningen et knægtbygget stokværksfremspring over stueetagen med typiske enkle knægte, såkaldt Aalborg knægte. Gavlen mod Nørregade er senere skalmuret, ud fra det klassicistiske udtryk at dømme formentlig engang i starten af 1800-tallet. I brandtaksationerne fra 1761 er bygningen beskrevet med en længe mod Fjordgade på hele 24 fag, men i dag fremstår Fjordgadelængen afkortet til kun 10 fag. Mod Nørregade står en 12 fag lang længe, hvis gadeside er blevet grundmuret i stuen, mens 1. sals bindingsværk er oprethold dog med bortfjernelsen af oprindelige skråstivere. Gårdsiden er i højere grad bevaret i oprindelig stand med en højstolpekonstruktion. Midt på længen er der tilføjet et udbygning af nyere dato formentligt engang i 1700-tallet. Den nordlige ende langs Fjordgade er i dag erstattet af et 1800-tals byhus, Fjordgade 2 (også fredet).

Ved en facaderenovering i 2000erne fremkom tavlenes mønstermuring, der givetvis har fremstået upudset og umalet ved opførelsen.

Beskrivelse

På hjørnet af Nørregade og Fjordgade ligger to bygninger: Et hjørnegavlhus, der vender facaden mod Fjordgade samt et forhus, der vender facaden mod Nørregade. Begge bindingsværksbygninger er to stokværk høje og står med rødtopstrøget tømmer og hvidkalkede tavl, samt udkraget andet stokværk, gennemstukne bjælkehoveder og røde teglthængte heltage. Gavlen mod Nørregade er grundmuret og vinduerne er traditionelle, torammede vinduer med koblede rammer, som er malet i en mørk, grøn nuance. Mod gården har bygningen en større lude, og tavlene er kalket gule, mens bindingsværket er brunt. I tagfladen mod gården sidder et nyere samt flere ældre, ovale ovenlys. I rygningen sidder to murede, zinkinddækkede skorstenspiber. I det indre er i stueetagen indrettet et moderne butiksmiljø, mens føstesalen og den udnyttede tagetage i bygningen som vender mod Fjordgade, er indrettet til beboelse. Det indre er generelt kendetegnet ved en nyere rumfordeling og nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Der findes døre og gerichter i kopi af ældre, samt ældre, synlige loftsbjælker.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den markante placering på hjørnet af Nørregade og Fjordgade, hvor især den høje, imposante gavl dominerer den foranliggende plads.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig til beliggenheden, idet de to længer er med til at opretholde Aalborgs middelalderlige gadeforløb. Den kulturhistoriske værdi relaterer sig endvidere til den traditionelle bindingsværkskonstruktion i to stokværk med knægtbåret og udkraget andet stokværk mod gaden samt gennemstukne bjælkehoveder, der viser tilstedeværelsen af et højt styrterum. Hertil kommer længen mod Fjordgades velbevarede fremtræden som hjørnegavlhus med skråt afskåret smigfag i den klassicistiske gavl, samt gårdsidens stokdeling, der tyder på en tidligere svalegang. I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til de ældre bygningsdele, herunder de synlige loftsbjælker.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi ligger i den traditionelle fremtræden med kraftigt, udkraget bindingsværk, ældre vinduer og den mod gaden, ubrudte tagflade. Mod Nørregade har bindingsværket et udpræget repræsentativt udtryk med en regelmæssig, taktfast rytme samt tætsiddende, småsprossede vinduer i samtlige af andet storværks fag. Facaden mod Fjordgade har med sit velbevarede bindingsværk i begge stokværk, korte knægte samt tagskægsknægte over de gennemstukne bjælkehoveder, en rig og særdeles karakterfuld fremtræden. Hertil kommer gavlens tegldækkede smigfag med den markante tandsnitsgesims, som arkitektonisk løfter bygningen, og på elegant vis integrerer den grundmurede facade i de to bindingsværkslænger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links