Nørregade 5-7, Christiansfeld ligger på Nørregade 5 og 7, hj. af Kirkepladsen i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev på anbefaling fra Christian den VII grundlagt i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og arbejdsomhed. Den H-formede byplan, hvor kirkepladsen forbinder de to hovedgader, antyder trossamfundets idealer om arbejdsomhed og regelmæssighed. Samtidig er byen i vid udstrækning kønsopdelt med de kvindelige institutioner (Søsterhus, Enkehus og Pigeskole) samlet i Nørregade og de mandlige (Brødrehus og Drengeskole) i Lindegade, dog med huse for familier i begge gader. Nørregade 5 er opført i 1773 for snedker J. Chr. Schramm i en etage. I 1776 blev huset udvidet og i 1863 er førsteetagen sandsynligvis kommet til.

Nørregade 7, Forhuset mod Kirkepladsen, er opført i 1770 for Brødremenigheden som en kopi af førstehuset. Soklen har tidligere været rødkalket, men er senere blevet afrenset. Indvendigt er lejlighederne istandsat i nyere tid.

Beskrivelse

De to forhuse ligger på et hjørne i Christiansfeld mellem andre lave byhuse og med mindre baghaver. Mellem de to fredede bygninger findes en lav mur og to ældre sidehuse, der ikke indgår i fredningen. Forhuset Nørregade 5 er i to etager, grundmuret og gulkalket over en sortmalet sokkel. På Facaden ses et muret bånd mellem etagerne og en muret gesims, der begge er hvidmalede. Taget er kvartvalmet, belagt med røde vingetegl og i rygningen ses to murede skorstenspiber med sokkel og krave. På havesiden er de seks østligste fag gjort bredere og springer frem. På havesiden er de seks østlige fag gjort bredere og springer frem, mens den vestlige del delvist er dækket af et af de ikke fredede sidehuse. Vinduerne er alle kurvehanksbuede og består af dels firerammede dels seksrammede vinduer. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med overvindue. Havedøren er en ældre tofløjet dør med småt opsprossede ruder og overvindue. Indvendigt er i entreen en velbevaret ældre trappe og en delvist bevaret grundplan med to lejligheder på hver etage. I lejlighederne findes en blanding af ældre og nyere materialer samt nyere køkkener og badeværelser. Af ældre bygningselementer findes flere fyldingsdøre, gerichter, og lodposter. Forhuset Nørregade 7 er i én etage, grundmuret og fremstår i blank, gul mur over et kampestensfundament og en kælder. Soklen er muret ligesom gesimsen, og taget er kvartvalmet, belagt med røde vingetegl. I hver tagflade sidder en mindre heltagskvist og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Vinduerne er dels af firrammede, dels torammede. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med overvindue. I hver gavl sidder øverst et rundt vindue. Alle vinduer og døre har murede indfatninger og stablerne fra de tidligere skodder er bevaret. Fra havesiden er der adgang til to små lejligheder i stueetagen, mens der fra gaden er adgang til en entre med en bevaret en ældre trappe som fører til lejligheden på første sal. Stueetagen er præget af en nyere planløsning og nyere overflader. De nyere overflader er udført i kopi af de oprindelige, med brede træplanker, pudsede vægge og fyldingsdøre. På førstesalen er bevaret flere oprindelige døre med beslagværk og dørgreb, samt vinduer med barokke lodposter. I kælderen, der fungerer som opbevaringrum, er der teglstensgulve og kalkede vægge, samt spor efter en ovnniche.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for begge huse knytter sig til bygningerne som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der følger en reguleret byplan med to parallelle gader, Lindegade og Nørregade, forbundet af stræder og den centrale Kirkeplads. Helheden er tillige understreget gennem et ens materialebrug og formsprog. Den miljømæssige værdi for Nørregade 5 knytter sig endvidere til bygningen som et element i husrækken samt til sammenhængen mellem de små side- og baghuse, der findes i forlængelse af husets vestgavl. Forhuset mod Kirkepladsen har en stærk miljømæssige værdi da huset indgår som en del af den centrale kirkeplads, hvor det sammen med Lindegade 17, Første huset, ligger på østsiden af pladsen og indrammer det gamle Sprøjtehus. De tre bygninger danner tilsammen en symmetri mod øst, der elegant passer sammen med den overfor liggende kirkes symmetriske facade.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for bygningerne knytter sig til sammenhængen med den særegne bygningskultur i Christiansfeld, der er inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at Christiansfeld aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og det bedst bevarede i Europa.

Den særegne bygningskultur er karakteristisk ved Brødremenighedens grundidé om en social fællesskabs- og lighedstanke; det var ikke individer, men fællesskabet som byggede. Dette ses især i de klart afgrænsede volumener med kvartvalmede tage, og udvendige trapper til hoveddørene. Disse træk er særligt synlige i Nørregade 7, der tillige har mure af den karakteristiske, gule Flensborgsten, spidse tagkviste og runde vinduer i gavlen samt stablerne fra de tidligere skodder, der førhen var almindelige i byen. Hertil kommer de indvendige, oprindelige bygningsdetaljer, herunder trappegelænderets udformning med de udskårne rundbuede mønstre og barokke fyldingsdøre med hjerteformet beslagværk. For alle detaljer gælder det, at samme former og figurer kan genfindes i andre af Christiansfelds bygninger, hvilket vidner om en motivmæssig stringens, der stemmer overens med Broderskabets åndelige idealer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Nørregade 5 knytter sig til facades rene udtryk, der deles af det hvide bånd og gesimsen, og som sammen med de hvide vinduer træder frem i den gule facade. Hertil kommer de store ubrudte tagflader, som virker markante og rolige, samt hoved- og havedør hvis detaljer er fremhævet med skiftende grå nuancer. Den arkitektoniske værdi for forhuset mod Kirketorvet knytter sig til det fritstående og velproportionerede volumen, der har et karakterfuldt udtryk med de stramt komponerede langsider og gavle med få, men markante detaljer, herunder murede indfatninger og gesims samt den høje, bræddebeklædte kvist. Udtrykket er roligt og afbalanceret hvilket understreges af facadens gennemgående symmetri med centralt placeret trappe, dør og kvist, samt af rygningens to symmetrisk placerede skorstenspiber.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links