Nygade 66
.
Nygade 66
.
Nygade 66
.
Nygade 66
.

Nygade 66 ligger på Nygade 66 i Aabenraa Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Oprindeligt bygget som bindingsværkshus engang før 1744, uden kviste i tagfladen og med to skorstenspiber i tagryggen. Bygningen blev grundmuret i løbet af 1800-tallet. Barber Jürgen Høcker bliver nævnt som husets ejer i 1722.

Beskrivelse

Bygningen ligger på en hjørnegrund i Nygade, der er en del af den ældre bykerne i Aabenraa. Bygningen indgår i gadeforløbet, men har fritstående gavle. Bygningen er opført i én etage med grundmuret facade og gavle, bræddebeklædte, gråmalede gavltrekanter og en gårdside i sorttjæret bindingsværk. Soklen er ligeledes sort, mens mur og tavl er hvidkalkede. Facaden afsluttes af en enkel, muret gesims, mens gårdsiden har et sorttjæret sugfjæl. I murene ses flere murankre. Bygningen har et rødt, teglhængt heltag med en lille pultkvist i tagfladen mod gaden og to mod gården samt i rygningen en nyere skorstenspibe med sokkel og krave. I facadens ses en nyere, tofløjet fyldingsdør, der er malet i lysegrå og mørkeblå farver, og udført i kopi af den oprindelige dør, med runde ruder i den øverste del. I gårdsiden findes en nyere brunmalet revledør.

Bygningens vinduer er i facaden og i sydgavlen torammede, mens de i gårdsiden og nordgavlen er etrammede. Alle vinduer er nyere, gråmalede vinduer udført med koblede rammer, hvor der er termoruder i den inderste ramme. Indvendigt er en ældre grundplan delvist bevaret med en centreret gennemgående diele, med stuer i den sydlige del og køkken og bad i den nordlige del. Fra dielen går en nyere trappe op til første sal, hvor der er et værelse til begge sider samt et badeværelse mod gården. Overfladerne er overvejende nyere, men traditionelt udført med bræddegulve i stuerne og klinkegulv i dielen samt traditionelle bræddelofter mellem de ældre, synlige loftbjælker. Badeværelserne og køkkenet er med nye elementer. Flere ældre fyldingsdøre og gerichter er bevaret og bindingsværksværket i dielen fremstår med malede tavl og ubehandlet træværk.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Nygade 66 knytter sig til beliggenhed på hjørnet af Nygade, der giver bygningen en markant placering i gadeforløbet. Endvidere bidrager den lille grønne gårdhave mod syd og den pigstensbelagte gårdsplads mod vest til et helstøbt og idyllisk miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens udførelse som et enkelt og traditionelt langhus, der oprindeligt var opført i bindingsværk, hvilket var almindeligt i 1700-tallet og som stadig kan aflæses i gårdsiden. Bygningens grundmurede dele vidner om den efterfølgende udvikling i 1800-tallet, hvor man for at sikre husene bedre mod brand, udskiftede bindingsværket. Der er endvidere tilknyttet en vis prestige til det at grundmure, og netop derfor ses det her, at det er siderne mod offentligheden, der er grundmuret. Hertil kommer, at den kulturhistoriske værdi tillige knytter sig til de traditionelle bygningsdetaljer, herunder gårdsidens bindingsværk med gennemstukne spærender og sugfjæl samt gavlenes bræddebeklædning.

I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med den gennemgående diele, der er et egnskarakteristisk træk for Sønderjylland. Hertil kommer de bevarede hængsler på hoveddøren samt den enkle materialeholdning, herunder trægulve og bræddelofter med synlige bjælker og fyldingsdøre, der ligesom bygningens størrelse afspejler bygningens opførelse som bolig til byens mindre bemidlede klasser.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for bygningen knytter sig i det ydre til den enkle bygningskrop med det dominerende stejle tag. Hertil kommer den enkle facade med de næsten kvadratiske vinduer, der giver et enkelt udtryk og en horisontal opdeling, der videreføres ved gavlenes skæring af bræddebeklædningen. Farveholdningen med de gråmalede vinduer gør at disse skiller sig ud fra den hvidmalkede mur, det samme gælder døren, der endvidere har mørkeblå optrukne felter, der hermed fremhæver de udskårede detaljer og samtidig underbygger den enkle symmetri.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links