Nytorv 3, Skælskør ligger på Nytorv 3 i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Nytorv 3 blev opført af købmand Otto Vallentin i årene 1817-1819 som forhus til en ny købmandsgård. Længen blev opført i egebindingsværk med udmurede tavl og teglhængt heltag i 24 fag til gadesiden og 21 fag mod gården. Forhuset blev blandt andet indrettet med butik, portrum, beboelse og borgestue til folkeholdet. Den midterste del af gadefacadens bindingsværk, otte vinduesfag, blev i 1950'erne erstattet med grundmur. De otte fag var tidligere butik med høje vinduer og en dør. Bygningen blev gennemgribende restaureret i 1980'erne.

Beskrivelse

Forhuset, der står i bindingsværk og grundmur, ligger på Nytorv i Skælskør, hvor det sammen med nr. 1 danner torvets afgrænsning mod vest. Forhuset er mod syd bygget sammen med nr. 1, mens den nordvendte gavl er fritstående. På gavlen ses flere enkle murankre, to mindre revleluger og et nyere, mindre halvtag. Bygningen, der er i én etage, ligger på en skrånende grund, således at facadens høje kældersokkel på gårdsiden bliver til en fuld kælderetage. Nytorv 3 er kendetegnet ved en bred vognport med en tofløjet revleport, nyere opsprossede vinduer udført i kopi af de oprindelige, en hovedgesims af træ og et ubrudt, teglhængt heltag med fire skorstenspiber med sokkel, bånd og krave i rygningen. På facaden ses en marmormindetavle med inskriptionen I. H. Aarestrup 1868. Gårdsiden har to hoveddøre, som nås via overdækkede trapper langs med bygningen, samt to kælderindgange. I det indre er den sydlige del af bygningen kendetegnet ved en delvist opbrudt planløsning med en større, gennemlyst stue med køkken ud til gården samt mindre værelser mod gården og vognporten. Der er bevaret fritstående stolper samt det oprindelige bræddeloft med loftsbjælker, der dog er skjult bag et nyere, sænket loft. Den nordlige del af bygningen har bevaret det gennemgående hovedskillerum med mindre stuer mod gaden og køkken mod gården. Der er ydermere bevaret flere oprindelige fyldingsdøre, gerichter og brystningspaneler. Bygningens vinduer har koblede rammer og er alle med traditionelt udførte, hulkehlslodposter. Trapperne, der forbinder kælderetagen med stueetagen, er begge nyere. Der er kælder under hele bygningen med de oprindelige tegl- og pigstensgulve, bindingsværksvægge med tavl af ubrændte lersten samt ældre revledøre. Tagetagen er uudnyttet og har bræddegulv, ældre bærende konstruktioner samt fast undertag.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den prominente placering på den skrånende grund ved Nytorv, ved indfaldsvejen fra Sorø, hvor det lange forhus sammen med Nytorv 1, er med til at opretholde kulturmiljøet og den historiske købstadsbebyggelse ved torvet.

Kulturhistorisk værdi

I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhuset som en velbevaret repræsentant for en klassicistisk købmandsgård fra et mindre købstadsmiljø. Dette ses blandt andet i forhusets centrale placering, længden på hele 24 fag mod gaden, samt i den brede port, den høje kælderetage og i de ubrudte tagflader. De ubrudte tagflader og gavlens mindre revleluger viser, at tagrummet var til opbevaring af varer, ikke til beboelse. Hertil kommer de traditionelt udførte fire skorstenspiber, de opsprossede vinduer, der er udført i kopi af de oprindelige samt facadens inskriptionstavle, der alle vidner om bygningens alder. Den kulturhistoriske værdi knytter sig desuden til den tidstypiske og meget markante forskel på den repræsentative facade med den regelmæssige fagdeling og vinduessætning og den udpræget funktionelle gårdside med uregelmæssig vinduessætning, hoveddøre og kælderindgange. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med bred vognport, gennemgående hovedskillerum samt fuld kælder og uudnyttet tagetage. Hertil kommer rumfordelingen med stuer mod gaden og køkkener og badeværelser mod gården, samt de ældre bygningsdele, herunder fyldingsdøre, gerichter og brystningspaneler. Flere af de bevarede, synlige stolper i de dele af bygningen, hvor hovedskillevæggens tavl mangler, bærer præg af at være stolper, hvor et brandskadet yderlag er hugget af. Disse stolper er sandsynligvis genanvendt tømmer fra den brand som hærgede Skælskør i 1806, og som efterfølgende muliggjorde anlæggelsen af Nytorv. Kælderens næsten intakte planløsning og oprindelige bygningsdele, herunder tegl- og pigstensgulve, revledøre og bindingsværksvægge med lersten, har ligeledes stor kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den langstrakte bygningskrop med den markante sokkeletage, de tætsiddende vinduer og det formfuldendte, ubrudte tegltag, der tilsammen resulterer i et solidt, roligt og prunkløst udtryk. Denne fremtræden understreges af den traditionelle farvesætning med sort sokkel, gule mure, mørkt opstrøget bindingsværk og vinduer, samt hvid hovedgesims og rødt tegltag. Hertil kommer, at bygningens få dekorative detaljer i form af enkle murankre, inskriptionstavle og de hvide bånd på skorstenene, alle tilpasser sig den afdæmpede og dog markante fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links