Per Poulsensvej 8 A
.

Per Poulsensvej 8 A ligger på Per Poulsensvej 8 A i Samsø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev sandsynligvis opført før 1812. Bygningen var da ti fag og indrettet med værksted og beboelse. I 1918, hvor karetmager Aksel Pedersen overtog den nordlige del af bygningen, var der stald og tærskelo i de nordligste fag og værksted i den resterende del af bygningen. I det ydre var der under tagskægskvisten en dør og et smalt vindue. I 1918 blev dør og vindue erstattet af et vindue, i bredden svarende til facadens øvrige vinduer. Staldarealet blev inddraget i karetmagerværkstedet. I 1970erne blev den nordre del indrettet til beboelse, loftet blev ligeledes indrettet og den nederste del af nordgavlen blev grundmuret. Ved indretningen til beboelse blev fyldingsdørene tilført fra andre ældre bygninger i Nordby og bjælkelaget blev hævet.

Beskrivelse

Per Poulsensvej 8A ligger lidt tilbagetrukket fra gaden i kort afstand fra gadekæret centralt i Nordby på Samsø. Foran bygningen er en forhave og bagved er ligeledes en lille have. På havesiden er et kort, grundmuret sidehus, der ikke er omfattet af fredningen.

Per Poulsensvej 8A er et ni fag langt længehus med et grundmuret udskud bygget ud fra den nordlige gavl. Forhuset hviler på en lav sokkel af marksten og er opført i sortopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl. Forhuset bærer et stråtækt heltag med halmmønning. Forhuset har også en tagskægskvist mod gaden, en skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen og en bred stråtagskvist mod haven. Gavltrekanterne på forhus og udhus har tjæret bræddebeklædning med vindskeder. Den nederste del af sydgavlen er grundmuret og hvidkalket. Udskuddet er teglhængt og grundmuret med hvidkalket murværk. I facadens midterste fag sidder hoveddøren, der er en nyere, traditionelt udført, enfløjet fyldingsdør med ruder i den øverste del, indfatningen har en lille konsolbåren fordakning. Foran hoveddøren er en støbt trædesten over pigstensbelægningen, der løber omkring hele huset. I første fag er en nyere, traditionelt udført tofløjet revledør foran en tofløjet halvdør med helruder. Der er indgang til udskuddet gennem en nyere revledør. Over tredje fag er en stråtagskvist med et lille, opsprosset vindue. Mod gården er en revledør foran en halvdør med helruder. På denne side er enkelte løsholter malet på murværket. I forhuset er vinduerne fortrinsvis nyere, traditionelt udført torammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Der ses også enkelte ældre, torammede, småtopsprossede vinduer med en gående ramme hængt på lodposten. Alle vinduer er ligesom hoveddøren og revledørene i to blå nuancer.

Det indre har en delvis ældre grundplan med en forstue og et værelse mod gaden og et tidligere værksted i den nordlige del af bygningen. Den sydlige del af bygningen er indrettet med en gennemlyst stue med åben adgang til et køkken, der vender mod gaden. Der er indrettet badeværelse i den nordlige del mod havesiden. Via en nyere trappe i forstuen er der adgang til tagetagen, der indrettet i nyere tid med en repos og et værelse i hver gavl. Her er de ældre hanebånd synlige, skråvæggene er beklædt med glatte plader eller malede brædder. Interiøret i stueetagen er præget af traditionelle overflader og bygningsdele med bræddegulve, bræddelofter med synligt bjælkelag, hvoraf flere er ældre, ældre fyldingsdøre og de ældre vinduers anverfere og stormkroge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Per Poulsensvej 8A knytter sig til beliggenheden den ældste del af Nordby nær gadekæret, hvor bygningen indgår som en integreret del af Nordbys velbevarede landsbymiljø i kraft af den traditionelle byggeskik og materialeholdning. Hertil kommer bygningens let tilbagetrukne placering fra gaden, hvor forhaven med et lavt stakit giver en stemningsfuld indramning af bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Per Poulsensvej 8A knytter sig bygningens beliggenhed nær gadekæret og den ret klejne størrelse, der er et vidnesbyrd om Nordbys ældre bebyggelsesmønster og udvikling, hvor der tidligere sås et bælte bebygget med gårde lige inden for landsbyens omgivende veje, mens den tidligere forte i midten var blevet bebygget med mindre gårde og standsvendehuse omkring gadestævnet og gadekæret. Hertil kommer Per Poulsensvej 8As egnskarakteristiske bindingsværk med fodrem, gennemstukne bjælkehoveder, en enkelt dok i hvert fag, men uden skråbånd. De bræddebeklædte overgavle er ligeledes karakteristisk for Nordby, ligesom fordøren med den konsolbårne trægesims. Hertil kommer den traditionelle tagskægskvist, hvor den med den tidligere indgangsdørs placering nedenunder, har beskyttet udgangen i forbindelse med eventuelt nedfaldende tagmateriale i forbindelse med brand. Tagskægskvisten har endvidere fungeret som åbning til tagetagen, der før i tiden anvendtes til opbevaring. Skorstenspiben vidner om ildstedet som den eneste kilde til madlavning og opvarmning før i tiden. Hertil kommer de nordlige fags tofløjede revledør, der vidner om disse fags tidligere anvendelse som værksted. Hertil kommer de ældre vinduer, der er hængt på lodposten, hvoraf to er i et mindre format, der alle vidner om bygningens høje alder.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af en ældre grundplan, herunder værkstedet i den nordlige del, hvor de kampestenssatte dele af gavlvæggen vidner om dette rums funktionsbetingede oprindelse. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftets synlige bjælkelag med stejlehuller efter tidligere skillevægge, der har været udført med lerklinede tavl, der sammen med længens ringe dybde vidner om bygningens oprindelse i første halvdel af 1800-tallet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Per Poulsensvej 8A knytter sig i det ydre til det lille, fritliggende hus, hvor det regelmæssige bindingsværk, farvesætningen og de næsten ubrudte tagflader giver bygningen et særdeles karakterfuldt og helstøbt udtryk. Udtrykket er enkelt og facadens dekoration begrænser sig til hoveddøren og dens dekorativt udførte indfatning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links