Postholderens Hus ligger på Storegade 23 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført ca. 1770-80, formentlig med Lorentz Jacobsen, Aabenraa, som bygmester. Der kendes ingen postholder i Augustenborg; huset var fra 1796 beboet af den hertugelige mundkok Andreas Iversen.

Beskrivelse

Postholderens Hus ligger på den nordlige side af Storegade, som løber parallelt med Slotsalléen, der fører op til Augustenborg Slot. Postholderens Hus er en grundmuret og hvidkalket bygning i en etage med et afvalmet, teglhængt saddeltag. I tagfladen mod gaden sidder et mindre ovenlysvindue, mens der i tagfladen mod gården sidder en muret skorsten, en udluftningshætte samt flere mindre ovenlysvinduer. Den østvendte overgavl er i bindingsværk, mens der på den vestvendte gavl ses flere murankre. Facaden er kendetegnet ved en smal gavlkvist med to mindre vinduer, pilastre med sandstenskapitæler, en profileret gesims og et uglehul i gavltrekanten, samt et centralt placeret dørparti med buet murfals foroven. Hoveddørens overvindue har et udskåret rammeværk med rocailleagtige slyngranker og drueklaser, mens den tofløjede hoveddørs slagliste er en kanneleret pilaster med udskåret kapitæl. De to dørfløje har svungne fyldinger med udskårne druemotiver øverst og hoveddørens oprindelige beslagværk er bevaret. Facaden og den vestvendte gavls vinduer er étrammede og opsprossede i tolv ruder. Vinduerne har svungne fordakninger og overkarm, mørkegrønne karme samt hvidmalede rammer. Gårdsiden står med korspostvinduer og torammede vinduer med mørkegrønne karme og sålbænke, samt en trefløjet fyldingsdør med rombeformet vindue i øverste fylding. I det indre er bevaret en traditionel planløsning med klinkebelagt diele med en traditionel ligeløbstrappe med drejede balustre, der fører til overetagen, samt stuer mod gaden og køkken mod gården. I den østlige side af bygningen findes en større åbning i den gennemgående midterskillevæg. Gulvene er traditionelle bræddegulve, og lofterne er bræddebeklædte eller med listebeklædte træplader og synligt bjælkelag. Der er bevaret flere ældre og traditionelle fyldingsdøre med ældre gerichter og beslagværk, og hoveddøren har håndsmedede bukkehornsbeslag. Overetagen er indrettet med værelser og bad. Der findes en mindre kælder under bygningen.

Miljømæssig værdi

Postholderens Hus miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Storegade, hvor den rokokoinspirerede bygning er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb, samt sikre den kulturmiljømæssige forbindelsen mellem slot og by.

Kulturhistorisk værdi

I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den grundmurede bygnings rokokoinspirerede formsprog og dekorative elementer, som ses i de étrammede vinduers svungne overkarme og murfalse, i overvinduets rocailleformede slyngranker og drueklaser, i de to dørblades svungne fyldinger og druemotiver samt i den pilasterudsmykkede gavlkvist med uglehul og korintisk inspirerede sandstenskapitæler. Bindingsværket i den ene overgavl samt den tidstypiske forskel i formsprog og udsmykning på den repræsentative facade der vender mod offentlig vej, og den mere ydmyge, private gårdside har ligeledes kulturhistorisk værdi. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning, hvor der er diele med trappe til førstesalen, gennemgående hovedskillerum, stuer mod gaden og køkken mod gården samt en mindre kælder. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte trælofter med planker eller synligt bjælkelag, samt de ældre fyldingsdøre og gerichter.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den symmetrisk opbyggede og særdeles dekorative facade, hvor især de elegant svungne vinduer, det raffinerede dørparti og den smalle, meget karakterfulde gavlkvist dominerer. En særlig elegance præger det centralt placerede dørparti med de sirligt udskårne vinranker og drueklasser, der på mesterlig vis indrammes af gavlkvistens dekorative pilastre med korintiske kapitæler i sandsten. Det raffinerede og herskabelige facadeudtryk fuldendes af de stejle, opskalkede tagflader, der bidrager med ro og harmoni, og som samtidig understreger bygningens vertikale orientering.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links