Priorskov ligger på Priorskov 11 i Guldborgsund Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Konstruktionen er sandsynligvis fra 1700-tallet, men nævnes først i brandtaksationer fra 1854. Det er derfor muligt, at konstruktionen er fra før 1854, men først er blevet rejst på Priorskov efter at godset brændte i 1854. På et tidspunkt i 1800-tallet, sandsynligvis i forbindelse med opførelsen, er sydsiden og vestgavlen blevet grundmuret. 1990'erne: Magasinbygningen får tegltag og istandsættes indvendigt.

Beskrivelse

Bygningen er et tidligere kornmagasin, som ligger parallelt med godset Priorskovs sydlige sidefløj. Magasinbygningen er mod øst bygget sammen med en større, sortmalet lade af træ. Magasinbygningen står på en kampestenssokkel, er to etager høj, 15 fag lang og har et rødt tegltag. Mod nord har bygningen to naturstenstrapper, sortopstolpet bindingsværk med hvidkalkede, udmurede tavl og gennemstukne bjælkehoveder, som tydeligt markerer tilstedeværelsen af et styrterum. Fodrem, stormbånd og overgangsrem er særdeles kraftige. Døre, vinduer og øverste etages luger er alle præcist indpasset mellem træværkets stolper, løsholter og remme. Mod syd er bindingsværket erstattet af grundmur. Gavlen mod vest er skalmuret, med sten lagt udenpå bindingsværket. Sydsidens og vestgavlens dybe muråbninger, herunder porte, vinduer, lemme og luger er alle fladbuede. På nær vinduerne, har alle muråbninger skodder af lodretstående, sorttjærede brædder. I det indre er bygningen delt i to etager, samt styrterum. Nederste etage er delt i flere mindre rum, mens øverste etage og styrterum består af åbne rum. Det indre er generelt karakteriseret ved sine kraftige mur- og trækonstruktioner, af stolper som er forstærket af kopbånd, samt ældre gulve og trapper. På nederste etage er træværket delvist overkalket, mens det på øverste etage står ubehandlet. Bygningen har en skorsten som afsluttes under taget. Taget er understrøget. Magasinbygningen fungerer aktuelt som showroom.

Miljømæssig værdi

Magasinbygningen er i høj grad med til at formgive og opretholde det historiske gårdmiljø omkring Priorskovs hovedbygning. Det gælder fysisk, hvor bygningen lukker gårdspladsen mod syd, og det gælder visuelt, idet bygningens hvidkalkede facader og røde tegltag korresponderer farvemæssigt med hovedbygningens facader og tegltag.

Kulturhistorisk værdi

Det tidligere kornmagasin er et velbevaret eksempel på en traditionel, landbrugshistorisk nyttebygning, hvor den oprindelige funktion stadig kan aflæses i konstruktion og planløsning, samt i flere af de bevarede, funktionelle elementer. Den særdeles kraftige bindingsværkskonstruktion, den høje kampestenssokkel, øverste etages store, åbne rum, samt det øvre styrterum, fortæller således om en praktisk formålsbestemt bygning beregnet til opbevaring. På øverste etage er konstruktionen endvidere afmærket med romertal, mens den centralt placerede, langsgående bjælke er samlet med skrå hagebladssamlinger. Dertil kommer at porte, luger, lemme, hejseanordningen på gavlen mod vest, den bevarede korntragt i øverste etagens nordøstlige hjørne, samt de tilbageværende maskindele i stuestagens sydøstlige rum, alle vidner om den oprindelige funktion som kornmagasin.

Arkitektonisk værdi

I det ydre har den massive, rektangulære magasinbygningen to forskellige udtryk: Mod nord fremtræder bygningen som en kraftig bindingsværkskonstruktion, mens den mod syd og vest har en mere enkelt udtryk. Trods disse to forskellige udtryk, fremstår bygningen som en sluttet helhed, hvilket især skyldes den markante kampestenssokkel samt det stejle, røde tegltag. I det indre er de åbne rum, de kraftige konstruktioner og de synlige samlinger af træværket særdeles karakteristiske.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links